Kastamonu ayd?nc?klar?na(!)

Se?im sonu?lar? a??kland? ve AKP ?zelle?tirmelere, y?k?mlara, k?y?mlara devam demi?ti yeniden!


Se?im sonu?lar? a??kland? ve AKP ?zelle?tirmelere, y?k?mlara, k?y?mlara devam demi?ti yeniden!
CHP, T?rkiye genelinde oldu?u gibi Kastamonu?dan ikinci bir ?okla ??km??t?, keza ge?en se?imlerde kazand??? bir milletvekilini de bu se?imlerde MHP?ye kapt?rm??t?. Yer yer bir araya geldi?imiz Kastamonulu ve sol k?kenli ??retmenler, emekliler, kamu ?al??anlar?, ??renciler, se?imlerden ?nce ele?tiriyorlar, k?z?yorlar ama g?z?m?z? kapatsak m?h?r alt? oku vurur diyecek kadar da duygusal bak?yorlard? CHP?lerine. Emek Partisi?nin ?a?r?lar?na kulak t?kayan, yer yer de CHP?nin oylar?n? b?lmekle su?lay?p sald?r?ya ge?enlerin oylar?n? EMEP mi yoksa T?rkiye halklar? m? b?lm??t? acaba?! Muhalefetteyken T?rkiye ger?eklerinden uzakla??p a?l???, yoksullu?u, insan haklar?n? g?rmezden gelip laiklik sevdas?na d??enler, hak ettiklerinin bile ?zerinde oy alm??lard?r nitekim. Oylar? b?lmek istemeyen duygusal ayd?nlar?n oylar? CHP?yi y?zde 20?lere ta??m??t? i?te.
Kastamonu Emek Partisi, Emek Gen?leri emek?i mahallelerini, i??i kahvelerini dola?arak i??ilerin, emek?ilerin oylar?na talip olduklar?n? anlatt?lar. Bunu yaparken adaylar? ?aziye ablalar?n? Meclis?e g?ndermeye yetecek oyu toplayamayacaklar?n? bilseler de EMEP?in se?im bildirgesinde yer alan maddelerin, kuru vaat de?il T?rkiye halklar?n?n as?l beklentisi oldu?u bilinciyle at?lan her ad?m, da??t?lan her bildiri; bo?a giden bir u?ra?, yerine getirilmi? bir g?rev de?il gelecek g?zel g?nlerin, i?sizli?in yoksullu?un olmad??? bir ?lkenin m?mk?n oldu?unun alternatifiydi .
Se?im sonras? de?erlendirmeler sonucu ise Kastamonu?da zor ?artlarda ya?amlar?n? s?rd?ren K?rt i??ilerin aileleri ile yap?lacak dayan??ma pikni?inin, Emek Partisi?ne destek sunan ve oy veren emek?ilerle bir araya gelip Kastamonu?da Emek Partisi?ni yeniden ?rg?tlemenin, g??lendirmenin ad?m? olacakt?r. ?Durmak Yok Yola Devam? diyenlerin, ?lke kaynaklar?n? parsel parsel satanlar?n yoluna ta? koymak, yine T?rkiye emek?ilerine d???yor. M?cadeleye devam!..
?zge Akg?l Emek Partisi Kastamonu ?l Y?neticisi
www.evrensel.net