Alman Demiryollar??nda grev g?n?

Alman Demiryollar??nda (DB) 15 y?ll?k bir aradan sonra yeniden s?resiz grev g?ndemde. Alman Makinistler Sendikas? (GDL), ?nceki g?n Frankfurt?ta yap?lan grev oylamas?n?n sonu?lar?n? kamuoyuna a??klad?.


Alman Demiryollar??nda (DB) 15 y?ll?k bir aradan sonra yeniden s?resiz grev g?ndemde. Alman Makinistler Sendikas? (GDL), ?nceki g?n Frankfurt?ta yap?lan grev oylamas?n?n sonu?lar?n? kamuoyuna a??klad?. Buna g?re grev oylamas?na ?a?r?lan 12 bin makinistin y?zde 95.8?i s?resiz greve ?Evet? dedi.
?nceki g?n yap?lan oylaman?n sonu?lar?n? kamuoyuyla payla?an GDL Ba?kan? Manfred Schell, ?grev oylamas?na kat?l?m?n y?zde 90??n ?zerinde oldu?unu ve greve evet diyenlerin oran?n?n da y?zde 95.8 gibi bir rakamla olduk?a y?ksek oldu?unu? vurgulad?. Schell, ?Bu sonu?la g?r??melerin daha verimli olaca??n? d???n?yorum? dedi. Sendikan?n pratik olarak grev haz?rl?klar?n? tamamlad???n? da ifade eden Schell, ?E?er yeni bir teklif gelmezse ?ar?amba g?n? (bug?n) s?resiz grev s?reci ba?lar? dedi.
???neleyece?iz?
GDL ?yesi b?t?n makinistleri birden greve ?a??rmayaca??n? s?yleyen GDL ?kinci Ba?kan? Claus Weselsky ise ?Almanya ?ap?nda grev ?a?r?s? yapma niyetimiz yok. ?zel b?lgelerde etkili i?neleme takti?ini uygulayaca??z? ifadelerini kulland?. Demiryolu tekelinin y?netim kurulunu ?i?neleyerek? harekete ge?ireceklerini ifade eden Weselsky, ?Bu eylemler ayn? d?zeyde kalmayacak. Etki alan? s?rekli geni?leyecek? diye konu?tu.
DB?nin ?grev hakk? olmayan devlet memuru? stat?s?ndeki makinistleri ve emekliye ayr?lm?? makinistleri grev k?r?c?s? olarak g?revlendirme niyetinin etkili olmayaca??n? da belirten Weselsky, ??imdiye kadar y?k treni s?ren devlet memuru stat?s?ndeki makinistleri al?p ?Bug?n sen ICE trenini s?receksin? diyemezler. Bu makinistler hi? kullanmad?klar? ICE?leri kullanamazlar? diye konu?tu. (AVRUPA HABER MERKEZ?)

Pilotlar da greve ??k?yor
Alman Demiryollar??nda (DB) bu geli?meler ya?an?rken, DBA ve LTU havayolu ?irketlerinde ?rg?tl? pilotlar?n y?zde 96?s? da s?resiz grevden yana oy kulland?. ?Air Berlin? havayolu ?irketine ba?l? LTU ve DBA?de ?al??an 400 pilotun, ??al??ma ko?ullar?n?n iyile?tirilmesi ve ?cret art???? talepleriyle pilotlar?n ?rg?tl? oldu?u meslek sendikas? ?Cockpit? ile ?irket y?netim kurulu aras?nda devam eden T?S g?r??meleri, ge?en hafta ??kmaza girmi?ti.
Bunun ?zerine D?sseldorf ve M?nih havaalanlar?nda ?nceki g?n 2 saat ?uyar? grevi? yapan Cockpit ?yesi pilotlar, 15 u?a??n ge? kalkmas?na neden oldu. Cockpit?in bas?n s?zc?s? gazetemize yapt??? a??klamada, LTU?da ?al??an pilotlar i?in y?zde 6 ?cret art??? talebinde bulunduklar?n? bildirdi. DBA pilotlar?n?n ?cret talepleri konusunda ise taraflar?n a??klama yapmama karar? ald?klar? ifade ediliyor. (AVRUPA HABER MERKEZ?)

Makinistler ne istiyor?

Alman Demiryollar??nda ?al??an makinistler i?in ??zel bir s?zle?me? imzalanmas?n? talep eden Alman Makinistler Sendikas? (GDL) ayr?ca, makinistlerin mesle?e 2500 Avro br?t maa? ile ba?lamalar?n? talep ediyor. Bug?n 1500 Avro net ?cret alan makinistler i?in bu ?cret art??? y?zde 31?e denk d???yor. Trenlerdeki kond?kt?rler ve di?er tren personeli i?in de 2180 Avro ve trenlerin gastronomi b?l?mlerinde ?al??anlar i?in ise 1820 Avro br?t ba?lang?? ?creti talep ediliyor. Alman Demiryolu (DB) ?irketinin bu ?cret art???n? ?kolayl?kla? kar??layabilece?ini s?yleyen GDL Genel Ba?kan? Manfred Schell, ?DB ocak-may?s aras? net k?r?n? y?zde 100 art?rd? ve 668 milyon Avro?ya ??kard?? dedi. GDL?in ?nemli bir di?er talebi ise haftal?k ?al??ma s?relerinin 41 saatten 40 saate d???r?lmesi. (AVRUPA HABER MERKEZ?)

DB tekeli ne ?neriyor?

Alman Demiryollar? (DB) tekeli, ?T?S Birli?i?nde yer alan DGB?ye ba?l? Transnet ve DBB?ye ba?l? GDBA sendikalar? aras?nda ge?ti?imiz temmuz ay?n?n ikinci haftas?nda bir uzla?ma sa?lam??t?.
DB, bu ?uzla?ma?n?n GDL taraf?ndan da kabul edilmesini dayat?yor. GDL?nin ?yetersiz? diye reddetti?i uzla?ma ?u ?nerileri kaps?yor:
  • 1 Temmuz 2007-1 Ocak 2008 aras?nda ?cretler dondurulacak, buna kar??l?k bu s?re i?in 600 Avro ?demede bulunulacak.
  • 1 Ocak 2008?den itibaren genel ?cretler y?zde 4.5 artacak.
  • 41 saatlik haftal?k ?al??ma s?resi ayn? kalacak. (AVRUPA HABER MERKEZ?)
    www.evrensel.net