?NSAN VE SPOR

 • Futbol sezonu bu hafta ba?l?yor. Yeniden futbolun g?ndemine odaklanma ve giderek artan heyecan f?rt?nas?yla bu oyunun b?y?s?ne kap?lma s?reci de diyebiliriz buna.


  Futbol sezonu bu hafta ba?l?yor. Yeniden futbolun g?ndemine odaklanma ve giderek artan heyecan f?rt?nas?yla bu oyunun b?y?s?ne kap?lma s?reci de diyebiliriz buna. Kendi ya?ant?m?za yabanc?la?ma ?reten her t?rl? etkinlik gibi futbol da taraftar?na herhangi bir ?zg?rl?k alan? sunamamaktad?r. Sporu uygulaman?n as?l olmas? gerekirken seyircile?me ve t?ketim dayatan pop?ler futbol uygulamas?, ki?inin kendine ve topluma yabanc?la?mas?n?n da tetikleyicisi. Ancak bunlara ra?men heyecan ve ilgi dozu da y?ksek, y???nlar?n bo? zaman tutkusuna kitlesel yan?t veren de bir etkinliktir futbol. Gelinen s?re?te ne futbolsuz olabiliriz, ne de futbolun dayatt??? yozla?t?rma etkinliklerinden kurtulabiliriz.
  G?n?m?zde futbol, sadakat g?stergesi olarak kabul g?r?r. ?l?m?ne bir ba?l?l?kla tutkulu taraftar gruplar? ??lg?nca tak?mlar?n? destekler. Bu durum T?rkiye futbolunun psikolojik sorunlar?n? a???a ??kar?r. Tam sadakat ve ba?l?l?k, her nas?l olursa olsun kazanma duygusuyla ?er?evelenmi?tir. Sa?duyu ve ho?g?r?, kabul g?rmez futbolumuzda. ?ok samimi nice dostluklar futbol ayr?mc?l??? nedeniyle tehlikeler ge?irir. Bazen ili?kileri bitirir bu tak?m tutma ruhu. ?rne?in bir ba?ka tak?m? tutan ?iftler, s?rf bu y?zden evliliklerini bitirebilirken, tuttu?u tak?m?n ma?? oldu?u g?n d???n?ne ge? gelen ?ift adaylar?na da tan?kl?k etmi?tir ?lke futbolu. Baz?lar? i? ?ama??rlar?na kadar tak?m?n?n renklerini kullan?r g?ndelik ya?amda. Di?ini o renklere boyayan taraftarlar da g?r?n?r trib?nlerde. B?ylesine g?z? d?nm?? bir futbol sadakati ta??yan seyirci, hi?bir insani beklenti ve kendini geli?tirme etkinlikleri i?erisinde bu denli ate?li olamam??t?r. ??te bu temel sorun, futbol k?lt?r?m?z?n de altyap?s?d?r. Futbol birikimi b?yle olunca da bu oyuna konu olan futbolcu-hakem-antren?r-y?netici ve seyirci profili ve tutumlar? da ayn? alt-k?lt?r ??eleriyle beslenmekte. Sonu? olarak da davran?? bozuklu?u sorunu y?ksek bir lig ortaya ??kmaktad?r.
  ?lke futbolumuzun halihaz?rdaki durumu i?te b?yle. Yine de bir sezon daha ba?l?yor ve futbolsuz g?nlerin pek de tad? olmad??? ger?e?iyle y?zle?ip durmaktan kurtuluyoruz. S?rekli ele?tirdi?im pop?ler futbol uygulamas?n?n o insan? kendine ?eken heyecan ve m?cadelesi, yine de cezbedici bir atmosfer sunuyor. Bazen bu ortamda oyuncular?n verdi?i sonsuz ?aba ve kazanma azmini oturup uzunca izlemenin tad? bir ba?ka oluyor.
  Sonu?ta ligler ba?l?yor ve bu futbol ligini izlerken sahne arkas?nda d?nen dalavereleri bir arada d???nmek ve ona g?re tak?m tutmak gerekti?ini yeniden an?msatmak istiyorum?
  Hakan Keysan
  www.evrensel.net