Liman i??ilerinden ?zelle?tirme toplant?s?

Kamu ??letmecili?ini Geli?tirme Merkezi (K?GEM) Genel Ba?kan? Prof. Dr. M?mtaz Soysal, ?zelle?tirmeye kar?? m?cadele eden Liman-?? ?yesi ?zmir Alsancak Liman? i??ileri ile bulu?tu.


Kamu ??letmecili?ini Geli?tirme Merkezi (K?GEM) Genel Ba?kan? Prof. Dr. M?mtaz Soysal, ?zelle?tirmeye kar?? m?cadele eden Liman-?? ?yesi ?zmir Alsancak Liman? i??ileri ile bulu?tu. Liman-???in liman yemekhanesinde d?zenledi?i e?itim toplant?s?na kat?lan Soysal, ?zelle?tirmeye kar?? m?cadelenin bitmedi?ini belirterek ?retimden gelen g?c?n kullan?lmas? gerekti?ini s?yledi. ?lkedeki b?t?n i??ileri ?zelle?tirmeye kar?? m?cadele etmeye ?a??ran Soysal, ?Bu m?cadele kaybedilmedi. Pe?ke? ?ekilenler halk?n mal?. Buna halk?n da destek vermesi gerekiyor? dedi.
?zelle?tirmenin ?nceleri ??yi i?lemiyor?, ?Zarar ediyor? denilebilen kurulu?larda yap?ld???n?, fakat ?imdi en k?rl? fabrikalar?n bile sat?ld???n? belirten Soysal, ?Giden gitti diyerek geri ?ekilmemeliyiz. Gidenleri geri getirebiliriz? diye konu?tu.
Ge?ti?imiz y?l Avrupa Birli?i?nin, Avrupa limanlar?nda ?al??an i??ilerin ?al??ma ko?ullar?n? i?eren yasan?n baz? maddelerini de?i?tirmeye ?al??t???n? s?yleyen Soysal, ?Liman i??ileri bu karara kar?? geldi. Bir g?n i? durdurdu. Avrupa ekonomisi k?vranmaya ba?lay?nca karar geri ?ekildi. Biz de bunu yapabiliriz? dedi. ?zelle?tirme sald?r?s?na kar?? b?t?n emek?ilerin ve sendikalar?n?n bir arada hareket etmesi gerekti?ini ifade eden Soysal, ?Alsancak Liman??nda ?zelle?tirme kar??t? eylemler bir an ?nce ba?lamal? ve giderek ?iddetini art?rmal?d?r. Bu eylemlere sadece Liman-?? de?il, ba?ta ?zelle?tirme ile y?z y?ze olan Petrol-??, Haber-?? ve Hava-?? olmak ?zere b?t?n sendikalar kat?lmal?d?r? diye konu?tu.
Toplant?ya Liman i??ileri, Liman-?? ?ube ba?kanlar? ve y?neticilerinin yan? s?ra T?rk-?? ve ba?l? sendikalar?n y?neticileri de kat?ld?lar. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net