Kore?lerin tarihi bulu?mas?

Kuzey ve G?ney Kore liderleri, 2000 y?l?ndaki tarihi zirveden 7 y?l sonra bu ay?n sonunda Kuzey Kore?nin ba?kenti Pyongyang?da bir araya gelecekler.


Kuzey ve G?ney Kore liderleri, 2000 y?l?ndaki tarihi zirveden 7 y?l sonra bu ay?n sonunda Kuzey Kore?nin ba?kenti Pyongyang?da bir araya gelecekler.
Yonhap haber ajans?, Kuzey Kore lideri Kim Jong ?l ve G?ney Kore Devlet Ba?kan? Roh Moo-Hyun?un, 28-30 A?ustos tarihlerinde bulu?acaklar?n? duyurdu.
7 y?l aradan sonra
Kuzey Kore lideri Kim Jong ?l, G?ney Kore?nin o d?nemdeki Devlet Ba?kan? Kim Dae-jung?la, Haziran 2000?de yine Pyongyang?da bir araya gelmi?ti. ?ki ?lke aras?nda, 1950-53 y?llar?ndaki sava?tan beri kopuk olan ba?lar?n yeniden kuruldu?u bu zirveden sonra Kim Dae-jung, Kuzey Kore?yle ili?kileri ba?latma amac?ndaki ?g?ne? politikas?? nedeniyle Nobel Bar?? ?d?l??ne lay?k g?r?lm??t?. Kim Jong Il, bu tarihi zirvede ?G?ney Kore?ye iade-i ziyaret yapaca??na? s?z vermi?, ancak g?venlik sorunlar? nedeniyle bu ziyareti y?llard?r ger?ekle?tirmemi?ti.
Kore Yar?madas??n? payla?an iki devlet, 1950?li y?llardaki Kore Sava?? sonunda bir ate?kes anla?mas? imzalanmad???ndan teknik olarak halen sava?ta. Ancak bundan yedi y?l ?nce d?zenlenen bir ikili zirve, taraflar aras?nda ?nemli i?birli?i giri?imleri ba?lat?lmas?na zemin haz?rlam??t?.
Roh?ya taze kan
Zirveye ili?kin G?ney Kore ba?kanl?k a??klamas?nda, ?Kore?ler aras?ndaki ikinci zirve, iki Kore aras?nda bar?? ve refah dolu bir d?nemin ba?lamas?na b?y?k katk?da bulunacakt?r? denildi.
Kuzey Kore?nin bildirisinde ise ?Kuzey ve G?ney?in liderleri aras?ndaki bu g?r??me, Kore Yar?madas??nda yeni bir bar?? s?reci ba?lat?lmas? a??s?ndan b?y?k ?nem ta??maktad?r? ifadesine yer verildi.
Zirve haberi, Kuzey Kore?nin ekonomik yard?m kar??l???nda n?kleer program?n? durdurdu?u bir d?neme rastlarken, g?zlemciler ise ikinci zirvenin, be? y?ll?k g?rev s?resi dolmak ?zere olan G?ney Kore lideri Roh?nun konumunu g??lendirece?ini belirtiyor.
Halk deste?i azalmakta olan Roh?nun, bu zirveyle arkas?nda ?iyi bir miras b?rakmay?? umdu?u yorumlar? yap?l?yor.
Zirve haberinin, her iki h?k?met taraf?ndan resmen do?rulanmas? ?zerine ABD y?netimi ?memnuniyet?ine dile getirirken, Japonya h?k?meti ise zirveden umutlu oldu?unu bildirdi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net