Ta?eron i??ilerin i?e iade davas? ba?lad?

Dicle ?niversitesi (D.?) Ara?t?rma Hastanesi?nde ?al???rken Dev-Sa?l?k ?? Sendikas??na ?ye olduklar? i?in i?ten at?lan 19 i??inin a?t?klar? dava g?r?lmeye ba?land?.


Dicle ?niversitesi (D.?) Ara?t?rma Hastanesi?nde ?al???rken Dev-Sa?l?k ?? Sendikas??na ?ye olduklar? i?in i?ten at?lan 19 i??inin a?t?klar? dava g?r?lmeye ba?land?.
Diyarbak?r 1. ?? Mahkemesi?nde g?r?len i?e iade davas?na, at?lan 19 i??i ile avukatlar? ve daval? K?lt?r Temizlik ?irketi ile D.? Rekt?rl??? avukatlar? kat?ld?. Duru?mada ilk s?z? alan i??ilerin avukatlar?, dava dilek?elerinde yer alan i?e iade istemlerini yineledi. Rekt?rl?k avukat? Tahir Y?ld?z ise ?niversite y?n?nden davan?n reddini istedi. Mahkeme, D.?. Rekt?rl??? ve Emniyet M?d?rl????ne m?zakere yaz?lmas?na, B?lge ?al??ma M?d?rl????ne m?zakere yaz?larak Devrimci Sa?l?k-?? Sendikas??n?n toplu i? s?zle?mesi yapacak yeterlili?e sahip olup olmad???n?n sorulmas?na karar vererek duru?may? ileri bir tarihe erteledi.
?Mahkeme lehimize karar verecek?
Duru?ma sonras? adliye ?n?nde i??ilerle birlikte a??klama yapan Dev-Sa?l?k ?? Sendikas? Genel Sekreteri Tufan Sertlek, daval? D.? Rekt?rl????n?n s?rekli iddialar? reddetti?ini belirterek, ancak mahkemenin arkada?lar?n?n i?e d?nmesi ile ilgili lehlerine karar verece?ini umut ettiklerini belirtti.
Rekt?rl???n bu sorumluluklardan ka?mas?n?n m?mk?n olamayaca??n? dile getiren Sertlek, i??inin kendi el eme?inin hakk?n? almas? kadar me?ru bir durum olmad???n? s?yledi. Sertlek, bundan sonra bir?ok i??inin emeklilik ikramiyesi, mesaileri ve di?er ikramiyelerini de almak i?in ?al??acaklar?n? s?yledi. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net