09 Ağustos 2007 00:00

devlet su i?leri b?rak bu i?leri...

Paylaş

Ankaral??n?n su ?ilesi bitmiyor sevgili okurlar. Bildi?imiz gibi Ankara son d?nemde su kesintileriyle g?ndemdeydi. ASK? (Ankara Su Kesintileri ?daresi) ba?kan? barajlarda iki ay yetecek kadar su kald???n? belirtmi?ti. Bunun ?zerine Ankaral? hem?erilerimize A?ustos ay? ba??ndan itibaren iki g?n su veriliyor, iki g?n verilmiyordu. (Su kesintisi i?in 22 Temmuz se?imlerinin ge?mesinin beklendi?i y?n?nde bir tak?m karalama kampanyalar? da ba?lat?lmad? de?il bu arada. Oysa ?N?aalakas? var?d? can?m...) Ankara?n?n B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Melih G?k?ek?in su s?k?nt?s? ile ilgili yarat?c? ??z?m? ise Ankaral?lar?n yaz aylar?n? ?ehir d???nda ya?ayan ?annelerinin evinde? ge?irmeleri y?n?nde idi. Ne kadar zekice bir plan de?il mi de?erli okurlar? Vallahi bu Melih G?k?ek tam bir ??z?m insan?... Ankara?n?n susuz kalmas?nda kimsenin su?u olmad???n? s?yleyen G?k?ek ?Allah??n bu kadar afat verece?ini ?ng?remedik? ifadesini kullanm??t?. Bir ba?ka a??klamas?nda susuzlu?un tek sorumlusunun ?k?resel ?s?nma? oldu?unu vurgulam??t? bu Melih G?k?ek. Melih G?k?ek?in mant???na g?re k?resel ?s?nman?n sorumlusu Allah?t? o zaman... G?k?ek?in bu sa?ma deme?lerini bir kenara b?rak?p haberimize devam edelim...
Efendim, az evvel de belirtti?imizi gibi, Ankara?daki su kesintisi d?zenli olarak s?r?yordu. Ama, ne var ki, ge?en gece Demetevler?deki su borusu bas?n?tan dolay? patlay?nca ?ehri bir anda sel ald?. (Hani su yoktu lan?) E, tabi su borular? da bir yere kadar tahamm?l edebildi duruma: ??ki g?n su ver, iki g?n verme! Bir karar verin karde?im! Ya verin ya vermeyin!? Ve m?thi? bir ironi ??kt? ortaya, s?k?nt?s? ya?ayan ?ehri su bast?!
Haberle ?lgili Yorumlar
Melih G?k?ek, sel sular?yla Rodos?a kadar y?zmeye ?al??s?n...
Rahmetli Ba?kan Kenedi
Bence Melih G?k?ek Ankara i?in ince bir strateji uyguluyor ama kimse anlam?yor adam?: S?cak denizlere a??lma politikas?!
Nadya Komana?i
Mayer nas?ls?n karde?im?
Ta?s?z Kral Pele
Sa?olas?n abi senden?
Kaleci Mayer
?n?m?zdeki se?imlerde en ?ok duyaca??m?z slogan ?u olacak korkar?m: Temiz su 1 YTL olacak!
Bekenbauer
Melih G?k?ek cumhurba?kanl???na aday olmal?d?r...
Biricit Bardot
Buradan Melih G?k?ek?e seslenmek istiyorum: Devlet su i?leri, b?rak bu i?leri!
Fenerbah?eli Cemil
M. ?ner
ÖNCEKİ HABER

de?i?mez ilke

SONRAKİ HABER

Keşan'da eğitime kar engeli

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa