DTP?nin g?ndeminde cumhurba?kan? se?imleri var

Demokratik Toplum Partisi (DTP), bir yandan partide t?m birimleri ile ayr? ayr? toplant?lar yap?p ?n?m?zdeki d?nem izleyece?i politikalar? belirlerken, bir yandan da parlamentoda izleyece?i politikay? g?zden ge?iriyor.


Demokratik Toplum Partisi (DTP), bir yandan partide t?m birimleri ile ayr? ayr? toplant?lar yap?p ?n?m?zdeki d?nem izleyece?i politikalar? belirlerken, bir yandan da parlamentoda izleyece?i politikay? g?zden ge?iriyor. Cumhurba?kanl??? se?imini de g?ndemine alan DTP, bug?n grup y?netmeli?ini ve y?netimini netle?tirecek.
Toplant?larda cumhurba?kan? se?im s?recinde nas?l bir politika izleyece?ini konu?an DTP, Meclis Genel Kurulu?na kat?larak cumhurba?kan? se?im s?recini kolayla?t?racak. Ancak se?imlerde AKP?nin aday?na oy verip vermeme konusunda hen?z bir karar olmamakla birlikte, ?imdilik oy vermeme e?iliminin daha a??r bast??? DTP?de, net politika AKP?nin ??karaca?? aday?n netle?mesine ba?l?. Kulislerde DTP?nin sembolik bir cumhurba?kan? aday? ??karaca?? konu?ulurken, Siirt Milletvekili Osman ?z?elik, ?Cumhurba?kanl??? se?imi g?ndemimizde var, do?al olarak biz de bir aday ??karabiliriz. Ancak benim ki?isel g?r???m, b?yle sembolik ?eylerle g?ndemimizi me?gul etmeye gerek yok? dedi.
DTP?nin ilk grup toplant?s? bug?n
DTP?nin di?er bir g?ndemi de Meclis?te grup y?netimini ve politikalar?n? olu?turmak. Taslak ?al??mas?n? Osman ?z?elik?in yapt??? grup y?netmeli?i, bug?n yap?lacak ilk grup toplant?s?nda karara ba?lan?p ard?ndan da grup y?netimi belirlenecek. ?z?elik, y?netmeli?in, Meclis i? y?netmeli?i do?rultusunda, grubun nas?l toplanaca??, y?netiminin, disiplin kurulunun olu?turulmas? gibi konular? kapsad???n? s?yledi.
DTP e?ba?kan? milletvekili olmad??? i?in grup ba?kan? da belirleyecek olan DTP?de, iki grup ba?kan vekilinden birinin kad?n olmas?n? ?nerece?ini kaydeden ?z?elik, kulislerde ?Kad?nlar hen?z tecr?besiz. ?lk d?nem grup ba?kan vekillerinin t?m? erkek olsun? diye konu?uldu?unu hat?rlatmam?z ?zerine, ?Belki ?yle d???nenler vard?r. Ama ben ?yle d???nm?yorum ve bir ba?kan vekilinin kad?n olmas?n? ?nerece?im? dedi. ?z?elik ayr?ca, erkek milletvekillerinin kad?n milletvekillerinden daha tecr?beli olmad??? gibi, DTP?li kad?n milletvekillerinin de s?radan milletvekili olmad???n? hat?rlatt?.
Yerel se?imler
DTP?de en ?nemli g?ndemlerden biri de yakla?an yerel se?imler. Belediye ba?kanlar?n? da bir araya getiren DTP, hem elindeki belediyeleri AKP?ye kapt?rmamak, hem de belediye say?s?n? art?rmak i?in kollar? s?vama karar? ald?. Kad?n kollar? toplant?s?nda da bu konu g?ndeme gelirken, kad?nlar?n, ?imdiden ba?lat?lacak yerel y?netim ?al??malar?nda aktif rol oynamas? gerekti?i ifade edildi. Toplant?larda, kitle ve meslek ?rg?tlerini de i?in i?ine katan, onlardan da destek alacak bir ?al??ma sergilenmesinin ?nemli oldu?u da kaydedildi.
Arka arkaya yapt?klar? toplant?lar ve dile getirilen ?neriler do?rultusunda bir program ?er?evesinin olu?turulaca??n? ve toplumun beklentilerini, sorunlar?n? ??zmeye ?al??an bir grup olacaklar?n? kaydeden DTP E?ba?kan Vekili Nurettin Demirta? da ?G?ndemimiz, T?rkiye?nin ve toplumun g?ndemi olacakt?r? dedi. Parlamentoda ?sessiz ?o?unlu?un sesi olacaklar?n?? da dile getiren Demirta?, Meclis gruplar?n?n ?sadece ve sadece K?rtlerin dertlerini, sorunlar?n? dillendirmek i?in Meclis?e girmi? gruplar olarak g?r?lmemesini? istedi. Demirta?, ?Demokratikle?me perspektifi ile harekete edecek bir grup oldu?undan, do?ald?r ki ?lkenin en temel sorunu olarak K?rt sorununu tan?mlamakla birlikte, ?lkenin t?m temel sorunlar?n? g?ndemimize alaca??z? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
Sultan ?zer
www.evrensel.net