Diyarbak?rl? ?ocuklar da baraj? a?t? ama...

B?lgede nitelikli e?itimden yoksun kalan, ?o?u zaman ilkokula bile gidecek maddi imkanlar? olmayan ?ocuklar, ?nlerindeki bu barajlar? verilen destekle a??yorlar.


B?lgede nitelikli e?itimden yoksun kalan, ?o?u zaman ilkokula bile gidecek maddi imkanlar? olmayan ?ocuklar, ?nlerindeki bu barajlar? verilen destekle a??yorlar. Diyarbak?r Ba?lar Belediyesi E?itim Destek Evi?nde OKS kursuna giden 135 ??rencinin tamam?, baraj? a?arak liseye gitmeye hak kazand?. Yine de ?ocuklar?n yar?s? ailesi meslek okuluna g?ndermek istemedi?i i?in tercih yapmayacak.
Tercih yapan ??rencilerden 33?? Anadolu ve Anadolu ??retmen liselerine, 25?i ise ?e?itli Anadolu meslek liselerine 1. yerle?tirmede kay?t yapma hakk? kazand?. Anadolu meslek liselerine ve il d???ndaki Anadolu liselerine yerle?mek i?in yeterli puana sahip olan ?ocuklar?n ?o?u ise ailelerinin meslek liselerine olumsuz yakla?mas? nedeniyle tercih yapamad?. 2004-2005 E?itim ??retim Y?l??nda 19, 2005-2006 E?itim ??retim Y?l??nda Anadolu liselerine yerle?en 34 ??renciye ??renimleri boyunca her ay 50 YTL kar??l?ks?z burs veren Ba?lar Belediyesi, bu y?l da ba?ar?l? olan ?rgencilere burs verecek.
K?ylere ?ocuk park?
Bu arada Diyarbak?r?da alt kademe belediyelerinden Kayap?nar Belediyesi, 9 k?yde ?ocuk oyun grubu kurdu. Talaytepe, C?c?k, Cankatran, Uyand?k, G?zeli, G?zeg?l, G?zalan, Beneklita? k?ylerinde okul bah?eleri ile k?y muhtarlar?n?n belirledi?i alanlara ?ocuk oyun gruplar? yerle?tirildi. Pirin?lik k?y?nde ise bu hafta sonuna kadar kurulmas? hedefleniyor. Belediye Ba?kan Yard?mc?s? Sabahattin Din?, ?80 y?ld?r hizmet g?t?r?lmeyen k?ylerimiz hizmetle tan???yor. B?lgemizde ya?ayan insanlar?m?za hizmet g?t?r?rken, k?y-kent ayr?m? yapm?yoruz. Varo?larda ve kent merkezinde ya?ayan vatanda?lar?m?z?n hizmetten e?it olarak yararlanmas? ?abas? i?erisindeyiz. Y?r?tt???m?z ?al??malar da bunun g?stergesidir? dedi. (HABER MERKEZ?)

Bal?k tutarak okula haz?rlan?yor

Van??n Erci? il?esinde y?zlerce ki?i Van G?l??nde ve nehirlerde bal?k avlayarak ge?imini sa?l?yor. Bir?ok ?ocuk da bu bal?klar? satarak, okul masraflar?n? ??karmaya ?al???yor. ?ocuklar, g?nde ortalama 20-25 kilo bal?k tutuyor. 13 ya??ndaki Nuhtan Toptan, g?nl?k 15 ile 20 YTL kazand???n? s?yl?yor. Okulu 7. s?n?fta b?rakmak zorunda kalan Toptan, ?Babam y?lda 6 ay in?aatlarda ?al???yor. Ben de aileme yard?mc? olmak i?in bal?k tutup sat?yorum? diye konu?tu. 15 ya??ndaki Suat K?rm?z?kaya ise, ?Tuttu?umuz bal?klar? yemek i?in eve g?t?r?yoruz. Tatili bal?k tutarak ge?iriyoruz? dedi. (Van/D?HA)
www.evrensel.net