Mazot t?keniyor, biyo-yak?ta ne dersiniz?

Se?imler haf?zalarda en ?ok ?1 YTL?ye mazot? vaadi ile yer etti. Ancak vaat yar???na giri?en siyasi partiler, d?nyadaki petrol kaynaklar?n?n giderek azald???na de?inmedi.


Se?imler haf?zalarda en ?ok ?1 YTL?ye mazot? vaadi ile yer etti. Ancak vaat yar???na giri?en siyasi partiler, d?nyadaki petrol kaynaklar?n?n giderek azald???na de?inmedi. Mazotun en b?y?k alternatifi olan biyo-yak?t g?ndeme gelmedi. Tar?msal yak?t sorununa dikkat ?eken Ziraat M?hendisleri Odas? ve TZOB, biyo-yak?t?n yayg?nla?t?r?lmas?n? ?nerdi.
Uzmanlar d?nyadaki petrol rezervinin 40 y?l, do?algaz rezervinin ise 60 y?l sonra t?kenece?ini, petrol ve petrolden elde edilen ?r?nlerin arz?n?n ilerleyen y?llarda azalaca??n?, fiyatlar?n?n ise artaca??na dikkat ?ekiyor. Ayr?ca petrol ?r?nleri k?resel ?s?nmay? da tetikliyor. Yak?n gelecekte T?rkiye gibi petrol ithalat??s? bir ?lkede petrolden elde edilen mazotun fiyat?n?n artmas? ve mazot k?tl??? sorunu ya?anmas? ka??n?lmaz durumda. Mazot giderinin maliyetler i?inde y?zde 20-35 aras?nda seyretti?i T?rkiye?de y?lda 3 milyar litre mazot t?keten ?reticileri zor g?nler bekliyor.
Mazotun en b?y?k alternatifi ise tar?msal ?r?nlerden elde edilen biyo-yak?t, bir di?er ad?yla biyo-dizel. T?rkiye Ziraat Odalar? Birli?i?nden (TZOB) edindi?imiz bilgilere g?re 28 ?lkede biyo-dizel kullan?l?yor. Yenilenebilir bir enerji kayna?? olan biyodizelin ?retiminde kanola, aspir, soya, pamuk, ay?i?e?i, palm ve yerf?st??? kullan?l?yor. 2005 y?l? verilerine g?re biyodizel ?retiminde y?lda 1 milyon 600 bin tonla Almanya birinci s?rada. Almanya?y? 400 bin tonla Fransa ve Almanya, 250 bin tonla ?ngiltere izliyor. T?rkiye ise 90 bin tonla 5?inci s?rada yer al?yor.
?Yak?t fiyatlar?n? d???r?r?
TZOB, biyodizelin k?rsal kesime faydalar?n?, ?Tar?msal ?retimde ?r?n ?e?itlili?i artmakta, yeni ?r?nlerin d?n???ml? ekilmesi ile verimlilik art??? sa?lanmakta, ?lkemizde baz? ?r?nlerde ya?anmakta olan ?retim fazlas? sorununun ??z?mlenmesine katk? sa?lamakta, yak?t masraflar?n?n d???r?lmesinde etkili olmakta, ya?l? tohumlardan arta kalan k?spelerin yem sanayiinde kullan?m? ile k?spe ithalat? azalmakta, tar?m-sanayi entegrasyonu sa?lanabilmektedir? ?eklinde s?ral?yor. TZOB biyo-dizelin yayg?nla?t?r?labilmesi i?in ?unlar? ?neriyor:
?Kanola ve aspir tar?m? konusunda e?itim ve yay?m ?al??malar? yap?lmal?d?r. ?l ve ?l?elerde ?r?nlerin adaptasyon ?al??malar? yap?lmal?d?r. ?ift?ilerin, kanola ve aspir tohumu temini konusunda ve pazarlamada ya?ad??? s?k?nt?lar ??z?lmelidir. ?zellikle hasat ?ncesinde ithalat kesinlikle ?nlenmelidir. Prim deste?i devam etmelidir. ?retici ?rg?tlerine do?rudan biyodizel sat?? imkan? tan?nmal?d?r?.
2 milyon hektar de?erlendirilmeli
Ziraat M?hendisleri Odas? Ba?kan? G?khan G?nayd?n ise, petrol gibi fosil yak?tlardan uzakla??lmas? ve yenilenebilir enerji kaynaklar?n?n devreye sokulmas? gerekti?ini belirtiyor. Tar?msal ?retimde biyo-yak?t?n son derece s?n?rl? kullan?ld???n? ve yayg?nla?t?r?lmas? gerekti?ini vurgulayan G?nayd?n, ?T?rkiye?de tar?m arazisi durumundaki 2 milyon hektar alan ekilmiyor. Bu alan biyo-yak?t i?in hammadde ?retiminde kullan?labilir. Hammadde ?retimi ile birlikte e?zamanl? olarak trakt?r ve i? makinelerinde biyo-yak?ta elveri?li motor ?retimine ge?ilmesi gerekiyor. Biyo-yak?t?n maliyeti 1 YTL?nin biraz ?zerinde. Maliyetin a??s?ndan avantajl?? diyor.
Biyo-yak?tla ilgili ?e?itli tart??malar da s?z konusu. ?zellikle biyo-yak?t?n tek tip ekim nedeniyle ?r?n ?e?itlili?ini tehlikeye att??? ve ?r?n fiyatlar?n?n y?kselmesine yol a?t??? kaydediliyor. Ancak ZMO Ba?kan? G?nayd?n da hammadde ?retiminde ?r?n ?e?itlili?inin korunmas? ve ekolojiye uygun alanlarda sa?l?kl? ?retim yap?lmas? gerekti?ini vurguluyor. G?nayd?n, ?T?rkiye?de biyo-?e?itlili?i koruyarak ?retim yapmak m?mk?n. Kanolay?, geneti?i de?i?tirilmi? bir ?r?n oldu?u i?in ?nermiyoruz. ?zellikle aspir ekimini ?neriyoruz. Hammadde bu?day, patates ve ?eker pancar?ndan da ?retilebilir? diyor. (Ankara/EVRENSEL)
Onur Bak?r
www.evrensel.net