de?i?mez ilke


 • Birka? firmaya ba?vurduktan sonra bir i? bulabilen John, ay sonunda ilk maa? zarf?n? al?nca, zarfta 100 dolar fazla oldu?unu g?rd?. Uyan?k John sesini ??kartmad? ve bu fazladan paray? da keyifle harcad?. ?kinci ay ?deme g?n?nde ise, maa??n?n zarfa 50 dolar eksik konuldu?unu g?rd?. ?fkeli bir bi?imde y?neticisine gitti ve t?m ?fkesiyle patlad?:
  - Maa??m 50 dolar eksik! B?yle bir hatay? kabul edemem. L?tfen d?zeltiniz hatan?z?...
  Y?netici hafif?e g?l?msedi:
  - Peki ayn? zarfta ge?en ay 100 dolar fazla vard?, dedi. O zaman neden sesini ??kartmad?n?
  John biraz durdu, sonra yumu?ak bir sesle yan?t verdi:
  - Benim de?i?mez ilkemdir. ?lk hatay? her zaman ba???lar?m.
  www.evrensel.net