Atom bombas? kurbanlar? an?ld?

T?rk M?hendis ve Mimarlar Odalar? Birli?i (TMMOB) ?stanbul ?l Koordinasyon Kurulu, 62 y?l ?nce Japonya?n?n Hiro?ima ve Nagazaki ?ehirlerine ABD taraf?ndan at?lan atom bombalar?na ili?kin Galatasaray Postanesi ?n?nde bas?n a??klamas? yapt?.


T?rk M?hendis ve Mimarlar Odalar? Birli?i (TMMOB) ?stanbul ?l Koordinasyon Kurulu, 62 y?l ?nce Japonya?n?n Hiro?ima ve Nagazaki ?ehirlerine ABD taraf?ndan at?lan atom bombalar?na ili?kin Galatasaray Postanesi ?n?nde bas?n a??klamas? yapt?.
?N?kleer Silahlara da N?kleer santrallere de hay?r? yaz?l? pankart a?an grup ad?na a??klamay? TMMOB ?stanbul ?l Sekreteri Tahir ?i?ek?i yapt?. ?i?ek?i, 62 y?l ?nce Hiro?ima?ya 15.000 ton, Nagazaki?ye ise 22 bin ton patlay?c? g?c?ne sahip bir atom bombas? at?ld???n? hat?rlatarak, bu bombalar?n etkileri sonucu yakla??k 350 bin ki?inin hayat?n? kaybetti?ini s?yledi.
?En fazla n?kleer silah ABD ve Rusya?da var?
N?kleer silah sahibi devletlerin silahlar?n? azaltmak yerine daha ?ok silahlanma yoluna gitti?ine i?aret eden ?i?ek?i, ??u anda d?nya ?zerinde 30 bin adet n?kleer silah bulunuyor. Bunlar?n 11 bini ABD?ye, 14 bini Rusya?ya aittir. Di?er n?kleer silah sahibi ?lkeler ise, ?in 400, Fransa 350, ?ngiltere 200 ve Hindistan 35, Pakistan 50, ayr?ca ?srail?de 200 adet n?kleer silah bulunuyor? diye konu?tu.
ABD?nin n?kleer silah i?in y?lda yakla??k 35 milyar dolar harcad???n? belirten ?i?ek, ?825 milyon insan?n a? kald???, y?lda 12 milyon ?ocu?un a?l?ktan ?ld??? bir d?nyada 35 milyar dolar?n n?kleer silahlara ayr?lmas?, 900 milyon dolar?n silahlanmaya ayr?lmas? ya?am ve ?l?m aras?ndaki tercihlerin ?l?m?nden yana kulland???n? net olarak g?steriyor? dedi. ?i?ek?i, ABD?nin ?e?itli ?lkelerdeki 480 adet n?kleer silahlar?n?n 90 tanesinin T?rkiye?nin ?ncirlik Hava ?ss??nde bulundu?unu belirterek, ?AKP h?k?metinin bu lobilere de?il halk?n sesine kulak vermesini ve ?lkemizi herhangi bir n?kleer maceradan uzak tutmas?n? istiyoruz. T?rkiye?nin n?kleerden ar?nm?? bir b?lge olmas?n? talep ediyoruz? diye konu?tu. (?stanbul/EVRENSEL)
?N?kleer santral kapat?ls?n?

I?d?r?da n?kleer silah ve santrallerin tehlikesine dikkat ?ekmek i?in bir araya gelen ?e?itli kitle ?rg?t? temsilcisi, Ermenistan?daki Medzamor N?kleer Santrali?nin kapat?lmas?n? istediler. Haydar Aliyev Park??nda toplanan I?d?rl?lar ad?na a??klama yapan N?kleer Tehlikeye Kar?? Bar?? ve ?evre ??in Sa?l?k??lar Derne?i (N?SED) N?SED Genel Sekreteri Derman Boztok, 2. D?nya Sava?? s?ras?nda Hiro?ima ve Nagazaki?ye at?lan atom bombalar?yla y?zbinlerce ki?inin ?ld???n? bir o kadar insan?n da yaraland???n? hat?rlatt?.
Emperyalistler tehdit ediyor
Atom bombas?n?n d??t??? yerlerde ya?ayan insanlar?n y?llar sonra bile ?l?mc?l hastal?klara yakaland???n? ifade eden Boztok,?Emperyalist g??ler, gezegenimizi ve insanl??? tamamen yok edecek n?kleer silah stoklar?yla d?nyay? tehdit etmekte ve g?zda?? vermektedirler. D?nyay? tehdit eden 27 bin n?kleer sava? ba?l???ndan 7 bini ABD?de, 6 bini Rusya?da, 450?si Fransa?da, 185?i ?ngiltere?de, 400?? ?in?de ve 200?? de ?srail?de bulunuyor? dedi.
T?rkiye?de NATO?ya ait 90 kadar n?kleer ba?l???n bulundu?unu ifade eden Boztok, ?T?rkiye?nin ba??ms?z iradesine tabi olmayan bu n?kleer silahlar ?lkemizi do?rudan hedef durumuna getirmektedir? ?eklinde konu?tu.
K?resel finans g??leriyle ba?lant?l? n?kleer enerji lobilerinin d?nyada n?kleer santrallerin yap?m?n? geli?mekte olan ?lkelere dayatt???n? belirten Boztok, ?I?d?r halk? ve ?evre i?in acil ve b?y?k tehlike arz eden Ermenistan??n Medzamor N?kleer Santrali kapat?lmal?d?r.? diye konu?tu. (I?d?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net