Ankaral?lar Allah?a emanet!

Ankara?n?n ?styap?s?n? g?steri?e kurban eden B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Melih G?k?ek?in altyap?s? da ??kt?. Su sorununa ?Allah?n bu kadar afet verece?ini ?ng?remedik. Allah isterse susuzluk biter? s?zleri ile yorumlayan ve ?are ...


Ankara?n?n ?styap?s?n? g?steri?e kurban eden B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Melih G?k?ek?in altyap?s? da ??kt?. Su sorununa ?Allah?n bu kadar afet verece?ini ?ng?remedik. Allah isterse susuzluk biter? s?zleri ile yorumlayan ve ?are olarak Ankaral?lar??n tatile ??kmas?n? ?neren G?k?ek, patlaman?n ard?ndan kay?plara kar??t?. Ba?kentte son g?nlerde ya?anan su ?ebekesindeki patlamalar, Ankaral?n?n hayat?n? tehlikeye sokarken uzmanlar, eski su ?ebekesi ve kesintiler nedeniyle boru patlamalar?n?n b?y?yerek artaca??na dikkat ?ektiler. Gazetemize konu?an uzmanlar, susuzlu?un, kesintilerden de ?te Ankaral?lar?n hayatlar?yla oynayacak bir mesele haline geldi?ine dikkat ?ekerek G?k?ek?in plans?zl???na tepki g?sterdiler.
Ankara?n?n Demetevler semtinde Ankara Su ve Kanalizasyon ?daresine (ASK?) ait ana su borular?ndan biri ?nceki ak?am patlad?. Geni? bir alan sular alt?nda kal?rken, ?ok say?da ev ve i? yerini su bast?. ASK? yetkililerinden al?nan bilgiye g?re, Cemre Park? yan?ndaki bo? arazinin alt?ndan ge?en ?2200?l?k? ana su borusunda saat 22.00 s?ralar?nda patlama oldu.
Patlaman?n ard?ndan borudan f??k?ran su 10 metreye kadar y?kselirken, Cemre Park? ve civar? ile Ba?dat Caddesi?nin bir b?l?m? ve ?stanbul yolunda ?iftlik kav?a??ndaki alt ge?it su alt?nda kald?. ?iftlik Kav?a?? ile SSK Bloklar?, Demetevler 1. ve 2. caddelerdeki ?ok say?da i? yeri ve evi su bast?.
ASK? ve ve ?tfaiye ekipleri su bask?n?na u?rayan yerlerde tahliye ?al??malar?n? g??l?kle yapabildi. ASK? yetkilileri Ankara?n?n tamam?na 3 g?n s?re ile su verilmeyece?ini a??klad?.
Kimya M?hendisleri Odas? Ankara ?ube Ba?kan? Mehmet Besleme, sudaki klor nedeniyle ya?anan oksitlenme ve Ankara su ?ebekesinin eski olmas? nedeniyle Ankaral?y? ciddi tehlikelerin bekledi?ini s?yledi. Besleme, Ankara?daki boru patlamalar?n?n sebebinin de bu oldu?unu ifade ederek, ??ehri besleyen ?elik borular ve Ankara?n?n su ?ebekesi ?ok eski oldu?u i?in suyun i?erisindeki tuzlar ve klor oksitlenmeye (korozyona) neden oluyor. Bas?nc?n y?kseldi?i noktalarda s?z?nt? halinde d??ar?ya ??kan ve ?ebeke kayb? olan yerlerde b?y?k delinmelere neden oluyor. Bundan kaynakl? ister istemez patlamalar s?z konusu? dedi.
Kesintiler nedeniyle bas?nc?n artt???n? ve ?n?m?zdeki g?nlerde patlamalar?n daha s?k ya?anaca??n? ifade eden Besleme, Ankara?n?n eski su tesisat?n?n yenilenmesini ve plastik boru kullan?lmas? gerekti?ini bildirdi. K?z?l?rmak suyu da ?u an kullan?lan sudan kat kat fazla klor i?erdi?i i?in bu tehlikenin daha da b?y?yece?ine i?aret eden Besleme, ?Patlayan borulardan sel gibi su ak?yordu. ?n?nde insan olsa g?t?recek. ?yi koruma ?nlemleri al?nmazsa tehlike b?y?k. Bu y?llar?n sorunudur, planl? d???n?lseydi b?yle olmazd?. Ne yaz?k ki Say?n Belediye Ba?kan?m?z ?ehrin ?styap?s?na y?nelik g?steri?e dayal? bir ?eyler yaparken ?ehrin altyap?s?n? g?z ard? etmi?. Bu onun g?stergesidir? diye konu?tu.
