?Toplu g?r??melerde e?itimcilerin hakk? verilmeli?

E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er, toplu g?r??melerde e?itim emek?ilerinin haklar?n?n verilmesini istedi.


E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er, toplu g?r??melerde e?itim emek?ilerinin haklar?n?n verilmesini istedi. E?itimcilerin yoksulluk i?inde ya?amaya mahkum edildi?ini ifade eden Din?er, mevcut ?al??ma ko?ullar?nda e?itimcilerin nitelikli e?itim sunmas?n?n da m?mk?n olmad???n? bildirdi.
Din?er d?n yapt??? yaz?l? a??klamada, AKP?nin iktidar oldu?u son be? y?l i?inde e?itim emek?ilerinin ?nceki y?llara g?re daha ?ok yoksulla?t?klar?n? s?yledi. 2002 y?l?nda bir ??retmenin ald??? maa? ile ayl?k giderlerinin y?zde 52?sini, 2007?de ise ancak y?zde 45?ini kar??layabildi?ini belirten Din?er, memur ve hizmetlilerin durumunun daha vahim oldu?unu aktard?.
Din?er, 2002 y?l?nda bir milletvekilinin bir ??retmenden 7.6 kat fazla ayl?k ald???n?n, 2007?de ise aradaki fark?n 9 kata ??kt???n?n alt?n? ?izdi.
Son be? y?l i?inde a?l?k s?n?r?nda olanlar?n say?s?n?n y?zde 91.4 artt???na, yoksulluk s?n?r?nda olanlar?n say?s?n?n da y?zde 104 artt???na dikkat ?eken Din?er, AKP?nin ekonomi politikalar?n?n halk? sefalete s?r?kledi?ini ifade etti.
Bu y?lki toplu g?r??melerin yeni olu?an h?k?metin olu?ma a?amas?nda yap?laca??n? kaydeden Din?er, yeni kurulacak h?k?metten, emek?ilerle birlikte e?itim emek?ilerinin reel ?cretlerinin y?kseltilmesi ve sosyal haklar?nda iyile?tirilmeye gidilmesini istedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net