Kazda?? talan ediliyor

Kazda???nda y?r?t?len alt?n arama ?al??malar? 23 k?ye su sa?layan kaynaklar? kirletiyor. Uluslararas? alt?n tekelleri T?prag, Cominco ve onlar?n ta?eron ?irketleri taraf?ndan ba?lat?lan


Kazda???nda y?r?t?len alt?n arama ?al??malar? 23 k?ye su sa?layan kaynaklar? kirletiyor. Uluslararas? alt?n tekelleri T?prag, Cominco ve onlar?n ta?eron ?irketleri taraf?ndan ba?lat?lan arama ?al??malar? ormanl?k alanlar?, tar?m topraklar?n? ve su havzalar?n? kirletiyor. Kazda???n?n 400 ayn? noktas? rezerv belirlemek i?in ?stelik ?evresel Etki De?erlendirme (?ED) raporu bile al?nmadan tahrip ediliyor.
Gazetemize konu?an ?anakkale Belediyesi ?l Genel Meclisi ?yesi Recai Elmas, bir?ok kez yaz?l? ba?vuru yapmas?na kar??n yetkililerden alt?n arama faaliyetleri hakk?nda bilgi alamad???n? dile getirdi. Kazda???nda yo?un sondaj faaliyetlerinin y?r?t?ld???ne dikkat ?eken Elmas, ?an ve 23 k?ye su sa?layan kaynaklar?n kirletildi?ini s?yledi. Sular?n bulan?k akt???n? ifade eden Elmas, Kocaba? ?ay? ve kollar?ndan gelen sular?n her g?n renk de?i?tirdi?ini kaydetti.
?Zaten ?evredeki seramik fabrikalar? at?klar? ile kirletilen, bir g?n renkli, bir g?n sar?, bir g?n k?rm?z? akan Kocaba??ay? ve ?an Belediyesi?nin ar?tma projesiyle temizlemeye ?al??t??? bu su kayna?? bir de alt?n tekelleri taraf?ndan siyan?r ile a??r metaller ile zehirlenecek? diye konu?an Elmas, suya ihtiya? duyuldu?u bir d?nemde su kaynaklar?n?n kirletilmesini sorumsuzluk olarak de?erlendirdi. Elmas, Kazda???n?n adeta talan edildi?ini ifade etti.
Tesislerin kurulu bulundu?u Etili beldesinden ge?en fay hatt?na da de?inen Elmas, ??an il?esinden sonra Etili?den ge?en fay hatt?n?n Cominco?un tesislerine uzakl??? bir kilometreden daha az. Bir deprem an?nda, ger?ekle?ebilecek bir kaza ya da ihmal halinde hem i?letme tesislerindeki, hem de ?irket i?ini bitirip gittikten sonra bizimle y?zy?llar boyu i? i?e olacak olan at?k baraj?ndaki siyan?r ve a??r metaller nedeniyle kar??la?abilece?imiz riskleri d???nmek bile istemiyorum? diye konu?tu.
M?cadele edece?iz
Etili Su Birli?i Ba?kan? ve ?erbetli K?y? Muhtar? olan R?fat Kulo?lu da ?Endi?eliyiz, sa?l?ks?z i?me ve kullanma suyu istemiyoruz. Sondaj ?al??malar? sulara zarar veriyor, bir dikey, bir yatay sondaj yaparak ?al???yorlar, yeralt? sular?n?n zarar g?rece?i endi?esini ta??yoruz? dedi.
Ziraat M?hendisleri Odas? ?anakkale ?ube Ba?kan? Hicri Nalbant ise ??yle konu?tu: ??anakkale?nin en kuzeyine kurulan bu kurulu?lar?n zehirli at?klar? hakim poyraz r?zgar?n?n da etkisiyle Kazda?? ve verimli tar?m alanlar?na ta??n?yor, asit ya?murlar? ile ormanlar, toprak, hava, su kirletiliyor. B?t?n bunlara ek olarak bir?ok ?irketin alt?n aramak i?in faaliyete ge?tiklerini, t?m Kazda???n?n alt?n? ?st?ne getirmeye ?al??t?klar?n?, ?anakkale? nin en ?nemli su kayna?? olan Kazda???ndaki su kaynaklar?n?n ve ?anakkale? ye su temin eden ve tar?mda kullan?lan Atikhisar Baraj??n?n en b?y?k tehlike alt?nda oldu?unu g?r?yoruz.?
Orman M?hendisleri Odas? eski Ba?kan? Salih S?nmez???k, ?anakkale?de 66.49 dekarl?k bir alanda alt?n arama izni verildi?ini, ?u anda fiilen 786 bin metrekarelik bir alanda sondaj ?al??malar?n?n s?rd???n?, al?nan malzemeyi nereye g?t?rd?klerini bilmediklerini belirtti.
ADD ?anakkale ?ube Ba?kan? Nemci Akyal??n ise Kazda???n?n yok olmamas? i?in Bergama k?yl?s?n?n siyan?rl? alt?na hay?r diyerek verdi?i onurlu m?cadelenin ayn?s?n? gerekti?inde bir sokak k?lt?r? yaratarak ?anakkale?de de vereceklerini s?yledi. (?anakkale/EVRENSEL)
Reyhan Erdem
www.evrensel.net