Fotoğraf: Evrensel

Size muayene bekleme kuyru?u verelim!

Gazeteler, sat??lar?n? art?rmak i?in gazete alanlara ?e?itli promosyonlar da??t?rlar ki sat??lar?n? daha ?ok art?rs?nlar, ya da daha ?ok okuyucu kitlesine ula?s?nlar.


Gazeteler, sat??lar?n? art?rmak i?in gazete alanlara ?e?itli promosyonlar da??t?rlar ki sat??lar?n? daha ?ok art?rs?nlar, ya da daha ?ok okuyucu kitlesine ula?s?nlar. Bunun yan? s?ra iyi bir de reklamla bu promosyonu daha geni? kitleye ula?t?r?rlarsa, i?lem tamam demektir.
Gazeteler a??s?ndan bu i? tamam da, bir de bu reklamlara aldan?p en az otuz g?n kupon biriktirip ?r?n? al?p inceledi?inde reklamlarda oldu?u gibi, s?ylendi?i gibi olmad???n? anlayarak b?y?k bir hayal k?r?kl???yla evin yolunu tutanlar?.. Bu arada olan olmu?, gazete hedefine ula?m??, gerekli k?r?n? yapm?? olur. Okuyucu da o promosyona sahip olmak i?in sevse de sevmese de, o gazeteyi benimsese de benimsemese de ilgili gazeteyi en az otuz g?n takip edip ?cretini ?deyip kupon biriktirmi?tir.
AKP?nin se?imden hemen ?nce y?r?rl??e koydu?u sa?l?k politikalar?ndan biri de yukarda bahsetti?im gazete promosyonuna benzemektedir. Gazeteyi alan nas?l hayal k?r?kl???na u?rad?ysa, eline sa?l?k karnesini al?p ko?a ko?a t?p fak?ltelerine gelenler de bire bir ayn? hayal k?r?kl???yla kar??la?t?lar.
SSK?l? ve BA?KUR?lu hastalar?n ?niversite hastanelerine sevksiz gitme politikas?yla, Temmuz 15 tarihi ile ?niversiteler bu uygulamaya ge?tiler. Fakat ?niversite hastanesine gelen SSK?l? ve BA?KUR?lu hastalar, daha ?nce muayene olduklar? devlet hastanesinde bulamad?klar? ilgi ve alakay? belki ?niversite hastanesinde buluruz umuduyla ?niversite hastanesine h?cum ettiler. Ettiler etmesine ama i?ler hi? de d???nd?kleri gibi de?ildi. Nedeni mi?
1. Neden; zaten personel a???? bulunan ?niversite hastanesinde, artan hasta say?s?yla birlikte var olan aksakl?klar artarak su y?z?ne iyice ??kt?. Hasta ve hasta yak?nlar? ile personel s?rekli didi?meye ve yer yer kavgalara varan sert tart??malar ya?amaya ba?lad?. Hasta ve hasta yak?nlar?, hakl? olarak g?ler y?z ve ilginin yan? s?ra kaliteli bir sa?l?k hizmeti g?rmek istemektedirler. Fakat mevcut personelle bu muameleleri herhalde bir ba?ka d?nyada g?recekler. Bu ger?ekle kar??la?an hastalarla, personel s?rekli kavga etmekte; bunun yan? s?ra hastalar, kendi aralar?nda s?ra kavgas? i?in kar??l?kl? hakaretlere varan sert tart??malar ya?amaktalar.
2. Neden; mevcut h?k?met bu sa?l?k politikas?n? a??klarken halktan ger?ekleri gizlemi?tir. Halbuki her poliklini?e muayeneye gelen hastaya bir limit koymu?tur. (50 bin, 60 bin gibi.) E?er doktorun verdi?i tahliller bu limitleri ge?tiyse hastan?n tahlilleri yar?m kalmaktad?r. ?rnek: Doktor hastaya 4 tahlil yazd?. Hasta bu tahlilleri onaylatmak i?in sekretere gider (tabii ki kuyruktaki s?ray? a??p s?ra kendisine gelirse), sekreter tahlillerin tutar?na bakar ve ikisini onaylar, kalan ikisini de hastan?n eline geri verir. Bunlar? yapt?rabilmesi i?in on g?n sonra tekrar gelmesini s?yler. Hasta buna bir anlam veremedi?i i?in sekreterle ba?lar tart??maya, sanki sekreter bunu keyfi yap?yormu? gibi alg?lamaktad?r. Halbuki hasta b?yle olaca??n? ne televizyonlarda duymu?tu, ne de gazetelerde b?yle bir ?ey okumu?tu. Olsa olsa bu i? bu sekreterin keyfi uygulamas? olabilirdi, ondan dolay? da bu sekretere haddini bildirmek de onun g?reviydi.
Oysa bu durumu a??klay?c? hi?bir bilgi duymam??t?. O, i?in hep iyi yanlar?n? duymu?tu. Daha ?nce gazetelerden ald??? tencere tava promosyonu gibi, i?in iyi yanlar? cilalan?p boyalanarak anlat?lm??t?. Ger?ekler ayr?nt?larda gizli oldu?u i?in i?in oras?na kimse dokunmam??t?.
Bu durumda hastalar hakl?d?r. ??nk?; ona TV ve gazetelerde ?yle dememi?lerdi. Ona sadece ?Karneni alacaks?n, ?niversite hastanesinde istedi?in gibi muayene olacaks?n? denmi?ti. Onca kocaman politikac?lar yalan s?yleyecek de?il ya, olsa olsa hastane yalan s?yl?yordur.
Di?er yandan personel daha da hakl?d?r. Hastalara kaliteli bir sa?l?k hizmeti sunabilmek i?in ?e?itli derecelerde e?itim alm?? sa?l?k personeli (doktor, hem?ire, teknisyen, sekreter, hasta bak?c?, temizlik elaman?) ile hasta ve hasta yak?nlar? deyim yerindeyse bir k?r d?v??? yapmaktad?rlar. Gelinen durumdan ne hastalar memnun, ne de personel memnun; g?n ge?miyor ki, hatta saat ge?miyor ki polikliniklerin ?n?nde kavga g?z?kmesin. Bilmem burada promosyona aldanan (se?im r??veti mi desek) halk m? su?lu, halkla kar?? kar??ya gelen personel mi su?lu, yoksa...
Serpil KILI? Erciyes ?nv. ??yeri Temsilcisi
www.evrensel.net