Fotoğraf: Evrensel

?ZG?RL?KLER

 • Hobbes?in devletinde g?? vard?r. Her devlette g?? vard?r. Devlet, hukuk ??rencilerine anayasa hukuku derslerinde ??retildi?i gibi, silah bulundurma ve kullanma tekeline sahiptir


  Hobbes?in devletinde g?? vard?r. Her devlette g?? vard?r. Devlet, hukuk ??rencilerine anayasa hukuku derslerinde ??retildi?i gibi, silah bulundurma ve kullanma tekeline sahiptir.
  Bulundurma ve kullanma tekelinin de hukuku vard?r.
  Hobbes?in devleti ?ok tart???lm??t?r ama ?ivisinin ??kmas? deyimi de kimi toplumlarda yerle?mi?tir dillere.
  Devlet b?yle toplumlarda, hukuken g?? (silah) bulundurma ve kullanma yetkisi kendisinde olsa bile art?k kullanamaz haldedir. Bu sorunun ikinci boyutu, g?c?n, silah?n hep belirli kesimler aleyhine kullan?m? durumudur. Devletin yaln?zca bununla akla gelmesidir, baz? toplum kesimleri nezdinde.
  Devlet, b?yle toplumlarda d???nce yasaklar? koyar ve sistem muhalifleri i?in kullan?r. Dil yasaklar? koyar ve anadil unutturulmak istenir. Yarg?s?z infazlarda insanlar katledilir, g?zalt?larda kaybedilir; k?yler zorla bo?alt?l?r ve zorla g?? ettirme politikas? izlenir.
  Devlet, devlet ideolojisini savunmayan Nobel ?d?ll? sanat??s?n?, Nobeli kazanm?? saymaz.
  Devlet ideolojisini savundu?u ?l??de sanat?? sanat??d?r ve bu ideolojiye uygunlu?u ?l??s?nde bilim bilimdir.
  Devlet b?yle bakar meseleye.
  Devletin g?c?, ezilen ve s?m?r?lenlere yeter. G??, hukuk bir tarafa m?nhas?ran bunun i?in gereklidir. Hatta yeterinden fazla g?? gereklidir. Devlete fazla silahtan zarar gelmez. O nedenle d?nyan?n yoksul halklar?ndan say?labilecek T?rkiye insan?n?n devleti, d?nyan?n en fazla silaha para ay?ran devletleri aras?ndad?r. 173 devlet aras?nda ya?am kalitesi a??s?ndan 93. s?rada bulunman?n h?zn? ?hikaye? diye nitelenir.
  Silah al?m?nda ilk 10?day?z ya? En ?ok ve en yeni silah bizde ya? Ona bak sen!
  ?ok tuhaf, silah al?m?n? yasalar gere?i askeriye planlar ve uygular ve silah?n toplamda y?zde 78?ini ABD?den al?rken, alanlar Amerikanc? say?lm?yorlar da en k???k dahli bulunmayan falanca filancalar Amerikanc? oluyorlar. B?yle de ak?l y?r?tmeler olabiliyor.
  Acaba savunma b?t?esi tarihte hi? de?i?tirilebilmi? mi?
  Hi? demokratik ?lkelerdeki standartlara uygun denetlenebilmi? mi?
  Sistem, ?retti?inden daha fazla t?ketiyor?
  Sistem, ihra? etti?inden daha fazla ithal ediyor.
  Sistemin bask?c? karakterine, ekonomik ve sosyal e?itsizlikler e?lik ediyor. Ad?yaman?dan Giresun?a giden f?nd?k i??ileri, trafik kazas?nda(!) topluca ?l?yorlar. Niye ?l?yorlar sormak laz?m ?ivisi ??km?? sisteme?
  Sistem, s?z s?yleyen, itiraz eden sendikac?y?, ??renciyi, devrimciyi cezaland?r?yor. Ama sistem, Melih G?k?ek gibi belediye ba?kanlar?n? ?d?llendiriyor. G?nl?k ??z?mler ve i?ler pe?inde ko?malar?, ?ng?r?s?zl?kleri sistem sorun etmiyor. Susuz kalacak olanlar halk kitleleridir nas?lsa?
  Sistem, davetiyede T?rk?e yazm?? m? ona bak?yor.
  H?sn? ?nd?l
  www.evrensel.net