08 Ağustos 2007 00:00

Yoksullu?a seyirci kalanlar sorumlu

F?nd?k i??ilerini ta??yan minib?s ile meyve y?kl? kamyonun ?arp??mas?yla aralar?nda ?ocuklar?n da bulundu?u 24 ki?i ?ld?. Her y?l benzer kazalarda onlarca ki?inin ya?am?n? kaybetmesine ra?men ?nlem al?nmamas?na tepki ...

Paylaş

F?nd?k i??ilerini ta??yan minib?s ile meyve y?kl? kamyonun ?arp??mas?yla aralar?nda ?ocuklar?n da bulundu?u 24 ki?i ?ld?. Her y?l benzer kazalarda onlarca ki?inin ya?am?n? kaybetmesine ra?men ?nlem al?nmamas?na tepki g?steren Diyarbak?r Ziraat Odas? Ba?kan? Bahri Erdem, kazadan b?lgedeki yoksullu?a seyirci kalanlar?n sorumlu oldu?unu s?yledi. ?anl?urfa Ziraat Odas? Ba?kan? Halil Dolap ise her y?l tekrarlanan bu eziyeti kimsenin g?rmek istemedi?ini belirtti. Adana Tar?m ???ileri Komitesi ise art?k bu kazalara ??z?m bulunmas?n? istedi.
Sivas??n Kangal il?esinde f?nd?k i??ilerini ta??yan minib?s ile meyve y?kl? kamyonun ?arp??mas?yla aralar?nda ?ocuklar?n da bulundu?u 24 ki?i ?ld?. ?nceki ak?am meydana gelen kazada iki ara? da demir y???n?na d?nd?.
Kaza nedeniyle kamyondan meyvelerin sa??ld??? karayolu ula??ma kapan?rken, her iki y?nde uzun ara? kuyruklar? olu?tu. Trafik ekipleri, Sivas?tan Malatya y?n?ne giden ara?lar? G?r?n ve Divri?i il?e karayollar?na, di?er istikametteki ara?lar? ise benzin istasyonlar?na y?nlendirerek beklemeye ald?.
Kaza yerinde saatlerce kalarak ?al??malar? izleyen ve y?nlendiren Sivas Valisi Veysel Dalmaz, minib?s s?r?c?s? Mustafa Akg?n??n a??r? h?z ve hatal? sollamas? sonucu kazan?n meydana geldi?ini a??klad?. Vali Dalmaz, kazadan kurtulan?n olmad???n?, yaral? olarak hastaneye kald?r?lan kazazedenin de ya?am?n? yitirdi?ini belirterek, ?Kazada tahminen 24 ki?i ya?am?n? yitirdi, kurtulan yok? dedi.
Sivil savunma ekipleri, akordeon gibi i? i?e giren minib?ste s?k??an cesetleri ??kartmak i?in saatlerce u?ra?t?. Karayolu ise kazan?n ard?ndan 5 saat ge?mesine ra?men halen ceset ??karma ?al??malar? ve incelemeler s?rd??? i?in ula??ma a??lamad?. Yolun trafi?e a??lmas?n?n ancak sabah saatlerinde sa?lanabilece?i belirtildi.
Kazada ?lenler
Kazada ?lenlerin isimleri ??yle: Hamza Karabiber (29), Mustafa Akg?n (42), Mehmet Y?ld?z (16), Hazal Y?ld?z (48), Mustafa Y?ld?z (13), Hasan Y?ld?z (47), Medet Y?ld?z (20), Hac? Alp (16), Selma Alp (14), Ramazan Dede (20), Esma Dede (16), Fatma Dede (22), Nafiye Dede (14), Mehmet Dede (18), Abuzer Yal??n (16), Ali Alp (22), Medine Ko? (46), Mehmet Alp (42), Mustafa Ko? (42), H?sn? Dede (15) ve kamyon ?of?r? Mehmet ?spir.
Ad?yaman??n Kahta il?esinden Karadeniz?e f?nd?k toplamaya giden i??ileri ta??yan minib?ste 2 s?r?c? oldu?u, bunlardan Hamza Karabiber?in minib?s ?of?r?, Mehmet Akg?n??n yedek ?of?r oldu?u belirtildi. Kaza an?nda minib?s? kimin kulland???n?n tespit edilemedi?i kaydedildi.
Yetkililer kazadan sa? kurtulan?n olmad???n?, hayat?n? kaybeden di?er 3 ki?inin kimlik tespitinin belirlenmeye ?al???ld???n? belirttiler. (HABER MERKEZ?)

