Se?eneksizlik AKP?nin ?n?n? a?t?

Emek Partisi Genel Y?netim Kurulu?nun se?imleri de?erlendirmek ?zere 31 Temmuz-1 A?ustos tarihleri aras?nda ger?ekle?tirdi?i toplant?n?n sonu? bildirgesi yay?mland?.


Emek Partisi Genel Y?netim Kurulu?nun se?imleri de?erlendirmek ?zere 31 Temmuz-1 A?ustos tarihleri aras?nda ger?ekle?tirdi?i toplant?n?n sonu? bildirgesi yay?mland?. Bildirgede, CHP?nin tutumu ve muht?rac? g??lerin dayatmalar?n?n AKP?nin y?kseli?inde rol oynad??? vurgulan?rken, AKP?ye kar?? halka g?ven verecek g??l? bir se?ene?in olu?turulamam?? olmas?n?n da se?im sonu?lar?nda etkili oldu?una dikkat ?ekildi.
Sonu? bildirgesinde ?zetle ??yle denildi:
CHP ve muht?rac?lar?n tutumu AKP?ye yarad?
 • 22 Temmuz se?imlerinden en kazan?l? ??kan taraf, tart??mas?z AKP olmu?tur. Ancak AKP?nin bu ?se?im zaferi?nde, kendi ?ba?ar??lar? de?il, as?l olarak CHP ve ?muht?rac? g??ler?in Cumhurba?kanl??? se?imi ve 22 Temmuz se?imleri s?recindeki tutumlar? rol oynam??t?r. Halk, meydanlarda sava? ????rtkanl??? yaparak ?lkenin gelece?ini kaos ve gerilimlere s?r?klemek isteyenlere itibar etmemi?tir. ?ktidarda bulundu?u 4.5 y?ll?k s?rede IMF patentli ekonomi programlar?n? en ac?mas?z bi?imde uygulayarak i?sizlik ve yoksullu?u derinle?tiren, siyasi ve ekonomik ba??ml?l??? art?ran AKP, bu durumdan faydalanm??, ?istikrar unsuru? oldu?u imaj? yaratarak hi? hak etmedi?i bir ?se?im zaferi? elde etmi?tir.
  G??l? se?ene?in olmay??? AKP?nin ?n?n? a?t?
 • Ancak, AKP?nin se?imlerden ba?ar?yla ??kmas?nda tek etken bu de?ildir. T?m ?abalar?m?za ra?men, partimizin de aralar?nda bulundu?u emek, demokrasi ve bar?? g??lerinin, halk?m?za g?ven verecek bir ittifak? sa?layamamalar? ve g??l? bir se?enek yaratamamalar? AKP?yi se?eneksiz tek mihrak haline getirmi? ve AKP?nin ?ba?ar??s?nda rol oynam??t?r.
 • Egemen g?? odaklar?nca k??k?rt?lan ?ovenizm ve milliyet?ilik, MHP?nin baraj? a?arak Meclis?e girmesinde etkili olmu?tur. CHP?nin milliyet?i s?ylemlere daha fazla y?nelmesi, bu tutumunu ?Oy?lar?n?z? bize vermeyecekseniz MHP?ye verin? ?a?r?lar?na kadar ilerletmesi, dahas? listelerinde milliyet?i k?kenden gelen isimlere yer vermesi, kendisine de?il ?rk?? ve milliyet?i MHP?ye yaram??t?r. Deyim yerindeyse halk, asl? dururken suretine itibar etmemi?tir.
  DTP?lilerin Meclis?e girmesi 22 Temmuz?un ?nemli yan?
 • Ba??ms?z adaylarla se?imlere kat?lan DTP b?t?n yasaklamalara ve fiili engellemelere ra?men grup kuracak bir say?yla Meclis?e girmesi ve bunun sonucunda Meclis?te K?rtlerin temsiliyetinin sa?lanm?? olmas?, 22 Temmuz se?imlerinin en ?nemli yan?n? olu?turmaktad?r. Di?er taraftan ba??ms?z adaylar?n, bug?ne kadar g?r?lmemi? bir say?yla Meclis?e girmeleri, s?regelen y?zde 10 antidemokratik se?im baraj?n? da fiilen ge?ersiz k?lm??t?r.
  Kimlik talepleri yan?nda ekonomik taleplere de ?nem verilmeli
 • AKP?nin K?rt illerindeki se?im ba?ar?s? g?z ard? edilemez. Bu durum, K?rt siyasi hareketinin yaln?zca dil ve kimlik haklar?yla s?n?rl? bir platformla K?rtlerin deste?ini daha ileri d?zeyde sa?lamas?n?n zor oldu?unu; dil ve kimlik gibi demokratik siyasal taleplerin yan?nda, ekonomik ve sosyal taleplerin de savunulmas?n?n zorunlulu?unu bir kere daha g?stermi?, partimizin sorumluluklar?n? da art?rm??t?r.
