?retimin kaderi duaya b?rak?lamaz

Ziraat M?hendisleri Odas? (ZMO) Ba?kan? G?khan G?nayd?n, kurakl?kla ilgili uyar?lar?n?n dikkate al?nmad???n? belirterek ??retimin kaderi ya?mur duas?na b?rak?lmaz ?retim art??? i?in uzun d?nemli tedbirler al?nmak zorunda? dedi.


Ziraat M?hendisleri Odas? (ZMO) Ba?kan? G?khan G?nayd?n, kurakl?kla ilgili uyar?lar?n?n dikkate al?nmad???n? belirterek ??retimin kaderi ya?mur duas?na b?rak?lmaz ?retim art??? i?in uzun d?nemli tedbirler al?nmak zorunda? dedi.
ZMO Ba?kan? G?khan G?nayd?n, T?rkiye?nin hububat ?retiminin 2007 y?l?nda ihtiyac? kar??layacak d?zeyde olmad???n? ve bu durumun ithalata h?z kazand?rd???n? ifade etti.
?retimdeki d????? ya??? miktar?na ba?layan G?nayd?n, ?T?rkiye ge?en y?l?n sonundan itibaren ya???s?z bir d?nem ge?irdi. ?retim azald?, ithalat patlad?. ZMO olarak veriminin ?nemli ?l??de d??ece?ine dair kamuoyunu Ocak ay?nda uyard?k fakat Tar?m ve K?yi?leri Bakanl??? Nisan ay?nda dahi tar?msal kurakl?k yoktur diyordu. Bu durumdan sonra kurakl???n etkileri g?r?ld? ve 1 Temmuz itibariyle 40 il?e y?nelik Kurakl?k Kararnamesi yay?nland?? diye konu?tu.
?retim t?ketimi kar??lam?yor
G?nayd?n, T?rkiye?nin 19 milyon ton bu?day ?retimi yapt??? takdirde hem insan g?das? olarak hem de tohumluk olarak ihtiyac? kar??layabilece?ini s?yledi. Hububattaki ?retimin, t?ketimi kar??lamad???n? vurgulayan G?nayd?n ?unlar? s?yledi: ??thalat?n artmas?n?n birinci nedeni ?retimdeki d???kl?k oldu. ?kincisi neden ise T?rkiye?de girdi fiyatlar?n?n y?ksek olmas? ve ?retici para kazanamasa dahi ??kt? fiyatlar?n?n ?evre ?lkelere g?re daha pahal? olmas?. Dolay?s?yla ucuz bu?day ithalat? her zaman i?in iyi bir kazan? kayna?? oluyor. Bu y?l ya?anan ithalat patlamas?n? ?retim eksikli?ine ve ?lkeler aras?ndaki fiyat fark?na ba?lamak laz?m.?
Kurakl???n ?retim ?zerindeki etkilerinin giderilmesi i?in uzun d?nemli ?nlemler al?nmas? gerekti?ini vurgulayan G?nayd?n, T?rkiye?de sulama yat?r?mlar?n?n tamamlanmas? ve tar?m alanlar?n?n ya???a ba?l? olmaktan ??kar?lmas?n?n zorunluluk haline geldi?ini dile getirdi. G?nayd?n, s?zlerini ??yle s?rd?rd?:
?Ya???a ba?l? olundu?u s?rece ya ya?mur duas? yap?l?r ya da verim al?nmaz. E?er sulama yat?r?mlar?n? T?rkiye yapabilseydi ve onu da modern sulama sistemleriyle ger?ekle?tirebilseydi; ihracat, ithalat, ?retim ve t?ketim dengeli hale gelirdi. K?y Hizmetleri Genel M?d?rl????n? kapatan, sulama yat?r?m? yapmayan bir tar?msal yap?da d?n???m sa?lanamaz.?
Dayan?kl? bu?day ?slah?
T?rkiye?de 100??n ?zerinde bu?day tohumu ?e?idi bulundu?unu ifade eden G?khan G?nayd?n, ara?t?rma enstit?lerinde her y?reye uygun kurakl??a dayan?kl? bu?day ?e?itlerinin ?slah edilerek, bu?day tohumlar?n?n ?reticiye da??t?lmas? gerekti?ini belirtti.
G?nayd?n, ?Her y?l yeniden ?o?alt?lan tohumlar genetik a??lmaya ve kalitede d??melere neden oluyor. Y?netim ve pazarlamada da ciddi sorunlar var. Sulama alanlar?n?n ve tekniklerinin geli?tirilmesi gerekiyor. T?rkiye d?nyan?n serin iklim alanlar?ndaki rekabet g?c? y?ksek ?lkelerinden biridir. S?z konusu ?nlemler al?n?rsa ?retim geli?tirilebilir? diye konu?tu. (Ankara/ANKA)