Trafik cinayetleri son bulsun

Vedat Dolan (Adana Tar?m ???ileri Komitesi ?yesi): Tar?m i??ileri her y?l bu t?r kazalarla y?z y?ze kal?yor. Yeterli ?nlem al?nmad??? i?in her y?l y?zlerce arkada??m?z? kaybediyoruz. Ekmek paras? i?in ?? kuru?a evlerinden y?zlerce kilometre uza?a giden tar?m i??ileri, ald?klar?n? da yola vermemek i?in kamyon kasalar?nda yolculuk yapmak zorunda kal?yor. Art?k bunlara birinin dur demesi gerekiyor. Her y?l trafik cinayetlerine yeni kurbanlar vermek istemiyoruz. Kazada ?len arkada?lar?m?z?n yak?nlar?na ve b?t?n tar?m i??ilerine ba?sa?l??? diliyoruz. Bu arada, uzun s?redir tar?m i??ilerinin sorun ve talepleri i?in ?rg?tlenmesi i?in y?r?tt???m?z sendikala?ma ?al??malar?n? eyl?l ay?nda kurulu? ba?vurusu yaparak bir ad?m daha ileriye g?t?rece?imizi, tar?m i??isi arkada?lar?m?zla payla?mak isteriz. (Adana/EVRENSEL)

Kazalar her y?l art?yor
Tar?m i??ilerinin kamyon ya da minib?slerle ?al??maya giderken ge?irdikleri kazalar her y?l biraz daha art?yor. Son on y?lda meydana gelen kazalarda ?ok say?da i??i ?ld? ya da yaraland?.
A?ustos 1997: Mersin?in Tarsus il?esinde fren hidroli?i bo?alan pirin? y?kl? kamyonun, tar?m i??ilerini ta??yan kamyona ?arpmas? sonucu kamyonun kasas?ndan yola d??en 45 i??iden 16?s?, yoldan ge?en ara?lar?n alt?nda ezilerek feci ?ekilde can verdi. 29 i??i ise yaraland?.
A?ustos 2002: Konya?da tar?m i??isi ta??yan kamyon sulama kanal?na u?tu. 4 ki?i ?ld?, 15 ki?i yaraland?.
Ekim 2002: Hatay K?r?khan?da r?morkunda tar?m i??isi ta??yan trakt?r kanala u?tu 1 ki?i ?ld?, 10 ki?i yaraland?.
Eyl?l 2003: Batman?da 53 pamuk i??isini ta??yan kamyon u?uruma yuvarland?, 3 ki?i ?ld?, 50?si yaraland?.
Temmuz 2004: ?anl?urfa Akziyaret yak?nlar?nda meydana gelen trafik kazas?nda minib?ste bulunan 52 ki?i yaraland?.
Kas?m 2005: Kontrols?z hemzemin ge?it Mersin?in Tarsus il?esinde tren yolunu kan g?l?ne ?evirdi. Daha ?nce de ayn? nedenle ?ok say?da kazan?n meydana geldi?i ge?itte, 40 tar?m i??isini ta??yan kamyonete tren ?arpt?, kazada kamyonetteki 10 ki?i ?l?rken, 32 ki?i yaraland?.
A?ustos 2006: Konya?da bir yolcu otob?s? ile tar?m i??ilerini ta??yan minib?s?n ?arp??mas? sonucu meydana gelen kazada 7 tar?m i??isi hayat?n? kaybetti, 12 ki?i ise yaraland?.
?ubat 2007: ?anl?urfa?n?n Ceylanp?nar il?esinde bulunan Tar?m ??letmeleri Genel M?d?rl??? ?iftli?inde sigortas?z ?al??an ve ?o?unlu?u 15 ya??ndaki gen? k?z ve kad?nlardan olu?an 44 tar?m i??isini ta??yan kamyonun ??rp? Deresi?ne u?mas?yla 9 ki?i ?ld?, 21?i bo?ulmaktan son anda kurtar?ld?.
May?s 2007: Ni?de?de, tar?m i??isi ta??yan bir kamyon ile otomobilin ?arp??mas? sonucu meydana gelen kazada, 5 ki?i ?ld?, 18 ki?i yaraland?.
Temmuz 2007: Afyonkarahisar?da meydana gelen trafik kazas?nda tar?m i??ilerini ta??yan kamyonla yine tar?m i??ilerini ta??yan minib?s ?arp??t?. Kazada 2 ki?i hayat?n? kaybetti, 4?? a??r toplam 36 ki?i yaraland?. (HABER MERKEZ?)

