Fotoğraf: Evrensel

AB Komisyonu heyeti Diyarbak?r?a geldi

Avrupa Birli?i (AB) Yerel Y?netimler Komisyonu heyeti, ??ok dilli belediyecilik? hizmeti karar? nedeniyle g?revden al?nan Sur Belediye Ba?kan? Abdullah Demirba??a ili?kin rapor haz?rlamak i?in Diyarbak?r?a geldi.


Avrupa Birli?i (AB) Yerel Y?netimler Komisyonu heyeti, ??ok dilli belediyecilik? hizmeti karar? nedeniyle g?revden al?nan Sur Belediye Ba?kan? Abdullah Demirba??a ili?kin rapor haz?rlamak i?in Diyarbak?r?a geldi.
AB Konseyi Yerel ve B?lgesel Y?netimler Kongresi Ba?kan Yard?mc?lar? ve komisyon ?yelerinin de aralar?nda bulundu?u, Anders Knape ve Hans Ulrich St?ckling, Irina Pereverzeva, Chris Himsworth, Jean-Philippe Bozouls?tan olu?an 6 ki?ilik heyet, Dan??tay 8. Dairesi taraf?ndan g?revden al?nan DTP?li Sur Belediye Ba?kan? ve meclis ?yeleriyle g?r??t?. Heyet, daha sonra ?HD Diyarbak?r ?ubesi?ne gitti. Yap?lan g?r??menin ard?ndan gazetecilere a??klama yapan Demirba?, g?r??melerinin olumlu ge?ti?ini, heyetin g?revden alma karar?na ?a??rd???n? s?yledi. Diyarbak?r?da incelemelerini s?rd?ren heyet ?yeleri, haz?rlayacaklar? raporu eyl?l ay?nda kamuoyuna a??klayacak.
Diyarbak?r?a ?ok dilli k?lavuz
D??er yandan Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediyesi, 5 bin y?ll?k tarihe sahip olan medeniyetlerin kalesi Diyarbak?r?daki k?kl?, tarihi mekanlar? tan?tan K?rt?e, T?rk?e, ?ngilizce, Almanca ve Frans?zca k?lavuz yay?nlatt?.
Avrupa Birli?i?nin (AB) finansal deste?i ile y?r?t?len GAP K?lt?rel Miras? Geli?tirme Program? Yenikap? Sokak Rehabilitasyon Projesi kapsam?nda ?retilen k?lavuzun tasar?m? ve i?eri?i, Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediyesi Etkinlik ve Organizasyon M?d?rl??? taraf?ndan haz?rland?. 30 bin adet bas?lan k?lavuz, ge?mi?te bir?ok k?lt?r? ve rengi i?erisinde bar?nd?ran Diyarbak?r??n aynas? niteli?inde. K?lavuzda kentin belli ba?l? camileri, kiliseleri, hanlar?, Diyarbak?r evleri, Diyarbak?r kalesi, k?l?eleri ve bur?lar? tan?t?l?yor. Foto?raflar? B?y?k?ehir Belediyesi Bas?n Birimi?nin g?rsel ar?ivinden faydalan?larak haz?rlanan kartelalar, kentteki Da?kap? ve Ulu Cami?deki turizm b?rolar?, oteller, Diyarbak?r K?lt?r ve Tan?tma Vakf? ile turistik mekanlara da??t?lacak. K?lavuz sayesinde kente yurti?inden ve yurtd???ndan gelecek olan turistler rahatl?kla bilgi sahibi olurken geldikleri yere de anlaml? bir hediye ile d?nm?? olacaklar. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net