?Yeni sistem dershaneleri ihya edecek?

E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er, Talim Terbiye Kurulu?nun ?SYM ile g?r?? al??veri?i yaparak haz?rlad??? s?nav sisteminin ??renciler i?in yeni sorunlara yol a?aca??n?, dershaneleri ise ihya edece?ini s?yledi.


E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er, Talim Terbiye Kurulu?nun ?SYM ile g?r?? al??veri?i yaparak haz?rlad??? s?nav sisteminin ??renciler i?in yeni sorunlara yol a?aca??n?, dershaneleri ise ihya edece?ini s?yledi.
Din?er d?n yapt??? yaz?l? a??klamada, Milli E?itim Bakanl????na ba?l? Talim Terbiye Kurulu?nun haz?rlad??? son taslak hakk?nda bilgi verdi. Yeni sistemin ?ne s?r?ld??? gibi ?SS?yi kald?rmad???n?, ??rencilerin girecekleri s?nav say?s?n?n artt???n? dile getiren Din?er, tek s?nava ?? s?nav daha eklemenin ?niversite kap?s?ndaki y???lmalar? engellemeyece?ini belirtti. Din?er, her y?l s?nav olmas?n?n yaln?z son s?n?fta de?il, ?? y?l boyunca ??rencilerin dershaneye gitmesine neden olaca??n? ve yeni sistemin dershaneleri ihya edece?ini s?yledi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net