J?N ? J

 • Bir se?imi daha geride b?rakt?k. Cumhuriyet?in 16. se?imi. AKP?nin b?y?k zaferi ile sonu?lanan se?im sonu?lar?ndan ortaya ??kan tablo pek ?ok a??dan yorumland?.


  Bir se?imi daha geride b?rakt?k. Cumhuriyet?in 16. se?imi. AKP?nin b?y?k zaferi ile sonu?lanan se?im sonu?lar?ndan ortaya ??kan tablo pek ?ok a??dan yorumland?.
  Se?imlerden ??kar?lmas? gereken en dikkat ?ekici sonu?lardan biri; CHP?nin y?r?tt??? milliyet?i-?oven-sava? yanl?s? politikan?n kendisine bir hayr? olmamakla birlikte, MHP?yi yakla??k 2 kat?na s??ratmas?nda yapt??? e?siz katk?d?r. Bu politika; ?oven milliyet?ili?i, fa?izan tutumu me?rula?t?rm?? ve bu politikan?n asal eleman?n? yukar? ta??m??t?r.
  CHP?ye; dinci bask? kar??s?nda ?zg?rl?kleri ve ?zellikle inan? ?zg?rl???n? savunma ad?na oy veren, g?nl? demokrasiden yana olanlar?n bir kez daha ba?lar?n? ellerinin aras?na alarak d???nmeleri gerek. ?eriat?? d?zen, ya da teokratik devlet modelini red sebebimizin esas?; d???nce, sosyal ya?am ve inan? ?zg?rl???ne de?er vermemizdir. Teokratik devletin tehdit etti?i en ?nemli siyasal ?zg?rl?k ise halk?n kendi kendini y?netme ?zg?rl???d?r, se?im hakk?d?r.
  Se?im hakk?n?n, d???nce ve inan? ?zg?rl???n?n, farkl?l?klar?n d??man? olan tek y?netim bi?imi teokratik devlet de?ildir. Hitlerci, Frankocu, Mussolinici fa?ist y?netim bi?imleri, askeri darbeler; en az teokratik devlet kadar bu ?zg?rl?klere d??mand?r. Teokratik devlet ?zlemcilerine kar?? ??kan, onlar?n b?y?mesinden korkanlar?n, ayn? i?leri ba?ka gerek?elerle yapan ?oven milliyet?ilerin kuca??na ko?malar?ndaki yaman ?eli?ki ?zerine d???nmeleri gerek.
  CHP-MHP ve ?ulusalc?? tamlamalar?yla hareket eden di?er d?zen partileri, K?rt sorunu, d???nce ?zg?rl??? ve genel olarak farkl?l?klara kar?? tutumlar?yla, sava? yanl?s?, halklar aras?nda ?at??malar? k??k?rt?c? bir rol benimsemi?lerdir.
  Modern zamanlarda; demokrasi, e?itlik, bar??, karde?lik, devrim ve sosyalizm m?cadelesi veren emek?i s?n?f partileri var. ?zcesi, modern zamanlarda, denize d??enin, y?landan ba?ka sar?laca??, kendisini do?ru limana ??karacak gemileri var. Elbette, bizlerin de bunu neden yeterli d?zeyde anlatamad???m?za ili?kin d???nmemiz gerek.
  Dikkat edilmesi gereken di?er bir husus; ?ok yayg?n bir tutum olmasa dahi, Aleviler aras?nda T?rk??l?k ak?m? ?zellikle i?lenmi? ve bir k?s?m Alevi bu propagandadan ?nemli ?l??de etkilenmi?tir. Daha b?y?k bir k?sm? ise, ?oven milliyet?i propaganda kar??s?nda tepkisizle?tirilmi?tir. Alevili?in ?T?rk?lerin ?slam?? benimseyi? modeli oldu?u, ba?ka bir deyi?le Alevili?in ana ?T?rk-?slam? ak?m? oldu?u y?n?ndeki propaganda ve s?zde bilimsel-tarihsel g?r??ler; Alevileri, bug?nk? T?rk devletini, esas olarak K?rt?lerden gelen ?b?l?c?l?k? tehdidine kar?? koruma ve kollama g?revini devralmaya ikna etmeye ?al??maktad?r.
  Derin devletin ve Alevi?leri CHP-MHP-HYP-Gen? Parti?ye oy vermeye ?a??ran bir k?s?m k??e ba?lar?n? tutmu? ?derin Alevi?lerin bu se?imlerde oynad?klar? rol; Aleviler?in siyasal tarihinde ?ok u?ursuz bir rold?r. Aleviler?in Sivas??, Mara???, ?orum?u, ?stanbul Gazi katliam?n? unutmas?n? ve bunlar?n sorumlular?yla ittifak?n? isteyen bir rold?r bu.
  Padi?ah Yavuz Sultan Selim?in 40 bin Alevi?yi k?l??tan ge?irirken sar?nd??? siyasal gerek?e ?Alevileri?n ?ah Hatayi?ye duyulan muhabbet idi.
  Bug?n i?erideki K?rtler?e kar?? uygulanan bask? ve zorun, ?iddet politikas?n?n yeni gerek?esi ?s?n?r ?tesi K?rtler ve onlara duyulan muhabbet!?
  T?rk-?slam fanatizminin, Turan ?lk?s?n?n iki farkl? tarihte, ama benzer bahanelerle, farkl? inan? ve milliyet kimli?ine kar?? sar?nd??? sava? silahlar?n?n paralelli?ine dikkat!
  Se?imlerden ?nce okunmas? daha iyiydi ku?kusuz, ancak se?imlerden sonra okunmas?nda da b?y?k fayda var: Ali Balk?z??n bu y?l Alev Yay?nlar?nca bas?lan ?Kent Ko?ullar?nda Sosyolojik Olarak Alevilik-Yaz?lar? isimli eserinin Aleviler?ce okunmas?nda b?y?k yarar var.
  Y?ld?z ?mrek Kolua??k
  www.evrensel.net