DURUM

 • Se?im sonu?lar?na ili?kin de?erlendirmeler t?m h?z?yla s?r?yor. Bu de?erlendirmeler, ger?e?in ?uras?na buras?na de?inmekle birlikte as?l sorunu ortaya koymakta yetersiz kal?yor.


  Se?im sonu?lar?na ili?kin de?erlendirmeler t?m h?z?yla s?r?yor. Bu de?erlendirmeler, ger?e?in ?uras?na buras?na de?inmekle birlikte as?l sorunu ortaya koymakta yetersiz kal?yor. Bu ortaya konulmay?nca da politikay? anlamak ve yorumlamak g??le?iyor, i?in k?y?s?nda dola??l?yor. Oysa olup bitenin ?zeti kal?n hatlar? ile ?udur; 2002 genel se?imlerinde son s?z? ekonomi s?ylemi?ti. Halk, ?lkenin bir ekonomik krizden di?erine yuvarlanmas?n?n nedeni olarak h?k?meti ve h?k?meti olu?turan partileri g?rm??; oy sand??? ?n?ne konuldu?unda, hesap sorman?n o anki bi?imi olan se?im sand???n?, bu hesab? g?rmek i?in kullanm??t?. Sonu?ta DSP-MHP-ANAP parlamento d???na d??mekle kalmam??, oy oranlar? da dibe vurmu?tu.
  2007 se?imlerinde ise son s?z? s?yleyen politika oldu. Nisan ay? ortalar?na kadar s?ren gidi?ata bak?ld???nda a?a?? yukar? g?r?nen ?uydu; h?k?met partisi AKP, bir miktar gerilemekle birlikte birinci parti ve oy oran? y?zde 30?lar dolay?nda olacakt?. Cumhurba?kan? se?imi ile ba?layan, muht?rayla zirve yapan, se?im atmosferi ile devam eden s?re?, yukar?daki tabloyu ciddi bi?imde de?i?tirdi. AKP?nin oy oran? y?zde 47?ye t?rman?rken, muht?rac?lar?n i?aret etti?i ve koalisyon kursunlar dedi?i partiler (CHP-MHP) beklenen oy oranlar?ndan daha az?n? alarak muhalefette kald?lar.
  Halk?n bu tercihte bulunmas?n?n temel nedenleri ise politikada bulunuyordu. Generallerin i?aretiyle CHP-MHP?nin halka dayatt??? ?uydu; ?lke i?inde s?rekli -ter?rizm bahanesiyle K?rt d??manl??? ve T?rk-K?rt ?at??mas?- ?at??ma ve gerilim, ?lke d???nda ise Irak?a sefer!.. Yani i?eride ?at??ma, d??ar?da sava?! CHP ve MHP?nin bu temelde y?r?tt??? politika, halk?n geni? kesimleri aras?nda korku ve endi?eye yol a?t?. Halk, sa?duyusu ile bu yolun ??kmaz yol oldu?unu g?rd? ve generallerle birlikte CHP ve MHP?ye ?Biraz durun bakal?m? dedi.
  Peki bu s?re?te AKP ne yapt?? AKP asl?nda bir ?ey yapmad?! Sadece yerinde durdu! B?ylece i?te ve d??ta dayat?lan gerginlik ve ?at??ma politikas?na kar?? oldu?unu hissettirdi. Di?er partilerin durumlar?na bak?ld???nda bu tutum, halk i?in daha sa?duyulu ve di?erlerine kar?? tercih edilebilen bir tutumdu. Ayr?ca ekonominin bir kriz ya?amamas? gibi avantajlar? vard? ve bunun sonucu olarak bug?n ?ok tart???lan se?im sonu?lar? ortaya ??kt?.
  Ama se?im sonu?lar?n? b?yle yorumlamay?p, ?Halk IMF?cili?e, AB?cili?e, amerikan u?akl???na evet dedi, kendisine verilen r??vetleri kabul etti? diyenler de var. Halka sallanan k?f?r?n bini bir para! Ya da durumu CHP Raporu?na benzer bi?imde a??klayanlar da var. Da??t?lan se?im r??vetleri, tarikatlerin etkisi vb. vb... Ku?kusuz bunlar hemen hemen her se?imde belirli bir rol oynad? ve bundan sonra da oynamaya devam edecekler. Denilebilir ki bu se?imlerde biraz daha fazla rol oynad?lar. Muhtemelen do?rudur da! Ancak se?im sonu?lar?n?n politik ?z?n? do?ru bir bi?imde ortaya koymak i?in bunlar yetersiz ve anlaman?n yolu da yukar?da i?aret edildi?i gibi s?reci do?ru yorumlamaktan ge?iyor.
  Peki se?im sonu?lar?n?n politik ?z?n? anlamak ni?in ?nemli? Bu halk? anlamak, halk i?inde y?r?t?lecek ?al??mada do?ru bir hat, ?slup ve yakla??m g?stermek i?in ?nemlidir. Se?im sonu?lar? bir kez daha t?m ?arp?c?l??? ile ortaya getirmi?tir ki ?lkenin temel sorunu, demokrasi sorunudur ve bu sorunun merkezinde de K?rt sorunu vard?r. Halk, bu sorunu anlamayanlara ve k??k?rtma ve ?at??may? k?r?kleyerek demokrasi sorununun yan?na bile yakla?mayanlara gerekli yan?t? verdi.
  ?imdi Anayasa tart??malar? g?ndemde ve bu tart??malar, anla??ld??? kadar?yla devam edecek. Demokratik bir anayasan?n yap?lmas?, ?lkede demokrasi sorununun ??z?m? i?in son derece b?y?k ?nem ta??yor. Emek hareketinin de bu konuda g?stermesi gereken bir ?aba var ve bu tart??malar? ?lkenin demokratikle?tirilmesi y?n?ne do?ru geni?letmek gerekiyor. Bu konuda inisiyatifin AKP?de kalmas? demek, demokrasi sorununda yerinde saymak anlam?na gelecektir. Oysa ger?ekten demokrasi isteyen ?ok geni? bir kesim var ve bunlar?n harekete ge?mesini, inisiyatif almas?n? sa?lamak gerekiyor.
  Ahmet Ya?aro?lu
  www.evrensel.net