Tarih dolu ?stanbul sokaklar?nda tatil

Tatilini denizden uzak tarihi mekanlarda, camileri ziyaret edip, piknik yaparak ge?iren insanlar az?msamayacak kadar ?ok.


Tatilini denizden uzak tarihi mekanlarda, camileri ziyaret edip, piknik yaparak ge?iren insanlar az?msamayacak kadar ?ok. ?stanbul'un tarih kokan Sultahahmet, Ayasofya, Topkap? Saray?, G?lhane gibi yerleri ?stanbul'da ya?ayan insanlar?n rahatl?kla ula?abilecekleri yerlerin ba??nda geliyor. Kimi piknik yapacak alan ararken, kimi de tarihi dokular? merak i?inde inceliyor. Ya ?stanbul'a ilk defa gelmi? ya da ba?ka tatil alternatifi olmayan insanlar?n soluk ald??? yerler.
Ali S?mb?l ailesi, akrabas?, kom?usu ve Konya'dan tatile gelen bald?z?n? gezdiriyor. ?lk durak Sultanahmet ve sabah?n ilk saatleri ile yola koyulmu?lar. "Denize de gidiyoruz bazen, buran?n tarihi g?zelli?i iyi ve g?lgeyi de bulmu?uz. Buradan Sarayburnu'na do?ru inece?iz. Sarayburnu'nda ?ay i?ip Emin?n?'nden eve gidece?iz" diyen S?mb?l, yaz? buralarda ge?irdiklerini belirtiyor. Bundan ba?ka yapacaklar? ba?ka tatil olmad???n? ve k?sa s?reli?ine de olsa memlekette vakit ge?irmek istediklerini s?yl?yor.
Bizim tatilimiz buralar
?ki k???k k?z? bu tatilden pek memnun g?r?nm?yor ve annesi Seval S?mb?l k?zlar?n?n bu durumunu ??yle ?zetliyor: "Onlar?n g?z? y?kseklerde hep m?kemmeli istiyorlar. Tabii istemek g?zel ama bize g?re ?yle olmamal?, ??nk? hayal k?r?kl?klar? ?ok olur. Denize gidebilmek sonra yazl?k olmas?... Bunu yapamay?z".
Maddi olanaks?zl?ktan deniz yerine buralar? tercih ettiklerine dikkat ?eken S?mb?l, "Tarihi yerleri gezmeyi seviyoruz" diyor. Konya'dan tatile gelen ?zlem G?l, Sultanahmet'e buradan da Ey?p Sultan'a gitmek istedi?ini s?yl?yor. Denizi pek sevmeyen G?l, ?stanbul'u ?ok sevdi?ini belirtiyor. ?irinevlerden G?lhane'ye pikni?e gelen Erba? ailesi ise, asl?nda o?ullar?n? eskiden Hayvanat Bah?esi olan yere getirmek istemi?ler. Uzun zamand?r G?lhane gelmeyen Turgut Erba?, "Eskiden s?rekli gelirdik. Bu sene ilk defa geldik. Kald?r?ld???n? yeni g?r?yoruz. Biz de gelmi?ken pikni?imizi de yapal?m dedik" diyor.
"Memlekete de gidemiyoruz, tek olana??m?z buras?, tatil olarak ?u anki gibi G?lhane'ye ya da Kemerburgaz'a gidiyoruz. Piknik yapmay? tercih ediyoruz" diyen Ta?demir, Sarayburnu'nun art?k eskisi gibi temiz olmad???n? ve ?ok kalabal?k oldu?unu s?yl?yor. Batman'a memleketlerine art?k gitmediklerini belirten Ta?demir, "Batman'a gidiyorduk eskiden tatil i?in ?imdi ise, t?t?n? yasaklay?p, hayvanc?l??? ?ld?rm??ler" diyor.
Piknik keyfi ya?ayan ba?ka bir aile de ikiz ?ocuklar? ile Ha?ha? ailesi. Onlar daha ?ok G?lhane'nin eskisi kadar g?zel olmamas?ndan ?ikayet?i. Bir s?r? a?ac?n kesilip, insanlar?n buralara ak?n etti?ini belirtiyor. Timur Ha?ha?, tarihi yerleri gezip en son G?lhane'ye gelip piknik yapt?klar?n? s?yleyerek "Y?ll?k izinde ya Ege ya da Akdeniz'e gidece?iz. ?stanbul ?ok kalabal?k" diyor. (?stanbul/EVRENSEL)
Sevim Kahraman - ?zg?r Cengizbay
www.evrensel.net