08 Ağustos 2007 00:00

Meclis ba?kanl??? adayl???nda son g?n

Meclis ba?kanl??? adayl??? ba?vurular?nda bug?n son g?n. Ba??ms?z Tunceli Milletvekili Kamer Gen??in ilk aday oldu?u TBMM Ba?kanl??? se?iminde eski TBMM Ba?kan? B?lent Ar?n? aday olmayaca??n? a??klad?.

Paylaş

Meclis ba?kanl??? adayl??? ba?vurular?nda bug?n son g?n. Ba??ms?z Tunceli Milletvekili Kamer Gen??in ilk aday oldu?u TBMM Ba?kanl??? se?iminde eski TBMM Ba?kan? B?lent Ar?n? aday olmayaca??n? a??klad?. CHP?nin aday g?stermeyece?i Meclis ba?kanl??? i?in Cemil ?i?ek ve K?ksal Toptan??n isimleri ?ne ??karken, Vecdi G?n?l, Murat Ba?esgio?lu ve Dengir Mir Mehmet F?rat??n da adlar? ge?iyor.
Ar?n??tan veda toplant?s?
Eski TBMM Ba?kan? B?lent Ar?n?, ?Milletin emanetini b?rak?yorum? diyerek Meclis ba?kanl???na bu d?nem aday olmayaca??n? a??klad?. TBMM?de d?zenledi?i bas?n toplant?s?yla Meclis Ba?kan? s?fat?yla son kez bas?n?n kar??s?na ??kan B?lent Ar?n?, ?381 oyla se?ildim ve Meclis ba?kanl??? yapt?m. T?m arkada?lar?ma te?ekk?r ediyorum? dedi.
B?lent Ar?n?, bundan sonraki g?reviyle ilgili olarak da ??yle konu?tu: ?G?revim sade milletvekilli?idir. As?l g?rev milletvekilli?i g?revidir. Bunun d???nda ?nemli olan AK Parti?nin 5 y?ll???na iktidar olmas?d?r. G??l? bir halk deste?iyle iktidar oldu. Art?k tek amac?m?z var: AK Parti?nin ba?ar?l? olmas?.? Ar?n? Meclis?teki konu?mas?n? ??yle s?rd?rd?: ??ahs?mla ilgili olarak baz? yay?n organlar?nda bir kampanya y?r?t?lmekte oldu?unun fark?nday?m. Kendi g?c?me g?venirim. Kimsenin ho?una gidecek ?eyler s?ylemem. Aln?m a??kt?r. Ba??m diktir.?
Meclis ba?kanl??? adayl??? i?in Cemil ?i?ek, Vecdi G?n?l, K?ksal Toptan, Murat Ba?esgio?lu ve Dengir Mir Mehmet F?rat??n ad? ge?iyor. AKP kulislerine g?re bu isimler aras?nda K?ksal Toptan??n ad? ?ne ??k?yor.
MHP aday? bug?n belirleyecek
MHP, Meclis ba?kan aday?n? bug?n yap?lacak grup toplant?s?nda belirleyecek. MHP yetkilileri, Konuyla ilgili olarak MHP Genel Ba?kan? Devlet Bah?eli?nin milletvekilleriyle g?r??me yapt???n?, MHP?nin Meclis ba?kan aday?n?n yar?n yap?lacak grup toplant?s?nda belirlenece?ini bildirdiler. MHP?nin Meclis ba?kan? adaylar? aras?nda Ertu?rul Kumcuo?lu?nun ismi ?n plana ??k?yor.
CHP aday g?stermeyecek
CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Mustafa ?zy?rek ANKA?ya yapt??? a??klamada, ba?vuru s?resi bug?n sona erecek olan Meclis ba?kanl??? se?imi i?in CHP?nin aday g?stermeyece?ini s?yledi. Meclis aritmeti?ine dikkat ?eken ?zy?rek, ?Nafile turlar i?in aday g?stermemizin bir anlam? yok. Meclis ba?kanl??? bizim i?in ?nemli de?il? dedi.
Meclis ba?kanl???na AKP i?inden bir ismin se?ilece?ini belirten ?zy?rek, ba?kanl?k i?in isimleri g?ndeme gelen K?ksal Toptan, Vecdi G?n?l, Cemil ?i?ek ve Murat Ba?esgio?lu hakk?nda ise bir de?erlendirme yapmad?.
?zy?rek, TBMM ba?kanvekilli?i i?inse bir isim belirlemediklerini, bu konuda son karar? CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal??n verece?ini s?yledi.
Adayl?k ba?vurular? bug?n tamamlanacak olan TBMM Ba?kanl??? i?in yar?n da se?im yap?lacak. (Ankara/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

DTP?nin g?ndeminde cumhurba?kan? se?imleri var

SONRAKİ HABER

Antalya’da büyük risk: Hastanelerde kuduz aşısı yok

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa