Susuzluk ?nlenebilir

T?rkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birli?i Genel Ba?kan? Halis Uysal, kurakl???n ge?ici de?il, kal?c? oldu?una dikkat ?ekerek acil ?nlemler al?nmas? gerekti?inin alt?n? ?izdi.


T?rkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birli?i Genel Ba?kan? Halis Uysal, kurakl???n ge?ici de?il, kal?c? oldu?una dikkat ?ekerek acil ?nlemler al?nmas? gerekti?inin alt?n? ?izdi.
T?rkiye?de 2 bin 500 adet kooperatif, 27 b?lge birli?i ve bir bu?uk milyon orta?? bulunan T?rkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birli?i Ba?kan? Uysal d?n yapt??? yaz?l? a??klamada, T?rkiye?nin k?resel ?s?nman?n risk grubu ?lkelerin ba??nda, ?evre kirlili?inde 40 ?lke aras?nda birinci oldu?una i?aret etti. Uysal, kurakl???n ge?ici de?il kal?c? oldu?una, bu y?zden radikal ?nlemler al?nmas? gerekti?ine de?inerek, acilen Milli Su Konseyi hatta Toprak ve Su Bakanl??? kurulmas?n? ?nerdi.
T?rkiye?de 42 milyar metrek?p su kullan?ld???n? belirten Uysal, bunun y?zde 12?sinin sanayide, y?zde 14??n?n i?me ve kullanma suyu olarak, y?zde 74??n?n ise tar?msal sulamada t?ketildi?ini kaydetti. Bu y?zden tar?msal sulamada acil ?nlemler al?nmas? gerekti?ine dikkat ?eken Uysal, vah?i sulamay? terk edip su kayb?n?n minimum oldu?u damlama ve ya?murlama sistemlerine ge?ilmesini, bunun i?in devletin tam destek vermesini istedi. Uysal, gere?inden fazla su kullan?lmamas?n?, en ucuz suyun, tasarruf edilen su oldu?unu bildirdi.
?F?rat ve Dicle?yi kullanal?m?
Mezopotamya?ya, Harran?a hayat veren Dicle ve F?rat nehirlerinden Konya, Ankara, Afyon, U?ak, Manisa ve ?zmir illerine su verilebilece?ini anlatan Uysal, F?rat??n T?rkiye s?n?r?n? terk etti?i noktada y?ll?k ortalama 31.6 milyar metrek?p, Dicle?nin ise 16.2 milyar metrek?p su g?t?rd???n? belirtti. Uysal, bu nehirler vas?tas? ile toplam 47.8 milyar metrek?p suya sahip oldu?umuzu hat?rlatarak, anla?ma gere?i Suriye ve Irak?a verilecek olan 500 metrek?p su ve GAP?ta kullan?lan su ??kar?l?nca, bu kaynaktan 32 milyar metrek?p su kazan?labilece?ine dikkat ?ekti.
Uysal, bu proje kullan?l?rsa, enerji miktar?nda d???? ya?anaca??na da de?inerek ?Burada karar T?rkiye?ye aittir: Biraz daha fazla enerji pahas?na daha kurak ve yeralt? sular? s?m?r?lm?? bir T?rkiye mi; yoksa modern sulama teknikleri ile daha verimli bir tar?m yapan GAP yaratmak ve buna ilaveten ?lkenin kurakl?k ya?ayan i? ve bat? b?lgelerine su transferi yapmak m?? diye sordu. Her ?eyin ??z?lebilece?ini, ancak kurakla?makta olan ?lkeyle ilgili ?nlemler al?nmazsa, gelecek nesillere hesap verilemeyece?ini ifade eden Uysal, denize ak?p giden her bir damla suyun kullan?lmas?n? ?nerdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net