KYB?den s?n?r ?tesi operasyona belge

K?rdistan Yurtseverler Birli?i?nin (KYB) resmi internet sitesi, K?rt s?n?r g?venlik yetkililerinden gelen yalanlamaya kar??n T?rk Silahl? Kuvvetleri?ne ba?l? 350 ki?ilik jandarma komandosunun s?n?r? ge?ti?inde ?srarc?.


K?rdistan Yurtseverler Birli?i?nin (KYB) resmi internet sitesi, K?rt s?n?r g?venlik yetkililerinden gelen yalanlamaya kar??n T?rk Silahl? Kuvvetleri?ne ba?l? 350 ki?ilik jandarma komandosunun s?n?r? ge?ti?inde ?srarc?. Konuya ili?kin iddialar? do?rulayan yeni bilgilere ula?t???n? duyuran site, ???te T?rk Komandolar?n?n K?rt S?n?r?n? ?hlal Belgesi? ba?l??? alt?nda ?MG-3? a??r makineli t?fe?ine benzeyen silahlar tutan askerlerin oldu?u foto?raflar yay?nlad?.
KYB sitesi, ayn? ba?l?kla yay?nlad??? haberde ise, ellerine TSK?ya ba?l? 350 ki?ilik jandarma komandosunun s?n?r? ge?ti?ine ili?kin resmi olmayan kaynaklardan gelen ?ok y?nl? iddialar? do?rulayan yeni bilgiler ula?t???n? ?ne s?rd?. Site, ?Irak??n uluslararas? s?n?r?n? ihlal eden T?rk komanda birli?inin, 1991 y?l?ndan bu yana b?lgeye ger?ekle?tirilen s?n?r ?tesi operasyonlara ?nc?l?k yapt??? belirtiliyor? diye yazd?. ?G?venilir kaynaklar?a dayanarak ?Irak??n uluslararas? s?n?r?n? ihlal eden T?rk komando birli?inin say?s?n?n 300-350 civar?nda oldu?unu ve K?rdistan b?lgesinin bir kilometre kadar derinli?ine girdi?ini? iddia eden KYB sitesi, d?rt birlikten olu?an T?rk komandolar?n?n, Zaho kentinin kuzeydo?usunun k?rsal kesiminin Sere Seve alan?na yerle?erek mevzilendi?ini de ?ne s?rd?.
T?rk komandolar?n?n, ?Duhok?un yukar? Bervari b?lgesinde yer alan Sipindar ve Betkare k?yleri yak?nlar?ndaki stratejik tepelere 120?lik havan topu ve a??r makineli silahlarla mevzilendi?i? iddias?na da yer veren site, ?G?venilir kaynaklar?m?z, K?rdistan b?lgesinin s?n?rlar?n? ihlal eden T?rk komando birliklerinin, 1991 y?l?nda ya?anan b?y?k K?rt g???yle birlikte Hakkari?nin Uludere il?esine ba?l? Nerveh k?y? yak?nlar?nda olu?turulan askeri karargaha ba?l? komandolar oldu?unu s?yl?yor? diye yazd?.
KYB sitesi ayr?ca, 1991 y?l?ndan bu yana Kuzey Irak?a y?nelik olarak ger?ekle?tirilen s?n?r ?tesi operasyonlara Nerveh askeri komando karargah?n?n ?nc?l?k yapt???n?n ve b?lgeyi s?k s?k bombalad???n?n belirtildi?ini kaydetti.
?ukurca?da 20 evde hasar /b>
?te yandan Hakkari?nin ?ukurca il?esinde bulunan top?u birliklerinin ?tatbikat amac?yla? Kuzey Irak s?n?r?na yapt?klar? top at??lar?, il?edeki evlerde hasar meydana getirdi. Kaymakaml??a ba?vuran ?ukurcal?lar, zararlar?n?n tanzim edilmesini istedi.
ANF?nin haberine g?re, ?ukurca il?esinde s?n?r kesiminde konu?lanan top?u birliklerinin ?nceki g?n gece yar?s? Irak s?n?r b?lgesine yapt?klar? top at??lar? 20 kadar evde hasar olu?mas?na neden oldu. ?ukurca?da evleri hasar g?ren vatanda?lar Kaymakaml??a ba?vurarak zararlar?n?n kar??lanmas?n? istediler. Top at??lar? y?z?nden ?ocuklar?n bay?ld???n? ve g?nlerdir korkudan uyuyamad?klar?n? belirten vatanda?lar, bu olaya son verilmesini talep etti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net