HUKUK K??ES

  • SORU: Biz bir fabrikada d?rt y?ld?r ?al???yoruz. ?imdiye kadar genellikle ?demelerimizde bir sorun olmuyordu. Ancak bu y?l zamlar?m?z? alamad?k. Sadece biz de?il bir ?ok arkada??m?z da alamad?. Oysa i? s?zle?memizde her 6 ayda zam yap?laca?? yaz?l?d?r. Bu durumda bizim i? s?zle?mesini feshetme hakk?m?z var m??


    SORU: Biz bir fabrikada d?rt y?ld?r ?al???yoruz. ?imdiye kadar genellikle ?demelerimizde bir sorun olmuyordu. Ancak bu y?l zamlar?m?z? alamad?k. Sadece biz de?il bir ?ok arkada??m?z da alamad?. Oysa i? s?zle?memizde her 6 ayda zam yap?laca?? yaz?l?d?r. Bu durumda bizim i? s?zle?mesini feshetme hakk?m?z var m??
    CEVAP: ?? kanununda i??i ?cretlerine yap?lacak olan zamlarla ilgili ?zel ayr? bir madde bulunmamaktad?r. Ayr?ca, kanunda i??i ?cretlerine hangi zaman aral?klar?nda ve hangi ?artlarla zam yap?laca??na ili?kin herhangi bir kanuni s?n?rlama da yoktur. ?? Kanunu yan?nda taraflar aras?nda imzalanan i? s?zle?mesinin h?k?mleri do?al olarak taraflar? ba?lay?c? niteliktedir. Taraflar s?zle?mede h?k?m alt?na al?nan d?zenlemeleri uygulamakla y?k?ml?d?rler. Dolay?s?yla i? s?zle?menizde her alt? ayda bir zam alaca??n?z belirtilmi? ise, bu durumda i?veren bu y?k?ml?l???n? yerine getirmek zorundad?r. ??verenin s?zle?medeki y?k?ml?l?klerine uymamas?, bu h?km?n yerine getirilmemesi s?zle?menin feshi i?in yeterli bir neden olarak kabul edilmektedir. Dolay?s?yla, hakl? bir nedenle i? s?zle?menizi feshetmi? olacaks?n?z. ?? s?zle?menizi bu sebeple feshetmeniz durumunda k?dem tazminat?n?z? alabilirsiniz.
    Avukat Devrim Avc?
    www.evrensel.net