Adaletsiz su da??t?m?
?evre M?hendisleri Odas? Ankara ?ube Sekreteri Heval Sar?ta?, Ankara?da kot farklar? nedeniyle su kesintilerinin iki g?nde bir yap?lamayaca??n? daha ?nce de s?ylediklerini ve bu sorunun ya?anmaya ba?lad???na i?aret etti. Sar?ta?, Ankara?n?n y?ksek b?lgelerindeki kesintinin be? g?ne kadar ula?t???na ve bunun ciddi sorunlar yaratt???na dikkat ?ekerek, var olan suyun bile adaletli ?ekilde da??t?lamad???n? dile getirdi. Ankara B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Melih G?k?ek?in, projeleri dikkate almamas? nedeniyle Ankaral?y? bu noktaya getirmesine tepki g?steren Sar?ta?, bug?n i?in en b?y?k tehlike olarak salg?n hastal?klar? g?sterdi.
Bekleyen su enfeksiyon ta??yor
Ankara Tabip Odas? Y?netim Kurulu ?yesi Vahide Bilir de su kesintilerinin yaratt??? riski incelemek i?in bir ?al??ma grubu olu?turduklar?n?, 18 A?ustos?ta ise bir sempozyum d?zenleyeceklerini belirtti. Bilir, su kesintilerinin alt? saatten fazla olmamas? gerekti?ini, 12 saatin de kabul edilebilir oldu?unu belirterek ancak Ankara?da d?rt be? g?ne ula?an kesintilerin ya?and???na da de?inerek, ?Borularda bekleyen sular enfeksiyon kayna?? olacak. Bu aylar zaten bula??c? hastal?klar, ishaller anlam?nda ciddi s?k?nt? ya?anan aylard?r. Kolera tehlikesi g?ndeme gelebilir. Suyun kirli olmas? bu riskleri kat be kat art?racakt?r? dedi. Bilir, konuyla ilgili G?k?ek ve Sa?l?k Bakanl??? yetkililerine bilgi verdiklerini ifade ederek, sudaki kirlili?i ?nlemek i?in iki kat klorlama yap?ld???n?, ancak bunun denetlenmedi?ini dile getirdi. Bilir, istenmeyen kazalar?n da bu s?re?te ya?anabilece?ine de?inerek, evdeki su depolama y?ntemlerinin de k???k ?ocuklar ve kirlilik a??s?ndan risk ta??d???n? dile getirdi. (Ankara/EVRENSEL)

Ankara?ya 5 g?n su yok
ASK? Genel M?d?r Yard?mc?s? B?lent Torun d?n d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda su kesintisinin 3 g?n de?il 4-5 g?n? bulabilece?ini a??klad?. Torun, Demetevler?de patlayan borunun onar?lmas? i?leminin 36 saat i?erisinde tamamlanabilece?ini ancak Ankara?n?n t?m?ne suyun ula?mas?n?n 36 saatten uzun s?rebilece?ini s?yledi.
Torun, patlayan borunun 50 y?ll?k ?mr? oldu?unu ve 25 y?l ?nce d??endi?ini savunarak, ?Di?er hat da bir g?n ?nce patlad??? i?in barajlardan gelen suyu kesmek gerekti? dedi. Torun, ASK??den yap?lan a??klamada ?Ankaral? suya doyacak? a??klamas?n?n da yanl?? yans?t?ld???n? belirterek bu s?zlerle, t?m su ?ebekesinin su ile tamamen dolmas?n?n kastedildi?ini s?yledi.
Patlamalar?n bo? boruya verilen suyun borunun i?indeki havay? s?k??t?rmas? sonucu olu?tu?unu anlatan Torun, ?Onu da bundan sonra emniyetli bi?imde yapaca??m?z? tahmin ediyorum? diye konu?tu.
