Nall?han kurudu, ku?lar g?? etti

Ankara?n?n Nall?han il?esindeki Sar?yar Baraj??n? besleyen Sakarya Nehri?nden sonra en b?y?k ?ay olarak bilinen Alada? ?ay?, kurakl?k nedeniyle kuruma noktas?na geldi.


Ankara?n?n Nall?han il?esindeki Sar?yar Baraj??n? besleyen Sakarya Nehri?nden sonra en b?y?k ?ay olarak bilinen Alada? ?ay?, kurakl?k nedeniyle kuruma noktas?na geldi.
Ankara?ya 120 kilometre uzakl?ktaki Nall?han??n ?ay?rhan beldesi Davuto?lan k?y? s?n?rlar? i?inde bulunan Nall?han Ku? Cenneti?nden de ge?en Alada? ?ay?, kuruma tehlikesiyle kar?? kar??ya kald?. Yetkililer, ?ay?n su seviyesinin azalmas? nedeniyle Nall?han Ku? Cenneti ?evresinde ya?ayan ku? t?rlerinin de g?? etmek zorunda kald?klar?n? belirtiyor.
Nall?han Ku? Cenneti?nde bek?ilik yapan Erol ?zt?rk, Alada? ?ay??n?n suyunun bu kadar ?ekildi?ine ilk kez ?ahit oldu?unu belirterek, ?K?pr? ayaklar?ndan suyun ne kadar ?ekildi?i daha iyi anla??l?yor. Kurakl?ktan topraklar yar?lmaya ba?lad?. Bu nedenle g??men ku?lar da ba?ka yerlere g?? etmek durumunda kal?yorlar? dedi.
?ay?rhan Belediye Ba?kan? H?samettin Y?ksel, Alada? ?ay??n?n kuruma noktas?na geldi?ini belirterek ??ay?n suyunun azalmas? nedeniyle derin kuyular a??yoruz ve su ihtiyac?n? gidermeye ?al???yoruz? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net