Fotoğraf: Evrensel

Bush, Karzai?yi ikna edemedi

ABD Ba?kan? George W. Bush?un, Afganistan?da i?galin ard?ndan g?reve getirdi?i Devlet Ba?kan? Hamid Karzai ile aras?na ?kara kedi? girdi. ?kili, ?ran konusunda anla?amazken, bu ?lkeyi Afganistan a??s?ndan ...


ABD Ba?kan? George W. Bush?un, Afganistan?da i?galin ard?ndan g?reve getirdi?i Devlet Ba?kan? Hamid Karzai ile aras?na ?kara kedi? girdi. ?kili, ?ran konusunda anla?amazken, bu ?lkeyi Afganistan a??s?ndan ?yard?mc?? olarak g?ren Karzai, Taliban??n ise ?devlet i?in tehlike olmad???n?? ifade ederek ABD?nin ?im?eklerini yine ?zerine ?ekti.
Bush ise ?ter?rle m?cadele? konusunun g?ndemde oldu?u g?r??melerden ?nce ABD?nin b?lgede ?istikrars?zl?k unsuru? olarak g?rd??? ?ran??, ?Afganistan i?in yard?mc?? olarak niteleyen Karzai?ye ortak bas?n toplant?s?nda cevap verdi.
ABD bas?n?nda, ??kili her konuda anla?t?, ama b?y?k bir sorun hari?: ?ran? yer alan haberlerde Bush, Karzai?ye cevaben ??ranl?lar?n bulunduklar? yerde istikrar? bozucu bir etkileri var, ?ran n?fuzunun, Afganistan ?zerinde olumlu g?? olu?turaca??na ili?kin ciddi kayg?lar?m bulunuyor. ?zolasyon s?recek? diye konu?tu.
ABD Ba?kan? Bush, Camp David?de d?zenledi?i ortak bas?n toplant?s?nda yapt??? a??klamada ayr?ca, ?Bu ?lke (?ran) davran??lar?ndan dolay? izole oldu ve biz tecridinin devam?n? s?rd?rece?iz, ??nk? g?rebildi?imiz gibi bu ?lke iyili?in g?c? de?il, ?ranl?lar?n bulunduklar? yerde istikrar? bozucu bir etkileri var? dedi.
?Taliban devlet i?in tehdit de?il?
Di?er yandan Afganistan Devlet Ba?kan? Karzai de Bush ile g?r??mesinin ard?ndan, Taliban??n ?Afganistan Devleti i?in tehlike olmad???n?? ifade ederek ABD?nin ?im?eklerini yine ?zerine ?ekti.
?Taliban halk i?in bir tehlike. Ancak, h?k?met ya da Afganistan??n di?er kurumlar? i?in bir tehdit arz etmiyor? diyen Hamid Karzai?nin bu s?zleri, Pakistan Devlet Ba?kan? Pervez M??erref ile g?r??mesinden ?? g?n ?nce geldi.
G?r??menin ard?ndan d?zenlenen bas?n toplant?s?nda vurgulanan bir ba?ka nokta da hem Afgan hem de Amerikan y?netimlerinin, Pakistan??n ?ter?rle m?cadele? konusundaki taahh?tlerini ku?kuyla kar??lamas? oldu. Afganistan, ?sorunlar?n?n kayna??? olarak Pakistan s?n?r?n? i?aret ediyor. (DI? HABERLER)

Pakistan hedef tahtas?nda

ABD?deki Bush-Karzai Zirvesi?nde ABD?nin, ?gerekirse? Pakistan?a sald?r? ihtimali ilk defa George Bush taraf?ndan da dile getirildi.
Bas?n toplant?s? s?ras?nda Bush, ?E?er harekete ge?ebilece?imiz bir istihbarat edinirsek Usame Bin Ladin ve di?er El Kaide liderlerini Pakistan?da vururuz? diye konu?urken, bu durumda Pakistan Devlet Ba?kan??n?n da izin al?p al?nmayaca?? konusunda ise a??klama yapmay? reddetti.
?ngiltere?de yay?nlanan The Guardian gazetesi konuya ili?kin haberinde, ABD ile Pakistan aras?ndaki ili?kilerin son bir y?lda, Bush y?netiminin M??erref?ten, El Kaide liderlerinin sakland???na inan?lan Kuzey Veziristan b?lgesine asker g?ndermesini istemesinin ard?ndan bozuldu?una dikkat ?ekti.
ABD?li yetkililer, son birka? ayda Pakistan?a sald?r? konusunda a??klamalarda bulunuyordu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net