Tutuklular?n serbest b?rak?lmas?n? istediler

21 Eyl?l 2006 tarihinde ger?ekle?tirilen bask?nlar sonucu g?zalt?na al?narak tutuklanan demokratik kitle ?rg?tleri ve bas?n yay?n kurulu?lar?n?n temsilcilerinin yarg?lanmas?na, d?n ?stanbul 14. A??r Ceza Mahkemesi?nde devam edildi.


21 Eyl?l 2006 tarihinde ger?ekle?tirilen bask?nlar sonucu g?zalt?na al?narak tutuklanan demokratik kitle ?rg?tleri ve bas?n yay?n kurulu?lar?n?n temsilcilerinin yarg?lanmas?na, d?n ?stanbul 14. A??r Ceza Mahkemesi?nde devam edildi. Duru?mada 9?u tutuklu olmak ?zere 30?u a?k?n demokratik kurum temsilcisi ve ?al??an? yarg?lan?yor.
Sabah saatlerinde ba?layan duru?mada Birsen Kaya, M?nevver ?ltemur ve At?l?m gazetesi edit?rlerinden Alp Alt?n?rs??n ifadesi al?nd?. Savunmalar?n ard?ndan s?z alan Avukat Mihriban K?rd?k, m?vekkillerinin yasal kurumlarda ?al??t?klar?n? belirterek, tahliyelerini talep etti. Mahkeme, Alt?n?rs, Kaya ve ?ltemur?un dosyalar?n?n 21 Eyl?l g?n? g?zalt?na al?narak tutuklananlar?n dosyas?yla birle?tirilmesine karar vererek duru?maya ara verdi. Duru?man?n g?r?lmesine saat 13.00?te devam edilecek.
?eteciler yarg?lans?n
Saat 11?de duru?man?n ard?ndan Beki?ta??ta bulunan ?stanbul Adliyesi?nin ?n?nde a??klama yapan Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP), tutuklananlar?n serbest b?rak?lmas?n? istedi. ?S?z, eylem, ?rg?tlenme hakk?m?z engellenemez?, ?10 Eyl?l tutsaklar?na ?zg?rl?k? pankart? a?arken, genel ba?kanlar? tutuklu bulunan Tekstil-Sen?liler de ?Ay?e Yumli Yeter serbest b?rak?ls?n-TMY iptal edilsin? yaz?l? pankartla eyleme kat?ld?.
A??klamay? yapan ESP S?zc?s? Ersin Sedefo?lu, 21 Eyl?l 2006 tarihinde pek ?ok kentte e?zamanl? olarak demokratik kurum, sendika, radyo ve gazete b?rolar?n?n bas?ld???n? ve onlarca kurum ?al??an?n?n g?zalt?na al?narak tutukland???n? hat?rlatt?. Tutuklular?n yedi ay sonra mahkemeye ??kar?ld???n? s?yleyen Sedefo?lu, eyl?l ay? operasyonlar?n?n temelini antidemokratik bir yasa olan Ter?rle M?cadele Yasas??n?n olu?turdu?unu kaydetti. Sedefo?lu, 2007-2008 y?llar?nda ekonomide ya?anabilecek krizin belirtileri, artan i?sizlik, a?l?k, yoksulluk, gelir adaletsizli?i nedeniyle toplumsal muhalefete y?nelik bask?lar?n artt???na dikkat ?ekti. Sedefo?lu, 12 Eyl?l yasas? ve TMY ba?ta olmak ?zere antidemokratik yasalar?n kald?r?lmas?n?, eylem, ?rg?tlenme ?zg?rl???n?n ?n?ndeki engellerin kald?r?lmas?n?, yarg?n?n ba??ms?zla?t?r?lmas?n? ve a??r ceza mahkemelerinde yarg?lananlar?n serbest b?rak?lmas?n? istedi. Sedefo?lu, ?stanbul 14. A??r Ceza Mahkemesi hakimlerinden A.K?nin ?ete ile ba?lant?l? oldu?u iddialar?n?n g?ndeme geldi?ini hat?rlatarak, ?Demokratik kurum ?al??anlar? de?il ?eteciler yarg?lans?n? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net