Lider?de direni? s?r?yor

?i?li Organize?de faaliyet y?r?ten Lider Deri Fabrikas??ndaki direni? t?m olumsuzluklara ra?men devam ediyor. 22 Haziran?da sendika ?yeliklerini fark eden patronun 26 i??iyi i?ten atmas? sonucu fabrika ?n?nde ba?layan direni?...


?i?li Organize?de faaliyet y?r?ten Lider Deri Fabrikas??ndaki direni? t?m olumsuzluklara ra?men devam ediyor. 22 Haziran?da sendika ?yeliklerini fark eden patronun 26 i??iyi i?ten atmas? sonucu fabrika ?n?nde ba?layan direni? s?r?yor. ??ten at?lan i??ilerin a?t??? i?e iade davas? ise hen?z sonu?lanmad?.
Deri-?? ?zmir ?ube Ba?kan? Makum Alag?z, sendika ve ?ye i??ilerle birlikte patronun i??ileri bir mendil par?as? gibi kullan?p atamayaca??n? g?stermek i?in fabrika ?n?ndeki direni?lerine devam ettiklerini belirtti. ???inin kendi g?c?ne inanmas? ve g?c?n? g?stermesi a??s?ndan direni?in ?nemli oldu?unu belirten Alag?z, ?Bizim direni? ?ad?r?m?z buradan kalkarsa i?veren cesaretle ?al??an i??ilere sald?racak ve ?ye i??ilerimizin hepsini sendikadan istifa ettirecek, yani kendi kurallar?n? daha ac?mas?zca dayatacakt?r? diye konu?tu.
?Talepleri sendikal? ve huzurlu bir ortam?
Farkl? eylemleri de g?ndemlerine alabileceklerini belirten ?ube Ba?kan? Makum Alag?z, ?Patron sendikal ?yelik ve kap? ?n?ndeki direni? nedeniyle yazl???na gidip tatil yapamad?. Gerekirse evinin ?n?ne de ?ad?r kurabiliriz. Tek derdimiz sendikal? ve huzurlu bir ?al??ma ortam?? dedi.
??yeri ?n?ndeki i??ilerden Fatma Karademir de ?? y?ld?r fabrikada ?al??t???n?, sendikaya ?ye oldu?una ve direni?e ba?lad???na hi?bir zaman pi?man olmad???n? kaydetti. ??? y?l boyunca ayn? fabrikada ?al??t?m ve tan?d???m? zannetti?im insanlar? bu s?re?te daha iyi tan?d?m? diyen Karademir, direni?teki i??ilerle dost ve karde? olduklar?n? dile getirdi.
Karademir, ?Seneler ?nce insanlar ya?amlar?n? ortaya koyarak hak alma m?cadelesi vermi?ler. Biz ?u an sadece ?ad?rda oturuyoruz. Benden sonra gelecekler i?in yine yapar?m. Burada beklerken buraya gelip bize selam veren, bizimle konu?an insanlar bize cesaret veriyor. Tabii bu yetmez, her yerde insanlar sendikaya ?ye olmal?? diye konu?tu. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net