Zorlu?ya ?pa?ay? s?vama? ?a?r?s? /b>
?stanbul Zincirlikuyu?daki Karayollar? arazisinin sat???nda hen?z son s?z?n s?ylenmedi?ini, Dan??tay 13??nc? Dairesi?nin, ?y?r?tmeyi durdurma? taleplerini reddetmesinin, ?sat??a onay? olmad???n? bildiren Yap? -Yol Sen Genel Ba?kan? Bedri Tekin, araziyi sat?n alan Zorlu Holding Ba?kan? Ahmet Nazif Zorlu?ya ?dereyi g?rmeden pa?ay? s?vamamas?? ?nerisinde bulundu.
Karayollar? 17?inci B?lge M?d?rl????n?n bulundu?u, Zincirlikuyu?daki Karayollar? arazisinin sat???nda y?r?tmenin durdurulmas? taleplerinin, Dan??tay 13??nc? Dairesi taraf?ndan reddedilmesinin, ?sat??a onay? anlam?na gelmedi?inin alt?n? ?izen Tekin, sendika ad?na a?t?klar? ?? ayr? dava bulundu?u gibi, Dan??tay 13??nc? Dairesi?nin; ?dari Yarg?lama Usul? Kanunu?nun 27?inci maddesinde say?lan ko?ullar?n bulunmad??? gerek?esiyle y?r?tmeyi durdurma taleplerini reddetti?ini bildirdi. Sat???n a??k?a hukuka ayk?r? oldu?unu d???nd?klerini ve karar?n uygulanmas? halinde ?telafisi g?? ve imkans?z zararlar?n do?aca??? g?r??lerini aktaran Tekin, 13 A?ustos tarihine kadar, Dan??tay ?dari Davalar Genel Kurulu?na itirazda bulunacaklar?n? ifade etti.
Sat??a ili?kin daha ?nce a?t?klar? ?? ayr? davan?n lehleline sonu?land???n?, bu davalar? da kazanacaklar?na inan?lar?n? ifade eden Tekin, ?Bu nedenle Zorlu?ya Karayollar? arazisinin paras?n? yat?rmamas?n? tavsiye etmi?tik. Ama Zorlu paray? yat?rd?, risk ald?. Dileriz ki, Dan??tay sat?? karar?n? iptal etti?inde, ?zarar telafisi? talebinde bulunmas?n.? dedi. Zorlu?nun ?zarar telafisi? talebinde bulunmas? halinde, bu paran?n, kanuna ayk?r? sat?? yapan y?neticilerden tahsili i?in her t?rl? ?abay? g?stereceklerini kaydeden Tekin, ?stanbullulara ve 70 milyona, ?Karayollar? arazisine sahip ??k?n? ?a?r?s? yapt?. Hazine i?in arazinin sat?ld??? 800 milyon dolar?n hi?bir de?erinin olmad???n?, ama bu arsan?n sat???n?n Emirgan, K???k Bebek, Beylerbeyi, G?ksu, Sarayburnu parklar?n?n sat???ndan hi?bir fark?n?n olmad???n?n alt?n? ?izen Tekin, ?stanbullular?n bu arazi ?zerinde kurulacak yeni al?? veri? merkezlerine de ihtiyac? olmad???n? dile getirdi. Tekin, ?Bu arsa ?stanbullular?n nefes alaca?? bir arsa olarak kals?n? dedi.
Hat?rlatma!
Ba?bakan?a, Bay?nd?rl?k ve ?skan Bakan??na, Karayollar?, Otoyollar? ve Kadastro?yu, ?ller Bankas? ?al??anlar?n?n hangi ?artlarda ve ne kadar maa?a ?al??t?klar?n? hat?rlatan Tekin, ?bu kurumlar?n ?al??anlar?, 14 Eyl?l, 14 Aral?k, 12 Nisan, 22 May?s?ta otoyol ve k?pr?lerde i? yava?latarak, ?insanca ya?anacak adil ?cret?, ?fiili hizmet?, ?kapu ve kadastro ?al??anlar?na d?ner sermayeden pay? talepleri ile hat?rlatm??larsa, yine kendilerini hat?rlatacaklard?r? dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Kurakl?k eylem plan?

Tar?m ve K?yi?leri Bakanl???, kurulacak Tar?msal Kurakl?k Y?netimi ile kurakl???n risk analizlerini yaparak, tar?msal kurakl?k eylem plan? olu?turacak.
Tar?msal Kurakl?kla M?cadele ile Kurakl?k Y?netimi ?al??malar?na ?li?kin Usul ve Esaslar Hakk?ndaki Bakanlar Kurulu Karar?, Resmi Gazete?de yay?mland?. Yay?mlanan karara g?re, Tar?msal Kurakl?k Y?netimi, Tar?m ve K?yi?leri Bakanl??? koordinasyonunda merkez ve il y?netim birimlerinden olu?acak.
Tar?msal Kurakl?k Y?netimi Koordinasyon Kurulu?na ba?l? olarak ?zleme, Erken Uyar? ve Tahmin Komitesi, Risk De?erlendirme Komitesi, Veri Ak?? Birimi ve ?al??ma Grubu olu?turulacak. Tar?msal Kurakl?k Y?netimi, kurakl???n etkilerini azaltmak ?zere gerekli ?l??mlerin yap?lmas?, envanter ve rasat bilgilerinin toplanmas?, de?erlendirilmesi, risk analizlerinin yap?lmas?, genel hidrometrik ?al??malar ?er?evesinde su potansiyelinin belirlenmesi, tar?msal kurakl?k eylem plan?n?n yapt?r?lmas? ve uygulama karar? ile icraatlar?n yap?lmas?n? sa?layacak. Tar?m ve K?yi?leri Bakanl???, ??i?leri Bakanl???, ?evre ve Orman Bakanl??? ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl???, tar?msal kurakl?kla m?cadele konusunda tar?msal kurakl?k y?netimince ?ng?r?len ve g?rev alanlar?ndaki konularda k?sa, orta ve uzun d?nem tedbirlerine y?nelik e?itim, plan ve projeleri yaparak, kendi kurum ?denekleri ile yat?r?m ?al??malar?n? s?rd?recek.
www.evrensel.net