?Bu eziyeti kimse g?rmek istemiyor?
Diyarbak?r Ziraat Odas? Ba?kan? Bahri Erdem, ya?am?n? yitiren ailelere ba?sa?l??? dileyerek, meydana gelen olay?n ihmal sonucu oldu?u de?erlendirmesinde bulundu. Can g?venlikleri sa?lanmadan yola ??kt?klar?n? ve yetkililerin de buna seyirci kald?klar?n? ifade eden Erdem, ??z?m ?retilmesi gerekti?ini dile getirdi. Bu olaylar?n ya?anmas?nda y?llard?r b?lgede yat?r?m yapmayarak yoksullu?a, i?sizli?e seyirci kalanlar?n sorumlulu?unun b?y?k oldu?unu belirten Erdem, ??st? a??k kamyonlarda, ?st ?ste kamyona bindirilen bu insanlar?n b?yle ?z?nt? verici bir olay? ya?amas?n?n kimseyi ?a??rtmamas? gerekir? dedi. ???ilerin sosyal g?vencelerinin ve sigortalar?n?n olmad???n?, sa?l?ks?z ko?ullarda, her t?rl? riski g?ze alarak yola ??kt?klar?n? kaydeden Erdem, ?Yetkililer buna ??z?m bulmazsa b?yle kazalar?n da arkas? kesilmez? dedi.
Kaza nedeniyle b?y?k ?z?nt? duyduklar?n? dile getiren ?anl?urfa Ziraat Odas? Ba?kan? Halil Dolap ise ?Ekmek i?in yola d??en bu insanlar?n ?l?m? ilk de?il. Bunlar da insan. ?ocuklar?n?n e?itimini yar?da kesip gidiyorlar. Bu soruna art?k ??z?m bulunmal?? diyerek tepkisini dile getirdi. Tar?m i??ilerinin hem yolda giderken, hem de gittikleri yerlerde can g?venliklerinin olmad???n? belirten Dolap, ?Giden i??ilerin hepsi de ya minib?s ya da kamyon kiralayarak gidiyorlar. Ba?lar?na ne gelece?ini bilmeden yola ??k?yorlar. Can g?venlikleri yok. Seyahat s?ras?nda ?st ?ste istiflenerek gidiyorlar? dedi. Meydana gelen kazan?n her ?eyden ?nce b?lgedeki i?sizli?in ve yoksullu?un g?stergesi oldu?unu ifade eden Dolap, ?B?lgede e?er i? sahalar? olsa, buradaki insanlar neden yollara d??s?n?? dedi. Bu eziyeti nedense kimsenin g?rmek istemedi?ini belirten Dolap, ?Erdo?an??n bu soruna el atmas? gerekir? ?eklinde konu?tu. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

?Yeni sistem dershaneleri ihya edecek?

SONRAKİ HABER

'Trump Erdoğan'a Gülen'in iadesi konusunda 'bir bakacağını' söyledi'

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa