Kene 25 can ald?

Sa?l?k Bakanl???, 2007 y?l? i?inde K?r?m Kongo Kanamal? Ate?i (KKKA) nedeniyle ya?am?n? yitirenlerin say?s?n?n 25?e y?kseldi?ini bildirdi


Sa?l?k Bakanl???, 2007 y?l? i?inde K?r?m Kongo Kanamal? Ate?i (KKKA) nedeniyle ya?am?n? yitirenlerin say?s?n?n 25?e y?kseldi?ini bildirdi. Bakanl???n verilerine g?re, KKKA yo?un olarak, ?? Anadolu B?lgesi?nin kuzeyi ve do?usunda, Do?u Anadolu B?lgesi?nin bat?s? ile Orta ve Bat? Karadeniz b?lgelerinde g?r?l?yor. 2007 y?l? i?inde laboratuvar testleriyle tan?s? kesinle?mi? KKKA vaka say?s?n?n 432?ye y?kseldi?ini kaydeden Sa?l?k Bakanl???, bu vakalarda ya?am?n? yitirenlerin say?s?n?n ise 25?e y?kseldi?ini bildirdi.
KKKA vakalar?n?n en ?ok g?r?ld??? il Tokat. Tokat?ta bu y?l i?inde 83 KKKA vakas? g?r?ld?. Bu ilden sonra vakalar?n en ?ok g?r?ld??? iller ise ?orum, Yozgat ve Sivas. ?llere g?re vaka da??l?m? ??yle:
?Tokat 83, ?orum 63, Yozgat 59, Sivas 31, Erzurum 29, Kastamonu 29 ?ank?r? 18, Amasya 17, G?m??hane 14, Giresun 13, Erzincan 11, di?er iller 65.? (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net