G?? sorunu ??z?lmeli

Sivas-Malatya aras?ndaki karayolunda meydana gelen ve 24 ki?inin ya?am?n? yitirdi?i kazaya ili?kin G??-Der Genel Ba?kan? ?efika G?rb?z taraf?ndan yaz?l? a??klama yap?ld?


Sivas-Malatya aras?ndaki karayolunda meydana gelen ve 24 ki?inin ya?am?n? yitirdi?i kazaya ili?kin G??-Der Genel Ba?kan? ?efika G?rb?z taraf?ndan yaz?l? a??klama yap?ld?. T?rkiye?de y?llard?r ya?anan b?lgeler aras? ekonomik da??l?m?n e?itsizli?i ve gelir da??l?m?ndaki adaletsizli?in Do?u ve G?neydo?u b?lgelerinde ?ok a??k olarak hissedildi?ini belirten G?rb?z, ?Ya?anan istihdam sorunu b?lge halk?n? ?e?itli aray??lara itmektedir. Bu aray??, ?e?itli zamanlarda ?mevsimlik i??i? ?eklinde kimi zaman da bat?ya ya da b?lgedeki b?y?k kentlere yerle?mek ?zere g??le sonu?lanmaktad?r? diye kaydetti.
1990?l? y?llarda k?y bo?altmalar sonucu ya?anan zorunlu g???n i?sizlik oran?n? art?rd???na dikkat ?eken G?rb?z, ?u de?erlendirmede bulundu: ?Bug?ne kadar i? ba??na gelen h?k?metlerin hi?biri g?? sorununu kapsaml? ele almam??, y?zeysel bakm??t?r. Her y?l mevsimlik i??iler ?al??acaklar? yere gitmek i?in yollara d??mekte ve her y?l onlarca kazada onlarca insan hayat?n? kaybetmektedir.
Sivas?ta 24 ki?inin hayat?na mal olan i? bulma aray???nda oldu?u gibi yine zaman zaman da insan ayr?mc?l??? yap?larak K?rt i??ileri baz? ?ehirlere sokulmazlar. Ordu?ya giden f?nd?k i??ilerinin ?rne?inde oldu?u gibi. Yetkililerin sorunu g?rmezden gelerek gerekli tedbiri almamas? durumunda bu sorun artarak devam edecek, yine haberlerde hayat?n? kaybeden onlarca ki?iye sadece h?z?nl? bir bak???n ?tesine gidilmeyecektir.?
Sorunu ??zmek i?in yetkililerin b?lgede istihdama y?nelik ekonomik tedbirler almas? gerekti?ini belirten G?rb?z, ?unlar? kaydetti: ?Tar?m ve hayvanc?l???n te?vik edilmesi, yayla yasaklar?n?n tamamen ortadan kald?r?lmas?, gelir da??l?m?nda adaletin sa?lanmas? belli anlamda i? g???n? durdurabilir. G?? sorununun bir an ?nce ele al?nmas? i?in yeni kurulacak h?k?mete ?a?r?da bulunuyorum.? (?stanbul/D?HA)
www.evrensel.net