?Yedi Tepe Projesi? evlerinden etti

?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi?nin ?Yedi Tepe Yedi T?nel? projesi vatanda?lar? evlerinden etti.


?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi?nin ?Yedi Tepe Yedi T?nel? projesi vatanda?lar? evlerinden etti. Dolmabah?e, Dolapdere, Piyalepa?a, Ka??thane semtlerini birbirine ba?lamay? ama?layan proje ?al??malar?n?n Talatpa?a aya?? evlerde deprem etkisi yaratt?.
Talatpa?al?lar?n evleri ?Yedi Tepe Yedi T?nel? projesi kaz?lar? y?z?nden oturulamaz hale geldi. ??kme tehlikesi ile kar?? kar??ya kalan d?rt apartman tahliye edildi. Ancak bu sefer de vatanda?lar sokakta kald?. Bu da yetmezmi? gibi ma?dur vatanda?lar belediyenin da??tt? yemekten zehirlendi. Kendilerine bir yer g?sterilmedi?ini dile getiren Talatpa?al?lar, neredeyse t?m evlerin ??kme tehlikesi ile kar?? kar??ya oldu?unu s?ylerken yetkililerin kendilerine ?Hava temiz, al ?ocu?unu parka git? cevab?n? verdi?ini belirtti. Evleri m?h?rlenmeyen vatanda?lar ise korkudan g?nlerinin b?y?k bir b?l?m?n? sokaklarda ge?iriyor.
Kime g?venece?iz?
Evi m?h?rlenen Sevin? Mente?, bir s?re kom?ular?nda kald?ktan sonra m?hr? k?r?p tekrar evinde ya?amaya ba?lam??. Mente?, ?Ba?kalar?n?n evinde ne kadar kalabilirim ki, geri d?nd?m. T?nel sahipleri ?Neden gidiyorsunuz? diyor. Evlerinizde bir ?ey yok. ?ki g?n sonra bir patlama oluyor, ekipler geliyor, ?Siz bu evde nas?l duruyorsunuz? diyorlar? ?eklinde konu?arak kime g?veneceklerini ?a??rd?klar?n? ifade etti. Belediyenin verdi?i yemekten 7 ki?inin zehirlendi?ini belirten Mente?, ?Durumu a??r olanlar var. Yard?mlar? bile ?ld?r?yor. Hepimiz d?rt ayd?r ma?duruz, art?k diyecek bir ?ey yok ki. Hi?bir ?ey yapmay? d???nm?yoruz. Polis bile yan?ma gelip ?A??k hava, temiz, al ?ocu?unu parka git? diyor? dedi.
Evlerinizi sa?lam yapsayd?n?z
Evi m?h?rlenen ?dris Tufan da ?ocuklar?n?n ve e?inin k?ye gitmesinden dolay? di?erlerine g?re daha rahat oldu?unu dile getirdi. Sokakta kald???n? belirten Tufan, ?Benim sitemim kime biliyor musunuz? AK Parti?ye oy verenlere. Nerde belediye? Hani hizmet? diye soruyor. Evlerin kaz? ?al??malar?nda s?rekli sars?ld???n? anlatan Tufan, k?yden ?ocuklar? ve e?i gelince ne yapaca??n? bilmiyor.
Onar?m ?al??mas? yap?lan evlerden ?onar?m paras?? al?nd???n? belirten ?eng?l Karaalio?lu ise yetkililerin kendilerine ?Evlerinizi sa?lam yapsayd?n?z? dediklerini aktard?.
Evi m?h?rlendi?i g?n k?yden geldi?inde evine giremeyen Fatma Tufan, ?u an kom?usunda kal?yor. Gelini ve iki o?lunun ya?ad??? apartman?n m?h?rlenmesi ile zor durumda kald?klar?n? belirten Fatma Tufan, ??ocuklar?m da o evlerde ya??yordu, hepsini kap? d??ar? edip evleri m?h?rlemi?ler. Yani zor durumday?z, ne yapaca??m?z belli de?il. ?u an kom?uda kal?yoruz ama ne kadar kalaca??z? Anlayaca??n?z hepimiz sokaktay?z. Kas?mpa?a?da bir yer g?stereceklermi? ama ondan da h?l? ses yok? dedi.
Fatma Tufan??n gelini Selma Tufan ise ?Ev ?st?ne ev olmaz? diyerek kom?u evinde ne kadar kalacaklar?n? bilmediklerini dile getirdi. Tufan, ?Evin her yerinde bir ?atlakl?k var. M?hendisi ?a??r?yoruz, ar?yoruz. Bize diyor ki oturulabilir. Binadaki ?atla?? g?rmeden oturun diyor. ?Korkacak bir ?ey yok? diyor. Bunu m?hendis s?yl?yor? dedi.
Sesimizi duyuraca??z
Fatma Tufan??n k?z? Sevim ?o?kun ise annesinin durumunu ??renir ??renmez yan?na gelmi?. ?Bu insanlara ne olacak, ya insanlara bir ?ey olsayd? hesab?n? nerede vereceklerdi? diye yetkililere tepki g?steren Co?kun, ??nsanlar?n zarar g?rmemeleri i?in d??ar? m? at?lmalar? gerekir? diye soruyor.
Evlerinin yan yatmaya ba?lad???n? ve art?k son ?are t?nele kadar y?r?yerek seslerini hayk?racaklar?n? belirten Zeynep Ayd?n, ?Binalar ??kecek ?Birka? ki?i ?ld?? deyip gidecekler herhalde. Kendileri o durumda olsa acaba ne yaparlar? Bizim evde de yava? yava? ?atlaklar olu?maya ba?lad?. Yan yatm?? evimiz. Ama bir g?revli geliyor ?Siz rahat uyuyun sizde bir ?ey yok? diyor. Hi? de ?yle de?il ama. Bir de deprem olsa ne olur hi? d???nm?yorlar m?? ?eklinde konu?tu.
Cemalettin A???, s?rekli sokaklarda olduklar?n? s?yleyerek ?T?nel devam etti?i s?rece tedbirlerin hi?bir faydas? yok. Hasarl? ev o kadar ?ok ki? diye konu?tu.
Yunus ?o?kun, kaynanas? ve kay?npederinin evlerinin m?h?rlendi?i s?yleyerek, ?Hepimiz ?ok tedirginiz, ne zaman ne olaca??n? bilmiyoruz. Gelin kaynana, ?oluk ?ocuk hepsi d??ar?da. Ne olacak bu durum? diye endi?esini ifade etti. (?stanbul/EVRENSEL)
T?nel, ula??m sorununu ??zm?yor

Cemal G?k?e (?n?aat M?hendisleri Odas? ?stanbul ?ube Ba?kan?): Projenin do?ru olmad???n? defalarca s?yledik. ?stanbul?un sorununu ??zmek i?in bu projeye ayr?lan b?t?enin rayl? sisteme ya da metroya harcanmas? gerekti?ini a??klad?k. T?nellere harcanacak paran?n rayl? sisteme ya da metrolara harcanmas?, ula??m problemini bir nebze de olsa ??zebilir. ?al??malara ba?lamadan ?nce zeminin ?zellikleri belirlenmelidir. Zemin ?artlar?na g?re ve a??rl?klar?na g?re t?nelin yap?m? de?i?ebilir.
Sevim Kahraman
www.evrensel.net