Kad?nlara kahve yar?yor

Japon bilim adamlar?n?n yapt??? bir ara?t?rmayla, g?nde ?? ya da daha fazla kahve i?menin, kad?nlarda kal?n ba??rsak kanseri riskini yar? yar?ya azaltabilece?i ortaya kondu.


Japon bilim adamlar?n?n yapt??? bir ara?t?rmayla, g?nde ?? ya da daha fazla kahve i?menin, kad?nlarda kal?n ba??rsak kanseri riskini yar? yar?ya azaltabilece?i ortaya kondu. Tokyo Ulusal Kanser Merkezi'nde, 40 ila 69 ya?lar?ndaki 96 bini a?k?n kad?n ve erkekle ilgili 1990 y?l?ndan itibaren yakla??k 12 y?ll?k s?rece ait verilerin incelenmesiyle yap?lan ?al??mada, ye?il ?ay t?ketmekle kal?n ba??rsak kanserini ?nleme aras?nda bir ba?lant? bulunamad?. Ara?t?rmada, diyet ve egzersiz gibi di?er fakt?rler de g?z ?n?nde tutularak, g?nde ?? ya da daha fazla kahve i?en kad?nlar?n, hi? kahve i?meyenlere g?re kal?n ba??rsak kanserine yakalanma riskinin yar? yar?ya azald??? kaydedildi. Kafeinin ba??rsa??n ?al??mas?n? te?vik ediyor olabilece?i ya da kahvenin antioksidan ?zelliklerinin etkili olabilece?i belirtildi.
www.evrensel.net