T?S masas?nda tek yumruk

Hava-??, Haber-?? ve Harb-?? sendikalar?, toplus?zle?me g?r??melerinde ya?anan sorunlara kar?? birlikte hareket edeceklerini duyurdu.


Hava-??, Haber-?? ve Harb-?? sendikalar?, toplus?zle?me g?r??melerinde ya?anan sorunlara kar?? birlikte hareket edeceklerini duyurdu. Telekom Genel M?d?rl??? ?n?nde d?n yap?lan eylemde konu?an Hava-?? Genel Ba?kan? Atilay Ay?in, Harb-?? Anadolu Yakas? ?ube Ba?kan? H?seyin ?ver ve Haber-?? 1 No?lu ?ube Ba?kan? Levent Dokuyucu, h?k?metin ve i?verenlerin i??iler kar??s?nda birlikte hareket ettiklerine dikkat ?ekerek ?Ya hep beraber grev yapaca??z ya da hep beraber bitirece?iz? dediler.
?Ya?as?n s?n?f dayan??mas??, ?Harb-??, Hava-??, Haber-?? omuz omuza? sloganlar?n? atan i??ilere seslenen Levent Dokuyucu, her ?? i?kolundaki s?zle?me g?r??melerinde uyu?mazl?k ya?and???n? belirterek, ?H?k?met ve i?verenler ?zellikle THY?deki grev s?reci kar??s?nda tam bir birlik sergiliyorlar. Buna kar??l?k sendikalar da??n?kl?k i?inde? dedi. Bu da??n?kl???n i?verenlerin pervas?z davranmas?na neden oldu?unu ifade eden Dokuyucu, konfederasyonlara ve sendikalara dayan??ma ?a?r?s? yapt?.
?rg?ts?zl?k dayat?l?yor
T?rk Telekom?da g?r??melerin arabulucu a?amas?nda oldu?unu belirten Dokuyucu, taleplerini masa ba??nda a??k bir ?ekilde ifade ettiklerini ve uzla?? ile ??zmek istediklerini, ancak patronun uzla?maya yana?mad???n? s?yledi. ?Ayn? i?i yapan insanlar aras?ndaki ?cret adaletsizli?ini gidermek istiyoruz. Buna kar??l?k Oger y?zde 4 zam teklif ediyor. ??veren kapsam d??? maddesi ile yapt??? teklif sonucu, ?al??anlar?n yar?s?n? kapsam d???na ??kartarak sendikal ?rg?tlenmeyi ortadan kald?rmaya ?al??maktad?r? diye konu?an Dokuyucu, d???k ?cret, esnek ?al??ma, sosyal haklar?n daralt?lmas?, ta?eronla?t?rma ve ?rg?ts?zl?k dayatmas?n? kabul etmeyeceklerini bildirdi.
Y?netimin oyunlar? tutmad?
THY ?al??anlar? ad?na konfederasyonun de?il sendikan?n pazarl?k yapabilece?ini hat?rlatan Atilay Ay?in de ?THY y?netimi ?sand?k? dedi tutmad?, bask? yapt? tutmad?, ?kapat?yoruz? dediler tutmad?, ?s?rece?iz? dediler tutmad?. Patronlar hak aramayan i??i modelini istiyorlar ama biz bu modele uymuyoruz? diye konu?tu. Ay?in, grevden vazge?melerinin tek ko?ulunun i??ilerin taleplerinin kabul edilmesi oldu?unu vurgulad?. Hava-?? ?yelerinin ya?ad???na benzer bir s?reci Haber-?? ?yelerinin de ya?ayaca??n? ifade eden Ay?in, ?Ya hep beraber grev yapaca??z ya da hep beraber bitirece?iz? dedi.
Kazanman?n tek ko?ulu
Harb-?? Anadolu Yakas? ?ube Ba?kan? H?seyin ?ver de kazanman?n tek ko?ulunun birlikte m?cadele oldu?unu s?yledi. S?zle?me g?r??melerinin Y?ksek Hakem Kurulu a?amas?na geldi?ini anlatan ?ver, ?Bizim grev hakk?m?z yok. Fakat grev hakk?m?z yok diye taleplerimizden ve kazan?lm?? haklar?m?zdan vazge?meyece?iz. Sizlerle birlikte alanlarda m?cadele edece?iz? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net