?Gereken cevab? verece?iz?

Ge?ti?imiz g?nlerde baz istasyonuna kar?? eylemleriyle g?ndeme gelen Kayseri?nin Battalgazi Mahallesi emek?ileri, kararl?l?klar?n? bir kez daha ortaya koydular.


Ge?ti?imiz g?nlerde baz istasyonuna kar?? eylemleriyle g?ndeme gelen Kayseri?nin Battalgazi Mahallesi emek?ileri, kararl?l?klar?n? bir kez daha ortaya koydular. ?nceki ak?am ger?ekle?tirdikleri toplant?yla bu sorunun ??z?lmesi i?in ne gerekiyorsa yapacaklar?n? ifade eden yakla??k 300 mahalle emek?isi, daha kalabal?k bir bas?n toplant?s? ile seslerini duyuracaklar.
?nceki g?nk? halk toplant?s?na kat?lan Avukat Eylem Sar?o?lu Aslando?an ve SES Kayseri ?ube Ba?kan? Orhan Karakaya da hukuki zeminde neler yap?labilece?i ile baz istasyonlar?n?n halk sa?l???n? nas?l tehdit etti?ini anlatt?lar. Hukuki a??dan davalar a??labilece?ini, baz istasyonlar?n?n yerle?im yerlerine kurulmamas? ile ilgili yarg? kararlar? oldu?unu anlatan Avukat Eylem S. Aslando?an, t?m bu hukuksal giri?imlerin esasta halk?n ?rg?tl? g?c?n? art?rmak ve ilerletmek i?in kullan?labilece?ini s?yledi.
Halk?n sa?l???n?n bir avu? zenginin ??kar? i?in yok edilmeye ?al???ld???n? ifade eden SES ?ube Ba?kan? Orhan Karakaya, ?Bir sa?l?k ?rg?t? olarak siz emek?ilerle sonuna kadar y?r?yece?iz, bu sorunu hep birlikte el ele ??zece?iz? dedi.
Kad?nlar?n kat?l?m? yo?undu
Toplant?da s?z alan, soruna kar?? sa?lanan birli?in devam ettirilmesi gerekti?ini s?yleyerek ?Sa?l???m?z i?in, ?ocuklar?m?z?n gelece?i i?in tek yumruk olarak istasyonu kuran ?irkete gereken yan?t? verece?iz? diyen vatanda?lar, ayr?ca polisin ?irket elemanlar?n? de?il halk? korumas? gerekti?ini s?ylediler.
Toplant?ya, ge?en g?n polisin g?zalt?na ald??? gen?lerin kalp hastas? olan anneleri de kat?larak destek verdi. ?zellikle kad?nlar?n kat?l?m?n?n yo?un oldu?u toplant?da, kad?nlar?n soruna kar?? en b?y?k cevab?n da kendileri taraf?ndan verilece?ini s?ylemeleri alk??larla kar??land?. Yo?un bir heyecan?n olmas?, ileride ba?ka sorunlar kar??s?nda da art?k birlik olmak gerekti?i fikrini de tart??t?rmaya a?t?. Mahallelilerin ileri gelenlerinin s?rekli birbiriyle irtibat halinde olmas? ve bir komisyon gibi ?al??mas? gerekti?inin de vurguland??? toplant?, daha kitlesel bulu?ma s?z? ve alk??larla son buldu. (Kayseri/EVRENSEL)
www.evrensel.net