  T?zel?in se?ilememi? olmas? emek?iler a??s?ndan kay?p
 • Se?imlere ?zmir 1. B?lge?den ba??ms?z milletvekili aday? olarak kat?lan partimiz genel ba?kan? A. Levent T?zel?in se?ilemeyi?i ?z?nt?yle kar??lanm??t?r. ??phesiz ki bu, demokrasi m?cadelesinde parlamentoda bir k?rs?ye ihtiya? duyan i??i s?n?f? ve emek?iler a??s?ndan bir kay?p olmu?tur.
  Ancak gerek ?zmir 1. B?lge?de, gerek di?er ortak adaylarla girilen se?im ?evrelerinde ve gerekse, parti olarak se?imlere kat?ld???m?z 44 ilde y?r?t?len se?im ?al??malar?nda i??i s?n?f? ve en geni? halk y???nlar?na partimizin siyasi g?r??leri ve ?lkemizin g?ncel ve temel meselelerine ili?kin ??z?m ?nerileri anlat?lm?? ve b?y?k ilgi g?rm??t?r.
  EMEP, ?zerine d??eni yapt?
 • Se?imlere, her y?n?yle ola?an?st? ?zellikler ta??yan ve adeta siyasi bir depreme d?n??erek t?m ?rg?tl? siyasi yap?lar? sarsan ve savuran ko?ullarda gidildi?i g?z ?n?ne al?nd???nda, partimiz do?ru ve yerinde bir taktik tutum alarak asla k???msenemeyecek bir se?im ?al??mas? y?r?tm??t?r. Rekabet?i ve k???k burjuva tutumlardan uzak, s?n?f partisine yak??an? yapm??t?r. Bu ?al??malar s?ras?nda partimizin, ?lkemizin ve halk?m?z?n, gelece?i ve T?rk-K?rt emek?i karde?li?i a??s?ndan oynayaca?? rol ve bu bak?mlardan ta??d??? sorumluluklar bir kez daha a???a ??km??t?r.
  Bir ?nceki Meclis bile?imine g?re se?men iradesinin daha fazla temsil edildi?i bir Meclis tablosu ortaya ??km??t?r. Bu durum, yeni Meclis?in, K?rt sorunu ba?ta olmak ?zere ?lkenin temel meselelerine ??z?m getirecek ?al??malar? yapma imkan?na, bir ?nceki Meclis?e g?re daha fazla sahip oldu?unu g?stermektedir.
  Ne var ki, bundan ??lkenin temel sorunlar?na bu Meclis ??z?m bulabilir? anlam? ??kart?lamaz. ?lkenin ve halk?n ekonomik, sosyal ve siyasal talep ve beklentileri ancak i??i s?n?f?m?z?n; emek, demokrasi ve halk g??lerinin giri?imleri ve m?cadeleleriyle bir ??z?me kavu?abilir. Bu olmadan, Meclis?ten beklentiye girmek hayalciliktir. Se?imlerin ard?ndan g?ndeme gelen Anayasa tart??malar? bu duruma somut bir ?rnektir. K?rt sorununun e?it haklar temelinde ??z?m?n? i?eren demokratik bir anayasaya ?lkemizin ve T?rk, K?rt, her milliyetten, her inan? ve k?lt?rden halk?m?z?n ?iddetle ihtiya? duydu?u a??kt?r. K?rt sorununun demokratik ??z?m? ve T?rkiye?nin demokratikle?mesi temel ihtiya?t?r. Ancak emek, demokrasi ve halk g??lerinin zorlayacak bir m?dahalesinin olmad??? -olabildi?i kadar?yla Meclis?te verilecek m?cadeleyle s?n?rl? kal?nd???- ko?ulda, gerici siyasi partilerin ?o?unlu?u olu?turdu?u bug?nk? Meclis?te yap?lacak yeni bir anayasan?n halk?n de?il egemen s?n?flar?n ??karlar?n? g?zetece?i a??kt?r.
  Emek ve demokrasi g??lerinin birli?i zorunluluk haline geldi
 • E?ilimin siyasi gericile?me y?n?nde geli?ece?inin kuvvetle muhtemel oldu?u mevcut durumda, emek, demokrasi ve bar?? g??lerinin se?imlerde ger?ekle?tiremedi?i birlik ve ittifak? sa?lamalar?, temenniden ?te zorunluluk haline gelmi?tir. Partimiz i??i s?n?f?n?n ve sendikal hareketin, gen?lik ve kad?n sorunlar?n?n, ?evre ve k?resel ?s?nma gibi sorunlar?n ancak m?cadele ile ??z?lebilece?ine bir kez daha vurgu yapm??t?r. Bu nedenledir ki Genel Y?netim Kurulu?muz, emek, demokrasi ve bar?? g??lerinin en geni? ittifak?n? sa?lamay?, i??ileri ve emek?ilerin ileri kesimlerini birle?tirerek politikaya m?dahale edecek bir pozisyona ?ekmeyi, partimiz bak?m?ndan g?n?n acil g?revi olarak g?rmektedir.
  www.evrensel.net