Mu?la ??retmenevi sendika istemiyor

Mu?la ??retmenevi ve Ak?am Sanat Okulu?nda ?al??an i??ilerin TOLEY?S?te ?rg?tlenme ?abalar?, kurum m?d?r? ve yard?mc?lar? taraf?ndan tehdit ve bask?larla engellenmeye ?al???l?yor.


Mu?la ??retmenevi ve Ak?am Sanat Okulu?nda ?al??an i??ilerin TOLEY?S?te ?rg?tlenme ?abalar?, kurum m?d?r? ve yard?mc?lar? taraf?ndan tehdit ve bask?larla engellenmeye ?al???l?yor. Sendikaya ?ye olan 17 i??iyle ba?layan ?rg?tlenme s?recinin ba?ar?ya ula?mas? i?in m?cadele ?a?r?s? yap?l?rken ?al??ma Bakanl????ndan iki m?fetti?, geli?meler ?zerine Mu?la?ya gitti.
?Sald?r?ya u?rad?m?
Mu?la ??retmenevi?nde ?al??an i??ilerden Naciye Demirta?, ?al??ma ko?ullar?n?n ?ok a??r olmas?, g?nde 12-13 saat ?al??malar?, haftal?k izinlerini kullanamamalar? ve asgari ?cret almalar? nedeniyle sendikal ?rg?tlenmeye giri?tiklerini belirterek, ?Bu ko?ullar alt?nda ?al??maya dayanamad?k? diyor. Sendikaya ?ye olduktan sonra resepsiyonist olarak ?al??t??? b?l?mden kat hizmetleri, tuvalet temizli?i gibi ayak i?lerine verildi?ini s?yleyen Demirta?, M?d?r Yard?mc?s? G?ler Tunca?n?n da psikolojik ve fiziksel sald?r?s?na u?rad???n? ifade ediyor. Sendika istediklerine dair t?m personel taraf?ndan imzalanm?? dilek?elerin oldu?unu belirten Demirta?, personeller ?zerinde yarat?lan bask?lar sonucunda baz? arkada??n?n istifa etti?ini s?yledi.
?Bask?lara dayanamad?m?
??retmenevinin eski ?al??anlar?ndan Necdet Kurt ise i?e ba?lad?ktan sonra g?venlik g?revlisi olarak 3.5 ay boyunca g?nde 14 saat bir g?n bile izin kullanmadan ?al??t???n? dile getirdi. Sendikaya ?ye olmadan ?nce ?al??ma alan? d???nda kendisine kalorifercilik, garsonluk, bah??vanl?k da yapt?r?ld???n? ifade eden Kurt, ?Sendikadan istifa edersem maa??ma zam yap?laca?? s?ylendi. Kabul etseydim birka? ay sonra yine ayn? zor ?artlar alt?nda ?al??mak zorunda kalacakt?m. ??i b?rakmam konusunda y?netim, ?zerimde s?rekli bask? olu?turdu. 2 y?l hi?bir yerde ?al??amazs?n? gibi konu?malarla tehdit edildim. Bask?lara dayanamay?p i?i b?rakt?m? diyor.
?Hangi c?retle makam?ma geliyorsun??
Konuyla ilgili gazetemize bilgi veren TOLEY?S G?ney Bat? Ege Marmaris B?lge ?ube Ba?kan? Metin Akay, i??ilerin sorunlar? ile ilgili Mu?la Milli E?itim M?d?r? ile g?r??meye gitti?ini, ancak m?d?r?n ?TOLEY?S?in kendi y?netimine ortak olmas?n? istemedi?ini? s?yledi?ini belirtti. Akay, ?M?d?r, ?Sen kimsin? Hangi c?retle makam?ma geliyorsun? diyerek g?r??meyi bitirdi? dedi.
Akay, ???yerinde has?latta ka?aklar oldu?una dair ?e?itli belgeler elimize ula?t?. Avukat?m?zla bu belgeleri de?erlendirip konuyla ilgili Cumhuriyet Savc?l????na su? duyurusunda bulunacak?diye konu?tu.
Yetkili sendika olarak toplus?zle?me g?r??melerine ba?lamak istediklerini belirten Akay, ?Kurum m?d?r? ?mer Topal ile g?r??me olana?? bulamad?m. Prosed?r gere?i toplus?zle?me tasla??m?z? B?lge ?al??ma M?d?rl????ne ileterek s?reci ba?latm?? durumday?z.? dedi. ?te yandan geli?meler ?zerine, ?al??ma Bakanl????ndan iki m?fetti?in, ??retmenevini tefti? etmek i?in Mu?la?ya geldi?i belirtildi. Emek Partisi ?l Ba?kan? Sinan Cem Kaya ise i??i ve emek?ilere ?a?r? yaparak ??retmenevi i??ilerine destek verilmesini istedi. Kaya, ?Partimiz EMEP, her ko?ul i?erisinde b?t?n olanaklar?yla i??ilerin yan?nda olacakt?r?diye konu?tu. (Mu?la/EVRENSEL)
Rojda I??k /Nazmi Demir
www.evrensel.net