Futbol ?iddetin g?lgesinde kalmas?n

S?per Lig, bug?n oynanacak Fenerbah?e-?stanbul B?y?k?ehir Belediyespor ma??yla ba?l?yor.


S?per Lig, bug?n oynanacak Fenerbah?e-?stanbul B?y?k?ehir Belediyespor ma??yla ba?l?yor. Ge?ti?imiz sezon, ?ike iddialar?, trib?ndeki ?iddet ve kul?p y?neticileri aras?ndaki kavgalar, sahadaki futbolun ?n?ne ge?erken, tart??malar da yeni sezona ta??nd?. Almanya?n?n K?ln kentinde Fenerbah?e-Be?ikta? aras?nda oynanan S?per Kupa Finali?ndeki ?logo? ve ?renk? krizi, daha lig ba?lamadan tart??malara neden oldu.
Spor yazarlar?na, yeni sezondan beklentilerini ve trib?ndeki ?iddeti sorduk.
??yi ve k?t? beklentilerim var?
Ba??? Ertan: A??k?as? k?t? ve iyi olmak ?zere iki beklentim var. ?yi beklentilerim, baz? tak?mlar?n, ezilme ?ans? olmayan tak?mlar?n bekledi?imizden ?abuk futbolumuza b?y?k katk?lar yapmalar?d?r.
?kinci olumlu beklentim, art?k futbolda Avrupa d?zeyinde ma? seyredebilir hale gelmi? olmam?zd?r. Bu ihtimal ger?ekle?irse T?rkiye?deki futbol d??a a??l?r ve daha evrensel bir nitelik kazan?r.
???nc? olumlu beklentim ise ge?en y?lki k?me d??me rekabeti bu sene daha da ate?lenip daha da g??l? bir rekabet haline gelmesidir. Ge?en sene ligin finali enfesti, bunun tekrarlanmas?n? diliyorum.
Ama olumsuz beklentilerimiz de var tabii. Masa ba?? ligi, ligden daha erken ba?lad?. Bu kadar ?abuk ?ekilde futbola hakim olmas? ?ok tehlikeli. Logo tart??mas?, renk tart??malar?... Futbolu yine birtak?m kravatl? g?mlekli insanlar y?netmeye ?al??acak, bu da futbolun aleyhine.
Trib?nlerdeki olaylar?n tekrardan ya?anmamas? i?in ?nlemlerin iki y?nl? al?nmas? gerekiyor. Bir yandan hakikaten sert ?nlemler al?nmas? gerekirken, bir yandan da bunun toplumsal taban? ile ilgili sosyal projeler geli?tirilmeli.
Bu sosyal projeler geli?tirilip kal?c? ?nlemler al?nmad?k?a T?rkiye?de trib?n ?iddetinin bitmesinin imkan? yok. Trib?n ?iddetini besleyen kaynaklar sadece trib?nde de?iller. Her yerde var. Trib?ndeki ?iddetin, toplumsal ?iddetten ayr?lmayan bir ?iddet oldu?u i?in devam edece?ini d???n?yorum...
??? tak?m?n ligi olacak?
?brahim Alt?nsay: ?ok de?i?ik bir lig beklemiyorum. Ge?en seneki olaylar?n tersine bir lig olaca??n? sanm?yorum. ??nk? bu seneyi tersine d?nd?recek hi?bir giri?im yok. Yine lig, ?? ?stanbul tak?m?n?n ligi olacak. ?teki tak?mlar tamamen fig?ran rol? ?stlenecek.
Fenerbah?e ve Galatasaray ?ampiyonluk i?in ?eki?irse, bu ?ok b?y?k gerilimlere gebe olabilir, ge?en sene oldu?u gibi. Hatta ma?lar?n yar?da kalmas?na bile sebep olabilir.
Bunun d???nda bu sene ligde, tamam? gen?lerden olu?an ?ok amat?rce m?cadele eden Gen?lerbirli?i OFTA? diye bir tak?m var. Ama bu tak?m ayn? zamanda Gen?lerbirli?i?nin ikinci tak?m?. Ve bunlar?n ma?? ligin ilk haftas?na konuldu.
Yani deniyor ki bunlar? ligin ilk haftas?na koymazsak duruma g?re ?ike yaparlar, puana ihtiyac? olan ma?? kazan?r. Bu da liglerin ne kadar garip oldu?unu g?steriyor.
?kincisi ?stanbul B?y?k?ehir Belediyespor diye bir tak?m var. ?stanbul?un b?t?n tak?mlar? ve semt sahalar? bir bir yok olurken, seyircisi olmayan bir tak?m s?rf belediyenin imkanlar?na dayanarak birinci ligde oynuyor. Bu da bizim S?per Lig?in garipliklerinden biri.
Trib?ndeki olaylar? tek ba??na alg?larsak trib?n olaylar?n?n hi?bir zaman sonu gelmez. Bir kere T?rkiye?nin her ?eyi ile yeniden yap?lanmas? laz?m.
Beklentilerim; seyircileri, futbolcular? memnun edecek d?zeyde bir oyun oynanmas?, iktidar m?cadelelerinin ve kavgalar?n futbolun ?n?ne ge?memesidir.
?Bar?? ve yar?? bekliyorum?
Atilla G?k?e: T?rkiye?de rekabet ortam? ?ok vah?i. Oyunun kurallar?na uymay?p, alan?n kurallar?na g?re komplo teorileri, paranoyalar ve korkular?m?z ile bundan bir iktidar sava?? ??kart?yoruz. Oysa spor ne kadar global ve end?striyel bir alan haline d?nerse d?ns?n eninde sonunda masum bir oyundur. Saha i?inde oyunculara ve hakemlere sayg? g?stererek, futbolun etraf?nda toplan?rsak, hayal ettiklerimize daha ?ok yakla?abiliriz. Bu ligden bar?? ve yar?? bekliyorum.
Ge?en y?l trib?nlerde ya?ananlardan sonra ?unlar? sormam?z gerekiyor kendimize.
Acaba ya?ad?klar?m?zdan ders ??karabildik mi?
Olaylar? do?ru ??z?mleyebildik mi? Bunlar? biraz yapmaya gayret edersek olaylar?n tekrar? olmaz.
Bu seneki futbolun kalitesi biraz daha iyi olacak, onu umut ediyoruz. Di?er y?llara g?re y?ld?z futbolcular?n oyuna bireysel kat?l?m? ile hi? beklemedi?imiz yeni y?ld?z adaylar? ile tan??aca??z. Bu da g?zel bir durum. (?stanbul/EVRENSEL)
Sevim Kahraman
www.evrensel.net