Anter ?d?llerine ba?vurular ba?lad?

Musa Anter ve bas?n ?ehitleri gazetecilik ?d?lleri yar??mas?n?n 15?incisini G?ndem gazetesi veriyor. D?rt dalda d?zenlenen ?d?llere ba?vuru i?in son tarih 8 Eyl?l.


Musa Anter ve bas?n ?ehitleri gazetecilik ?d?lleri yar??mas?n?n 15?incisini G?ndem gazetesi veriyor. D?rt dalda d?zenlenen ?d?llere ba?vuru i?in son tarih 8 Eyl?l.
Yar??ma ?haber?, ?foto?raf? , ?karikat?r? ve ?kad?n habercili?i? olmak ?zere, 4 dalda d?zenleniyor. Haber ve foto?raf dallar?nda de?erlendirme, yar??maya do?rudan g?nderilen ?al??malar?n yan? s?ra, ?n eleme kurullar?n?n se?ici kurullara ?nerileri de dikkate al?narak yap?lacak. ?d?l tutarlar?, ?haber?, ?foto?raf? ve ?karikat?r? dal? i?in i?in 2 Bin YTL. ?Kad?n habercili?i? dal?nda ise birinci se?ilene Gurbetelli Ers?z Kad?n Habercili?i ?zel ?d?l? verilecek.
Yar??maya kat?lan eserlerin yay?mlanmam?? ya da 20 Eyl?l 2006 tarihinden sonra yay?mlanm?? olmas? gerekiyor. Adaylar?n, sadece bir dalda kat?laca?? yar??maya g?nderilen eserler sahiplerine iade edilmeyecek ve gazetede yay?mlanabilecek.
Adaylar?n, eserlerini, ?z ya?am ?yk?leri ve bir foto?rafla birlikte, ?Musa Anter Bas?n ?ehitleri Gazetecilik ?d?lleri, ?ehit Muhtar Mah.?stiklal Caddesi. Zambak Sokak. 3/4 34435 Beyo?lu - ?stanbul? adresine, en ge? 8 Eyl?l 2007 tarihinde ula?acak ?ekilde g?ndermeleri gerekiyor. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net