G?k?ek?in yoklu?unun nedeni
Ankara B?y?k?ehir Belediyesi Bas?n Koordinat?r? Avni Kavlak da Ankara B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Melih G?k?ek?in, ASK? Genel M?d?r? ?hsan Fincan?la birlikte sabah saatlerine kadar ar?zan?n meydana geldi?i b?lgede incelemelerde bulundu?unu, bu nedenle bas?n toplant?s?na kat?lamad???n? iddia etti. Kavlak, ar?za nedeniyle ev ve i? yerlerini su basan vatanda?lar?n t?m zararlar?n?n bilirki?i raporlar? do?rultusunda kar??lanaca??n? kaydetti. (Ankara/EVRENSEL)

Ankaral?lar salg?n hastal?k riski alt?nda
Ankara ?niversitesi Halk Sa?l??? Anabilim Dal? Ba?kan? Prof. Dr. Recep Akdur, su kesintilerinin ?ebeke suyunun kirlenmesine neden oldu?una dikkat ?ekerek, ?Sular verildikten sonra kaynat?lmadan i?ilmemeli, di? bile f?r?alanmamal?d?r? dedi.
Prof. Dr. Recep Akdur yapt??? a??klamada, Ankara?da 48 saat s?ren su kesintilerinin halk sa?l???n? tehdit etti?ini belirterek, sular kesildi?i zaman ?ebekede negatif bas?n? olu?tu?unu ve borular?n etraf?ndaki kirli sular?n ?ebekenin i?ine emildi?ini bildirdi.
Bu sular?n, ba?ta mikroplar olmak ?zere her t?rl? kirlili?i i?erdi?ini s?yleyen Akdur, ?Boru i?ine emilen kirli sular, tekrar su verilinceye kadar boru i?inde bekler ve bu bekleme s?ras?nda tamamen koku?ur ve koku?mu?, i?ilmesi sak?ncal? sular haline gelir. Kesintiden sonra musluklar?m?zdan akan sular?n batakl?k suyu gibi kokmas? bu nedenledir. Bu su bulan?k, kokulu ve hem de her t?l? madde ile kirlenmi? bir sudur, i?ilemez. Bula??k y?kama, a??z ve di? f?r?alama, sebze ve meyve y?kama amac?yla kullan?lmas? sak?ncal?d?r. Bu uygulaman?n devam etmesi halinde Ankara halk? kolera, tifo ve viral hepatitler a??s?ndan b?y?k bir risk alt?nd?r? dedi.
Kesintiden hemen sonra gelen ?ebeke sular?n?n i?ilebilmesi ve kullan?lmas? i?in kaynat?lmas? ya da evlerde uygulanabilen dezenfeksiyon y?ntemleri ile dezenfekte edilmesi gerekti?ini s?yleyen Akdur, belediyenin kesilme nedeniyle ?ebekede tekrar kirlenen sular?n i?ilmemesi i?in halk? uyarmas? gerekti?ini s?yledi. (Ankara/ANKA)
Sabaha kadar ?amur temizlediler
ASK??ye ait ana su borusunun patlamas? sonucu ev, otomobil ve i? yerleri sular alt?na kalan vatanda?lar zararlar?n?n kar??lanmas?n? istiyorlar.
Zarar g?ren ?iftlik Kav?a?? ile SSK Bloklar?, Demetevler 1. ve 2. caddelerindeki ev ve i? yerleri vatanda?lar taraf?ndan temizleniyor. Binlerce metrek?p suyun saatlerce bo?a akt???n? s?yleyen vatanda?lar, yetkililerin ilgisizli?inden yak?nd?lar. ?? yeri sular alt?nda kalan Ahmet Akba? da ??D?kkan?mdaki dolaplar, klima art?k ?al??m?yor. Kilolarca malzeme kullan?lamaz hale geldi. 20 bin YTL?yi a?k?n zarar?m?z var. Civardaki bir?ok vatanda??n d?kkan? ve evi de kullan?lamaz hale geldi. Bu zarar? kim kar??layacak? Ankara B?y?k?ehir Belediyesi?nden ?u ana kadar kimse gelmedi? dedi.
M?ge Tuzcuo?lu
www.evrensel.net