?HD: Kayg?lar?m?zda hakl? ??kt?k

?nsan Haklar? Derne?i (?HD) Genel Ba?kan? Reyhan Yal??nda?, Polis Vazife Salahiyetleri Kanunu?nda yap?lan de?i?ikliklerle birlikte, polislerin sokak ortas?nda i?kence ve ?ld?rmeye varan eylemler yapt?klar?n? bildirdi.


?nsan Haklar? Derne?i (?HD) Genel Ba?kan? Reyhan Yal??nda?, Polis Vazife Salahiyetleri Kanunu?nda yap?lan de?i?ikliklerle birlikte, polislerin sokak ortas?nda i?kence ve ?ld?rmeye varan eylemler yapt?klar?n? bildirdi.
Yal??nda? d?n yapt??? yaz?l? a??klamada, ?stanbul Barosu avukatlar?ndan Muammer ?z?e, polis memurlar?n?n sokak ortas?nda i?kence etti?ini kaydetti. Gaziantep?te bir evde zanl? oldu?u iddia edilen iki ?ahs?n, yakaland?klar? evden ??kart?l?p etkisiz hale getirilmelerine ra?men ??ld?resiye? d?v?ld???n? aktaran Yal??nda?, son olarak Alanya?da bir ara?tan ?anta ?ald?ktan sonra polisin ?dur? ihtar?na uymad??? iddia edilen 35 ya??ndaki Narin B?y?r??n, polisin a?t??? ate? sonucu ya?am?n? yitirdi?ini belirtti. B?y?r?? ?ld?ren polislerin ??kar?ld?klar? mahkeme taraf?ndan serbest b?rak?ld???n? aktaran Yal??nda?, ?HD?nin polis kanunu ile ilgili kayg?lar?n? kamuoyuyla daha ?nce payla?t???n? ve kayg?lar?nda hakl? ??kt?klar?n? belirtti.
Yal??nda?, yeni se?ilen milletvekillerine de seslenerek, antidemokratik yasalar?n bir an ?nce de?i?mesi ve kald?r?lmas?n? istedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net