08 Ağustos 2007 00:00

Hasankeyf i?in son imza at?l?yor

Hasankeyf?i sular alt?nda b?rakacak olan Il?su Baraj Projesi?ne kredi sa?layan Almanya, Avusturya ve ?svi?re ?irketleri ve T?rkiye?deki Nurol ?n?aat ?irketi?nin de aralar?nda bulundu?u 4 ?irket ve bankalar ile olu?turulan ...

Paylaş

Hasankeyf?i sular alt?nda b?rakacak olan Il?su Baraj Projesi?ne kredi sa?layan Almanya, Avusturya ve ?svi?re ?irketleri ve T?rkiye?deki Nurol ?n?aat ?irketi?nin de aralar?nda bulundu?u 4 ?irket ve bankalar ile olu?turulan Il?su Konsorsiyumu, in?aat ile ilgili son imzalar? bu hafta at?yor
Aralar?nda G?neydo?u Belediyeler Birli?i, ?HD, B?lge Barolar?, TMMOB ve bir?ok kitle ?rg?t?n?n bulundu?u Hasankeyf?i Ya?atma Giri?imi, ?Il?su Baraj Projesi?ne finansman sa?layacak Avrupa ?lkelerinin kredi onay? i?in imzalar? att?klar? g?n kendi tarihlerine kara g?n olarak ge?ecektir? a??klamas? yapt?. Aa??klamada, ?Tarih, ?evre, insan ve do?aya duyarl? b?t?n kesimler; Almanya, Avusturya ve ?svi?re h?k?metleri, Il?su Baraj? ve HES ile ger?ekle?ecek tarih ve do?a katliam?na ortak olmamalar? konusunda bir?ok defa uyar?lmalar?na ra?men ikiy?zl? bir ?ekilde bu ad?m? atmaktad?rlar. Ayr?ca bu baraj ile ortaya ??kacak sorunlar? takip etmekte samimi iseler bu konudaki geli?meleri kamuoyuyla tart???p payla?maktan da sorumlu olan bu ?lkeler, uygulamalar? izlemek ?zere zaman ge?irmeden ?n ?art olarak koyduklar? 150 ?art?n takip?isi olmal?d?rlar. Hasankeyf Ya?atma Giri?imi olarak Il?su Baraj??n?n in?aat?na ba?lanmadan ?nce bu ad?mdan derhal geri ?ekilmelerini talep ediyoruz!?
Giri?imin verdi?i bilgilere g?re Il?su Baraj? ve g?l?n planland??? b?lge uygarl?k tarihi a??s?ndan son derece ?nemli. Ba?ta 9 bin y?ll?k antik kent Hasankeyf olmak ?zere, Dicle Vadisi?ndeki y?zlerce arkeolojik S?T alan? sular alt?nda kalacak. Sular?n yutaca?? tarih ise sadece Hasankeyflilere de?il, t?m insanl??a ait ortak k?lt?rel tarihi miras. Ayr?ca Il?su Baraj? Projesi, 55 bin insan?n yerlerinden g?? ettirilmesine (HABER MERKEZ?)
ÖNCEKİ HABER

Gazi Caddesi restore ediliyor

SONRAKİ HABER

Keşan'da eğitime kar engeli

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa