10 Ağustos 2007 00:00

Mahalleden bir k?lt?r ???l???

?stanbul Ba?c?lar?da kurulan Lotus K?lt?r Merkezi, giderek etkisini art?ran arabesk k?lt?re kar?? alternatif bir k?lt?r yaratmak amac?yla ?al??malar?n? s?rd?r?yor.

Paylaş

?stanbul Ba?c?lar?da kurulan Lotus K?lt?r Merkezi, giderek etkisini art?ran arabesk k?lt?re kar?? alternatif bir k?lt?r yaratmak amac?yla ?al??malar?n? s?rd?r?yor. K?lt?r merkezinin koordinat?rlerinden Lokman Ertan, ?o?unlukla K?rt gen?lerin kat?ld??? ?al??malarda, b?y?k K?rt ozan? Ahmed? Xani an?s?na bir k?lt?r birikimini a???a ??karmaya ?al??t?klar?n? anlat?yor.
Lotus K?lt?r Merkezi, bir y?l? a?k?n bir s?redir Ba?c?lar?da 4 odal? bir dairede halk oyunlar?, ba?lama, gitar, solfej, erbane, tiyatro ve resim gibi ?e?itli k?lt?r alanlar?nda at?lye faaliyeti y?r?t?yor. Sanat?? J?hat, Koma ?ar?ela, sadece kad?nlardan olu?an Koma Avzem, Koma Nudem ve Lotus Tiyatro ekibi, k?lt?r merkezi b?nyesinde ?al??malar?n? y?r?ten gruplar. Ayr?ca k?lt?r merkezi b?nyesinde yaz?nsal ?retime dayal? m?zik ve edebiyat at?yesi de var.
Lotus K?lt?r Merkezi?nin faaliyetlerini anlatan k?lt?r merkezi kordinat?rlerinden Lokman Ertan, ?zellikle mahallelerde etkisini giderek art?ran arabesk k?lt?re ve yozla?maya kar??, Ahmed? Xani an?s?na, ?al??malara ba?lad?klar?n? ve g??l? bir k?lt?r birikimi yaratmak istediklerini s?yledi. Giderek artan bar ve kafelerin gen?leri yozla?t?rmak ad?na ?nemli bir ara? olarak kullan?ld???na dikkat ?eken Ertan, ?Mahallelerde ?zellikle emek?i gen?lerin ilgi oda??nda bu t?r yerler var. Bu yerler arabesk bir tarz yarat?yor. Bizim ?al??mam?z ise t?ketimi esas alan bu k?lt?r yakla??m?na kar?? bir alternatif yaratmak? dedi.
Hen?z yeni bir kurum olmalar?na ra?men pek ?ok at?lye ?al??mas?n? oturtmay? ba?ard?klar?n? belirten Ertan, at?lyelere ?o?unlu?unu emek?i gen?lerin olu?turdu?u 200?e yak?n ki?inin kat?ld???n? s?yledi. ?al??malar?nda profesyonelle?meye ?al??t?klar?n? ifade eden Ertan, ??u a?amada profesyonel olamasak da ilgi dolu amat?r bir ?al??ma y?r?t?yoruz? dedi. ?Gen?lerin kat?l?m?n? sa?lamak i?in ?nce ailelerini ikna ediyoruz? diyen Ertan, insanlar?n taleplerine cevap olman?n ?zellikle k?lt?r sanat alan?nda olduk?a zor oldu?unu belirtti. Ertan, s?radan bir k?lt?r kurumu olman?n ?tesinde insanlarla birebir ili?ki geli?tirmeye ?al??t?klar?n? ifade etti.
?al??malar?n temelini K?rt k?lt?r?n?n olu?turdu?unu s?yleyen Ertan, ?al??malar?n?n tamam?nda etnik d???n?p evrenseli yaratmak istediklerini belirtiyor. ?Pek ?ok ?al??may? dengb?jlik ?zerine kuruyoruz. ?ok sesli koromuz ?al???yor. Degb?jli?i ya?atmak istiyoruz. ?e?itli projelerimiz var. K?rt k?lt?r?n?n profesyonelle?mesine katk? sunmak isitiyoruz? diye konu?uyor. (?stanbul/D?HA)
Uygar G?ltekin
ÖNCEKİ HABER

G?ZLEMEV

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa