M?sl?manlar?n ?ammas??, H?ristiyanlar?n Mamas??

Aksaray'?n G?k?e (Mamas?n) k?y?nde t?rbeye d?n??t?r?len kilisenin ziyaret?isi ?ok.


Aksaray'?n G?k?e (Mamas?n) k?y?nde t?rbeye d?n??t?r?len kilisenin ziyaret?isi ?ok. H?ristiyanlar, Aziz Mamas olarak tan?d?klar? ki?iyi ziyaret ederken ayn? mekanda M?sl?manlar, Pir ?ammas Baba'n?n yatt???n? d???n?yor. Kaya oyma kapal? Yunan Ha?? ?eklinde yap?lan binadaki minber kar??s?nda M?sl?manlar namaz k?larken, H?ristiyanlar da dua edip ibadetlerini yap?yor. G?k?e K?y? Muhtar? Duran Ulu, H?ristiyanlar?n "Aziz Mamas" diye tan?d?klar? M?sl?manlar?n da ?ammas Baba olarak kabul ettikleri ki?inin, g?nd?zleri H?ristiyan ?ocuklara e?itim verdi?inin, ak?amlar? da ibadetle me?gul oldu?unun anlat?ld???n? s?yledi. T?rbede bug?n M?sl?man ve H?ristiyanlar?n bir arada ibadet etti?ini belirten Ulu, t?rbenin yerli ve yabanc? ?ok say?da ziyaret?isi bulundu?unu bildirdi. Ulu, "??inde t?rbenin bulundu?u binada onlarca yatak ve yorgan bulunuyor. Rahats?zl?klar?na ?are aramak i?in gelen baz? ki?iler, burada g?nlerce yat?yor" diye konu?tu. (TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net