09 Ağustos 2007 00:00

Aday s?k?nt?s? man?etlerde

Yakla?an Cumhurba?kanl??? se?imi, medyada kulis haberlerine konu oluyor. Cumhurba?kanl??? i?in Abdullah G?l??n adayl???n? ?kriz?le birlikte anan medya, gerilimi akl?ndan ??karm?yor.

Paylaş

Yakla?an Cumhurba?kanl??? se?imi, medyada kulis haberlerine konu oluyor. Cumhurba?kanl??? i?in Abdullah G?l??n adayl???n? ?kriz?le birlikte anan medya, gerilimi akl?ndan ??karm?yor.
D?nk? gazetelerin man?etlerinde en ?ok yer bulan konu, AKP?nin Cumhurba?kanl??? se?imi politikas? idi. G?l??n adayl???n?n gerilim yarataca??n?n vurguland??? haberler ve k??eyaz?lar?nda AKP?ye kimi ???tlerde de bulunuldu. H?rriyet?in genel yay?n y?netmeni Ertu?rul ?zk?k, s?rman?etten verdi?i ?Abdullah G?l?e sessiz dilek?e? yaz?s?nda ?i?imden bir ses diyor ki, tan?d???m Abdullah Bey, fazlas?yla hak etti?i bu koltu?u, kendi arzusu ile reddetmelidir. ?lkesi kendisinden bu zarif jesti, bu ??valyeli?i beklemektedir? diye yazd?.
H?rriyet?in ?Kriz de?il i? istiyorum? haberinde ise, Ba?bakan Tayyip Erdo?an??n bu s?zleri i?in ??yle denildi: ?Ba?bakan??n cumhurba?kanl??? ve Meclis ba?kanl???na tart??ma yaratmayacak isimler istedi?i ?eklinde yorumland?.?
AKP?nin i?indeki tart??malar bir?ok gazetenin man?etindeydi: Cumhuriyet ?AKP?de G?l s?k?nt?s??, Milliyet ?AKP?de G?l sanc?s??, Posta ?Aday olma bask?s?? man?etlerini kulland?. Vatan ?Bas?n?n bilip de yazmad??? ger?ek? man?etinde ??yle dedi: ?Erdo?an ile G?l aras?nda sinir harbi var. Ba?bakan, G?l??n adayl?ktan ?ekilmesi i?in arac?lar koyuyor, lobi yapt?r?yor?.
Yeni ?afak??n ?Karar o gece al?nd?? man?etinde yine Cumhurba?kanl??? se?imi vard?, ancak aday ismi yaz?lmad?. Haberde, Bakanlar Kurulu listesinin Sezer?e de?il yeni Cumhurba?kan?na verilmesi karar?n?n nas?l al?nd??? anlat?ld?. (MEDYA SERV?S?)
ÖNCEKİ HABER

Yeni gazetenin ad? G?n

SONRAKİ HABER

Yüzlerce geyik öldüren avcıya hapis ve ayda 1 kez Bambi izleme cezası

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa