DTP: ?Sessizlerin, ezilenlerin sesi olaca??z?

Demokratik Toplum Partisi (DTP) ilk grup toplant?s?n? parti merkezinde yapt?. Demirta?, k???k de olsa, T?rkiye?de ya?anan gerilimleri ortadan kald?rmak i?in yeni bir sayfan?n a??lmas? umutlar?n? do?uran bir grup olduklar?n? s?yledi.


Demokratik Toplum Partisi (DTP) ilk grup toplant?s?n? parti merkezinde yapt?. Demirta?, k???k de olsa, T?rkiye?de ya?anan gerilimleri ortadan kald?rmak i?in yeni bir sayfan?n a??lmas? umutlar?n? do?uran bir grup olduklar?n? s?yledi. Toplant?ya rahats?zl??? nedeniyle Ahmet T?rk kat?lmad?.
Bas?na kapal? ger?ekle?tirilen toplant? ?ncesi a??klama yapan DTP E?ba?kan Vekili Nurettin Demirta?, 16 y?ldan sonra ilk kez parlamentoda temsil edildiklerini belirtirken, Meclis?te de?il de parti merkezinde toplanmas?n? da hen?z kendilerine yer g?sterilmemesine ba?lad?. Bu konuya ili?kin, ?parlamentoda bir yakla??m eksikli?i? oldu?unu kaydeden Demirta?, di?er partilere yer g?sterilirken, kendilerinin taleplerine ra?men erlerinin tespit edilmedi?ini s?yledi. Demirta?, ?Umar?m bu bir haz?rl?k eksikli?i olsun, bir ?ifte standart yakla??m? olmas?n? dedi.
Demokrasinin ??tas?
Meclis?in a??l???n?n, ?T?rkiye?de i? bar???n tesisine y?nelik bir olgunluk ve yakla??mla ger?ekle?ti?ini? kaydeden Demirta?, bu tutumun da bundan sonraki s?re?te devam edece?ini s?yledi. Gruplar?n?n, ?lkede halk?n ya?am standartlar?n?n y?kseltilmesinden i?sizli?e, yoksullu?a, trafik kazalar?na kadar b?t?n sorunlar?, demokrasinin ??tas?n? y?kselterek toplumun siyasete kat?lmas?, s?z hakk? almas?n? sa?layarak b?y?k geli?melere yol a?abilece?i inanc?n? dile getiren Demirta?, sorunlar aras?nda Ankara?daki susuzlu?a da dikkat ?ekti.
Sivas?ta yoksul mevsimlik i??ilerin ya?ad??? trafik kazas?na vurgu yaparak, ya?am?n? kaybedenlere Allah?tan rahmet, ailelerine ba?sa?l??? dileyen Demirta?, bu t?r trajedilerin sadece trafik kazalar? sonucu ya?anmad???n?n da alt?n? ?izerek, ?Maalesef ?lkemizin bir b?l?m?nde a??r travmalar?n ve a??r yoksulluk sorunlar?n?n bir sonucu olarak, her y?l bu t?r kazalara tan?k oluyoruz? dedi. Demirta? bundan sonra bu t?r kazalar?n, ?l?mlerin olmamas? i?in gerekli tedbirlerin al?nmas?n? istedi. ?l ve belediye ba?kanlar? ve en son parti meclisi olarak topland?klar?n? ve parti olarak se?imi de?erlendirdiklerini kaydeden Demirta?, ?K???k bir grupla parlamentoda temsil ediliyor olsak bile, T?rkiye?de demokrasi a??s?ndan, ?lkenin ya?ad??? siyasal gerilimleri ortadan kald?rmak a??s?ndan yeni bir sayfan?n a??lmas? umutlar?n? do?uran bir grubu Meclis?e g?ndermenin sevincini ya?ad???m?z? ifade etmek istiyorum? diye konu?tu.
Grup y?netimi ve ?al??ma i?t?z?klerini belirleyeceklerini dile getiren Demirta?, ayr?ca ?n?m?zdeki d?nemde grubun nas?l bir ?al??ma yapaca??na ili?kin program?n haz?rl?klar?n? ?imdiden yapacaklar?n? da ifade etti. Demirta?, ?Bu program?n bir yol haritas? olaca??n?, T?rkiye?yi rahatlataca??n?, ezilen kesimlerin, sessiz ?o?unlu?un, bug?ne kadar sorunlar?na ??z?m bulamam?? t?m kesimlerin sesi olabilece?ini? s?yledi.
Bah?eli?ye yan?t
DTP Mu? Milletvekili S?rr? Sak?k, MHP Genel Ba?kan? Bah?eli?nin, Meclis grubundaki ??Uzat?lan eli havada b?rakmay?z ama di?er elle Mehmet?i?e kur?un s?k?lmas?na asla tahamm?l?m?z olmaz?? s?zlerine, ??Bizim elimizde hi?bir zaman silah olmad?, ?iddet olmad?. Bunu Bah?eli de biliyor?? yan?t?n? verdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net