07 Ağustos 2007 04:00

ALBATROS

?Kelle almak? veya ?ba? kesmek?, deyimi yeniden g?ncelle?ti, ?Washington Post? yazar? Robert Novak??n Kuzey Irak?taki K?rt ?nderli?ine y?nelik operasyonu s?zd?rmas? ile.

Paylaş

?Kelle almak? veya ?ba? kesmek?, deyimi yeniden g?ncelle?ti, ?Washington Post? yazar? Robert Novak??n Kuzey Irak?taki K?rt ?nderli?ine y?nelik operasyonu s?zd?rmas? ile.
Me?er bizim Osmanl?n?n ?kelle alma? deyimine Amerikal? ?zel sava? yetkilileri ?ba? kesmek? diyormu?...
Kafa ayn? kafa olunca, deyimler de birbirine benziyor.
Amerikan western filmlerinin en pop?ler olanlar?ndan birinin ba?l??? ?Bana Onun Kellesini Getir? de?il miydi?
Kz?lderili ya da K?rt farketmez!, ?nemli olan kellesini almak.
?skender?den beri ayn? s?ylem.
Sorunu ??zmek i?in ?aba harcamaya ne gerek...
D???me k?l?? at, kes at...
??te sana ??z?m!
Sorunu ??zme, imha et yeter...
1921 k???nda, bu kafa ile T?rkiye kom?nist hareketinin ?nderleri Karadeniz?de bo?uldu.
1919 y?l?nda Alman militaristlerinin Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht?in kellesini almas? gibi...
1972 Mart?nda K?z?ldere?de devrimci hareketin ?nderleri b?yle toplu k?y?ma u?rad?.
1968 y?l?nda Bolivya?da Che?nin kellesinin al?nmas? gibi...
ABD ?imdi yeni bir ?arma?ana? haz?rlan?yormu? da, haberin s?zd?r?lmas? engellenmi?...
Vah Vah, ?ok ?z?c? bir durum.!!
Osmanl??da da isyanc?lar?n kellesi al?n?p, bir sepet i?inde ambalajlan?p, Topkap? Saray?na yollan?rm??...
Yada ?uzla?ma? ?a?r?s? ile isyan ?nderleri, Saraya ?a?r?l?p, bir ziyafetten sonra, arkada ?iple?bekleyen cellatlara bo?durulurmu?.
Demek ?mparatorluklar?n? kelle alma mant??? ?ok eski bir gelenek...
?imdi Irak Ba?bakan? Ankara?da...
Hediye olarak, ?size onlar?n ba??n?? getirdim diyesiymi?, bizim medyan?n ba?l?klar?na g?re...
Art?k, ger?ek mi, bizimkilerin hevesi mi, anlayaca??z.
A? tavu?un kendini dar? ambar?nda sanmas? misali.
Ya?l? bir dostumla sohbet ediyorduk.
ABD ile T?rkiye?nin ili?kilerini yar?m y?zy?ldan beri devam eden bir evlili?e benzetti.
Irak?taki K?rt y?netimi ile ABD ile ili?kilerini ise, gen? sevgili olan ili?kiye.
Bir tarafta eski sad?k, cefakar e?, ?te yanda gen?, hayat dolu bir metres.
Ve arada m?thi? bir k?skan?l?k ve rekabet...
Ve kocan?n ikisini birden idare etmesi, kah birini ok?ay?p, kah ?tekinden makas alarak...
Kah birbiri ile dala?t?rarak...
Kocan?n i?i de zor.
Ne e?ten ne sevgiliden vazge?mek m?mk?n...
O zaman ikisini de idare etmekten ba?ka yol yok...
O zaman neden bir hediye paketi ile taraflar yat??t?r?lmas?n....
?nsan bazen ?a??r?yor, s?ylemleri izlerken.
T?rkiye sanki NATO ?yesi de?il,
Amerikan ?slerini bar?nd?rm?yor.
Amerika sanki sadece Irak?ta i?galci.
Oya bir zamanlar bir siyaset bilimci, Latin Amerika?daki milli g?venlik rejimi alt?ndaki ?lkeleri, kendi ordular?n?n i?gali alt?nda olan ?lkeler diye tan?mlamam?? m?yd??
Yunanistan ve T?rkiye 70?li y?llarda birlikte cunta y?netimi alt?ndayd?.
Parola ise, ?bizim ?ocuklar? idi.
?imdi, birileri, hala ayn? y?ntemlerle sorunlar? ??zmekte israr ediyor.
Oya art?k, i?ler tek bir planla de?il, ?oklu planla y?r?t?l?yor.
A Plan? yan?nda B Plan? da haz?r tutuluyor.
Militarizm tutmazsa, Liberal ?slam projesi niye olmas?n?
Ve T?rkiye?de birileri birbiriyle, sadece ?ayn? hizmeti ben daha iyi veririm? rekabeti i?inde.
Ve asl?nda kapal? kap?lar ard?nda pazarl?klar s?rerken, halk? aptal yerine koydu?unu sananlar en b?y?k aptal...
Her seferinde ayaklar?na dola?an oyunlar?n?n sonu?lar?ndan belli de?il mi?
B?y?k komplo teorisyenleri kar??s?nda asl?nda halklar?n ne kadar sade ve bilgece duru?u var.
Ders almayana verilecek ka??nc? ders s?rada beklemekte acaba?
Sorunu ??zmekten ka?arak, ??z?me ula??laca??n? sanmak ne kadar b?y?k budalal?k!
Rosa?n?n kellesi al?nd? ama kaybeden Almanya oldu.
Deniz?in, Mahir?in kellesi al?nd? ama kaybeden T?rkiye oldu.
Rag?p Zarakolu
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

?Yedi Tepe Projesi? evlerinden etti

SONRAKİ HABER

Uber'e erişimin engellenmesi davası 3 Temmuz'a ertelendi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa