?zmir?de su kesintisi

?zmir B?y?k?ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon ??leri M?d?rl????nden (?ZSU) yap?lan a??klamaya g?re, ?zmir?in ?i?li ?l?esi?nde iki g?n Alia?a ?l?esi?nde de bir g?n su kesintisi uygulanacak.


?zmir B?y?k?ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon ??leri M?d?rl????nden (?ZSU) yap?lan a??klamaya g?re, ?zmir?in ?i?li ?l?esi?nde iki g?n Alia?a ?l?esi?nde de bir g?n su kesintisi uygulanacak.
?ZSU Genel M?d?rl??? taraf?ndan yap?lan a??klamada, ?i?li B?lgesi?nde otoyol ?al??malar? kapsam?ndaki k?pr? yap?m?na engel olan borular?n deplasman? yap?laca??ndan 8 A?ustos g?n? saat 08.00 ile 24.00 saatleri aras?nda Evka-2 ve Maltepe Mahalleleri?nde, 9 A?ustos g?n? ise 08.00-24.00 saatleri aras?nda ?iftehavuzlar, Evka-2 ve Evka-6 Mahalleleri?nde su kesintisi yap?lacak.
Yap?lan a??klamada ayr?ca, Alia?a ?l?esi?ne i?me suyu sa?layan isale hatt?nda meydana gelen ar?zan?n giderilmesi i?in yap?lacak onar?m ?al??malar? nedeniyle de 8 A?ustos g?n? gece yar?s?ndan itibaren 20 saat s?re ile Alia?a ?l?esi?nin tamam?na i?me suyu verilemeyece?ine dikkat ?ekildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net